Metodologia

L’ús de la llengua anglesa per part de les mestres d’anglès és present i és la llengua vehicular a la classe d’anglès. La canalla apren a seguir les instruccions de l’aula d’anglès i a fer servir aquesta llengua entre els companys i les companyes quan desenvolupen les diferents activitats. A la nostra metodologia és molt important contextualitzar tot el que està passant a l’aula i fer servir sempre tòpics molt propers a l’alumnat, buscant motivació i així aconseguir que l’infant s’engresqui i faci servir estratègies naturals per establir les seves pròpies normes partint del input donat. La nostra metodologia es basa en l’ús de la llengua anglesa, tant com a llengua vehicular d’aula com a llengua d’informació i comunicació entre cultures. Per aquesta raó:

 • Presentem molt input en anglès, tant en gramàtica, com vocabulari i fonètica. Aquesta entrada de llengua anglesa ha de ser contextualitzada i ha de tenir significat per l’alumnat.
 • Programem el procés d’ensenyar i aprendre anglès d’acord amb el nivell , habilitats i interessos de l’alumnat.
 • Estimulem als alumnes a parlar fent jocs, enquestes, play roles, petites conferències, i petites presentacions.
 • Incorporem a l’aula d’anglès els interessos que tenen de fora de l’escola, com música pop, pel·licules, llibres, comics,etc..
 • Assegurem que el input oral i escrit sigui ric i comprensiu.
 • Portem material real en anglès a l’aula.
 • Fem adaptacions d’aquest material, segons els nivells i necessitats dels/les alumnes.
 • Fem activitats de resposta física per tant que l’alumne experimenti la llengua i la interioritzi amb més facilitat.
 • Treballem la pronunciació, el ritme i l’entonació a partir de cançons, ritmes, poemes, i altres materials.
 • Treballem l’expressió escrita a partir de la llengua i els textos treballats prèviament oralment.
 • Afavorim la creació de l’hàbit lector amb històrias amb suport visual, lectura col·lectiva i individual.