Anglès a Primària

Què volem que assoleixin al finalitzar l’etapa de primària?

Parlar i conversar:

Interacció oral a l’aula en situacions reals o simulacions.
Formulació de preguntes i respostes relacionades amb el contingut temàtic que es treballa.
Participació activa en les interaccions orals a l’aula emprant la pronunciació, l’entonació, el ritme i les estructures orals treballades i respectant les normes bàsiques de comunicació.
Reproducció de cançons, poemes, rimes, narracions i textos breus.
Exposició oral individual o en grup de temes treballats, utilitzant tots els suports visuals i informàtics disponibles.

Escoltar i comprendre:

Comprensió d’instruccions de treball i de missatges quotidians (saludar, acomiadar-se, felicitar, disculpar-se, demanar permís, agrair…) i de missatges relacionats amb el contingut temàtic: procedència geogràfica, professions, adreces, suggeriments.
Identificació del vocabulari i expressions bàsiques d’un tema específic.
Audició i comprensió de diàlegs, narracions, descripcions, instruccions de jocs, receptes…
Interès i esforç a comprendre les produccions orals a l’aula.

Llegir i comprendre:

Lectura de textos per copsar el sentit general i extreure’n informació.
Utilització de diccionaris per comprendre el significat del lèxic nou.
Ús de les TIC per a la recerca guiada de la informació.

Escriure:

Producció de paraules, expressions i textos relacionats amb situacions de la vida quotidiana.
Producció de descripcions, diàlegs, narracions, poemes… seguint models treballats a l’aula amb una finalitat comunicativa, utilitzant, quan calgui, els recursos que ofereixen les TIC.
Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge:Reconeixement i ús de les estructures bàsiques pròpies de l’anglès prèviament utilitzades.
Progressiva autonomia en l’aprenentatge: organització i planificació del treball, acceptació de l’error, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.
Confiança en la capacitat per aprendre l’anglès i valoració del treball cooperatiu.