Competències bàsiques de les llengües estrangeres

Competències bàsiques de llengües estrangeres

Dimensió comunicació oral

Competència 1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o adaptats,de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar

Competència 2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa

Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs

Dimensió comprensió lectora

Competència 4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar

Competència 5. Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura clara per comprendre’l

Competència 6. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos

Dimensió expressió escrita

Competència 7. Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més rellevants de la situació comunicativa

Competència 8. Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb l’ajut de suports

Competència 9. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de suports específics

Dimensió literària

Competència 10. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat

Competència 11. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres

Dimensió plurilingüe i intercultural

Competència 12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *