Cicle Vital de la Papallona. Ciclo Vital de la Mariposa

La Papallona és un insecte que passa per quatre etapes al llarg de la seva vida: ou, eruga, crisàlide i finalment… papallona.

La Mariposa es un insecto que pasa por cuatro etapas a lo largo de su vida: huevo, oruga, crisálide y finalmente… mariposa.

Primer… Com s’enamoren les papallones?

El pare, que és el mascle, deixa anar una olor, com si fos una colònia que s’ha posat, per enamorar a la mare, que és la femella. Quan l’ha enamorat es posen a ballar una dansa tot volant fins que es fan un petó amb les cues. El mascle li traspassa a la femella un líquid per la cua, perquè la femella pugui tenir “bebès”.

Primero… ¿Cómo se enamoran las mariposas?

El padre, que es el macho, desprende un olor, como si fuera una colonia que se ha puesto, para enamorar a la madre, que es la hembra. Cuando la ha enamorado se ponen a bailar una danza  volando, hasta que se dan un beso con las colas. El macho le traspasa a la hembra un líquido por la cola, para que la hembra pueda tener bebés..


Després d’això el mascle se’n va volant i la femella busca les fulles de la planta que més li agrada per pondre el ous, i després de pondre els ous la pobra papallona mor, oooh… quina pena.

Mirem per un microscópi com són els ous i com neixèn els fills de la papallona.

Después de esto el macho se va volando y la hembra busca las hojas de la planta que más le gusta para poner los huevos, y tras poner los huevos la pobre mariposa muero, oooh… qué pena.

Miramos por un microscópi como son los huevos y como nacen los hijos de la mariposa.


Segon… Com neixen?

Creieu que sortiran papallones dels ous…? Ja sabeu que no, dels petits ous naixeran… erugues!! Les erugues, que són els “bebès” de les papallones, naixeran al cap d’uns dies. Quan l’eruga neix, és molt petita, molt petita, i només néixer té moltíssima gana, i sabeu que és el primer que fa? Menjar-se l’ou del que ha nascut. Després, com encara continua tenint molta gana (perquè les erugues sempre tenen gana) comencen a menjar-se les fulles de la planta on han nascut, amb les seves dents esmicolades. Mengen tant i tant que comencen a créixer i créixer fins que es fan grans. I sabeu què? L’eruga mentre creix es canvia de roba (canvia la pell) unes quantes vegades, pot canviar el seu vestit, és a dir, la seva pell, fins a sis vegades, i la última vegada que canvia la roba… té sorpresa.

Segundo… ¿Cómo nacen?

¿Creéis que saldrán mariposas de los huevos…? Ya sabéis que no, de los pequeños huevos nacerán… ¡¡orugas!! Las orugas, que son los “bebés” de las mariposas, nacerán al cabo de unos días. Cuando la oruga nace, es muy pequeña, muy pequeña, y sólo nacer tiene muchísima hambre, y ¿sabéis que es lo primero que hace? Comerse el huevo del que ha nacido. Después, como todavía continúa teniendo  hambre (porque las orugas siempre tienen hambre) empiezan a comerse las hojas de la planta de la cual han nacido, con sus dientes afilados. Comen tanto y tanto que empiezan a crecer y crecer hasta que se hacen grandes. ¿Y, sabéis qué? La oruga mientras crece se cambia de ropa (cambia la piel) unas cuántas veces, puede cambiar su vestido, es decir, su piel, hasta seis veces, y la última vez que cambia la ropa… tiene sorpresa.


Mireu a càmara ràpida com mengen!!

¡¡Mirad a cámara rápida como comen!!

I, tercer…. Com es converteix l’eruga en papallona? METAMORFOSI

Recordem, vam dir que l’eruga només néixer ja tenia molta gana i es menjava l’ou del que havia sortit, després continuava menjant i menjant les fulles de la planta on havia nascut. Mentre va menjant i menjant, es va fent gran i va canviant la seva pell unes quantes vegades, i l’última vegada que la canvia, sabeu què passa? Aquesta era la sorpresa, que l’última vegada que canvia la pell…es converteix en papallona!! Com? Mireu, mireu…:

Y, tercero…. ¿Cómo se convierte la oruga en mariposa? METAMORFOSIS

Recordamos, dijimos que la oruga sólo nacer ya tenía mucha hambre y se comía el huevo del que había salido, después continuaba comiendo y comiendo las hojas de la planta de la cual había nacido. Mientras va comiendo y comiendo, se va haciendo grande y va cambiando su piel unas cuántas veces, y la última vez que la cambia, ¿sabéis qué pasa? Esta era la sorpresa, que la última vez que cambia la piel… ¡¡se convierte en mariposa!! ¿Cómo? Mirad, mirad…:

L’eruga està preparada per convertir-se en papallona en les èpoques de l’any més caloroses, i quan arriba aquest moment encara menja més i més per tenir energia i proteïnes de reserva. Forma la crisàlide (el capoll) a la branca de la planta folrant-la des de la base perquè sigui molt resistent, i li dóna forma de fulla per despistar a alguns depredadors (aranyes, mosques…, que a vegades aconsegueixen dipositar els seus ous a dintre de la crisàlide perquè les seves larves se la mengin). L’eruga va creant la seva crisàlide poc a poc fins que aconsegueix tancar-se del tot a dintre, on per fi canviarà el seu vestit a una meravellosa papallona, d’aquest procés, d’aquest canvi que sol durar unes setmanes,  se’n diu: METAMORFOSI.

A partir d’aquí les papallones s’enamoren i…. tornem a començar.

La oruga está preparada por convertirse en mariposa en las épocas del año más calurosas, y cuando llega este momento todavía come más y más para tener energía y proteínas de reserva. Forma la crisàlide (el capullo) en la rama de la planta, forrándola desde la base para que sea muy resistente, y le da forma de hoja para despistar a algunos depredadores (arañas, moscas…, que a veces consiguen depositar sus huevos a dentro de la crisàlide para que sus larvas se la coman). La oruga va creando su crisàlide poco a poco hasta que consigue cerrarse del todo a dentro, donde al fin cambiará su vestido a una maravillosa mariposa, a este proceso, a este cambio que suele durar unas semanas, se le llama: METAMORFOSIS.

A partir de aquí las mariposas se enamoran y…. volvemos a empezar.

Observem el Cicle Vital de la papallona Monarca:

Observamos el Ciclo Vital de la mariposa Monarca:

(Si no es veu algun dels vídeos doneu-li a actualitzar la pàgina, perquè a vegades fallen).

(Si no se ve alguno de los vídeos dadle a actualizar la página, porque a veces fallan).