CONTE: El Cuc i la Papallona. CUENTO: El gusano y la Mariposa.

Durant aquest curs (2008-09) estic treballant al CEIP Mercè Rodoreda de Badalona, concretament a la classe de P4. L’any passat també hi vaig ser amb els mateixos alumnes a P3 i van escollir Els Cavallets de Mar com a nom de la classe. Aquest curs han escollit Les Papallones, i per iniciar el projecte del nom de la classe he fet aquest power point tan maco:

Durante este curso (2008-09) estoy trabajando en el CEIP Mercè Rodoreda de Badalona, concretamente en la clase de P4. El año pasado también estuve con los mismos alumnos en P3 y escogieron ser Los Caballetes de Mar como nombre de la clase. Este curso han escogido Las Mariposas, y para iniciar el proyecto del nombre de la clase he hecho este power point tan bonito:


En realitat té animacions i so, però aquí no es pot veure. Només el podeu llegir. La página 6 queda tallada, la última paraula és “amics”, i al final del conte també, el text tallat és: “es converteixen en papallones”.

En realidad tiene animaciones y sonido, pero aquí no se puede ver. Sólo lo podéis leer. La página 6 queda cortada, la última palabra es “amigos”, y al final del cuento también, el texto cortado es: “se convierten en mariposas”.

Espero que us agradi tant com jo he gaudit fent-lo!!

¡¡Espero que os guste tanto como yo he disfrutado haciéndolo!!

I mireu quins dibuixos més macos van fer els meus alumnes després de veure el conte, si és que són uns artistes!!:

Y mirad qué dibujos más bonitos hicieron mis alumnos tras ver el cuento, ¡¡si es que son unos artistas!!:

Cicle Vital de la Papallona. Ciclo Vital de la Mariposa

La Papallona és un insecte que passa per quatre etapes al llarg de la seva vida: ou, eruga, crisàlide i finalment… papallona.

La Mariposa es un insecto que pasa por cuatro etapas a lo largo de su vida: huevo, oruga, crisálide y finalmente… mariposa.

Primer… Com s’enamoren les papallones?

El pare, que és el mascle, deixa anar una olor, com si fos una colònia que s’ha posat, per enamorar a la mare, que és la femella. Quan l’ha enamorat es posen a ballar una dansa tot volant fins que es fan un petó amb les cues. El mascle li traspassa a la femella un líquid per la cua, perquè la femella pugui tenir “bebès”.

Primero… ¿Cómo se enamoran las mariposas?

El padre, que es el macho, desprende un olor, como si fuera una colonia que se ha puesto, para enamorar a la madre, que es la hembra. Cuando la ha enamorado se ponen a bailar una danza  volando, hasta que se dan un beso con las colas. El macho le traspasa a la hembra un líquido por la cola, para que la hembra pueda tener bebés..


Després d’això el mascle se’n va volant i la femella busca les fulles de la planta que més li agrada per pondre el ous, i després de pondre els ous la pobra papallona mor, oooh… quina pena.

Mirem per un microscópi com són els ous i com neixèn els fills de la papallona.

Después de esto el macho se va volando y la hembra busca las hojas de la planta que más le gusta para poner los huevos, y tras poner los huevos la pobre mariposa muero, oooh… qué pena.

Miramos por un microscópi como son los huevos y como nacen los hijos de la mariposa.


Segon… Com neixen?

Creieu que sortiran papallones dels ous…? Ja sabeu que no, dels petits ous naixeran… erugues!! Les erugues, que són els “bebès” de les papallones, naixeran al cap d’uns dies. Quan l’eruga neix, és molt petita, molt petita, i només néixer té moltíssima gana, i sabeu que és el primer que fa? Menjar-se l’ou del que ha nascut. Després, com encara continua tenint molta gana (perquè les erugues sempre tenen gana) comencen a menjar-se les fulles de la planta on han nascut, amb les seves dents esmicolades. Mengen tant i tant que comencen a créixer i créixer fins que es fan grans. I sabeu què? L’eruga mentre creix es canvia de roba (canvia la pell) unes quantes vegades, pot canviar el seu vestit, és a dir, la seva pell, fins a sis vegades, i la última vegada que canvia la roba… té sorpresa.

Segundo… ¿Cómo nacen?

¿Creéis que saldrán mariposas de los huevos…? Ya sabéis que no, de los pequeños huevos nacerán… ¡¡orugas!! Las orugas, que son los “bebés” de las mariposas, nacerán al cabo de unos días. Cuando la oruga nace, es muy pequeña, muy pequeña, y sólo nacer tiene muchísima hambre, y ¿sabéis que es lo primero que hace? Comerse el huevo del que ha nacido. Después, como todavía continúa teniendo  hambre (porque las orugas siempre tienen hambre) empiezan a comerse las hojas de la planta de la cual han nacido, con sus dientes afilados. Comen tanto y tanto que empiezan a crecer y crecer hasta que se hacen grandes. ¿Y, sabéis qué? La oruga mientras crece se cambia de ropa (cambia la piel) unas cuántas veces, puede cambiar su vestido, es decir, su piel, hasta seis veces, y la última vez que cambia la ropa… tiene sorpresa.


Mireu a càmara ràpida com mengen!!

¡¡Mirad a cámara rápida como comen!!

I, tercer…. Com es converteix l’eruga en papallona? METAMORFOSI

Recordem, vam dir que l’eruga només néixer ja tenia molta gana i es menjava l’ou del que havia sortit, després continuava menjant i menjant les fulles de la planta on havia nascut. Mentre va menjant i menjant, es va fent gran i va canviant la seva pell unes quantes vegades, i l’última vegada que la canvia, sabeu què passa? Aquesta era la sorpresa, que l’última vegada que canvia la pell…es converteix en papallona!! Com? Mireu, mireu…:

Y, tercero…. ¿Cómo se convierte la oruga en mariposa? METAMORFOSIS

Recordamos, dijimos que la oruga sólo nacer ya tenía mucha hambre y se comía el huevo del que había salido, después continuaba comiendo y comiendo las hojas de la planta de la cual había nacido. Mientras va comiendo y comiendo, se va haciendo grande y va cambiando su piel unas cuántas veces, y la última vez que la cambia, ¿sabéis qué pasa? Esta era la sorpresa, que la última vez que cambia la piel… ¡¡se convierte en mariposa!! ¿Cómo? Mirad, mirad…:

L’eruga està preparada per convertir-se en papallona en les èpoques de l’any més caloroses, i quan arriba aquest moment encara menja més i més per tenir energia i proteïnes de reserva. Forma la crisàlide (el capoll) a la branca de la planta folrant-la des de la base perquè sigui molt resistent, i li dóna forma de fulla per despistar a alguns depredadors (aranyes, mosques…, que a vegades aconsegueixen dipositar els seus ous a dintre de la crisàlide perquè les seves larves se la mengin). L’eruga va creant la seva crisàlide poc a poc fins que aconsegueix tancar-se del tot a dintre, on per fi canviarà el seu vestit a una meravellosa papallona, d’aquest procés, d’aquest canvi que sol durar unes setmanes,  se’n diu: METAMORFOSI.

A partir d’aquí les papallones s’enamoren i…. tornem a començar.

La oruga está preparada por convertirse en mariposa en las épocas del año más calurosas, y cuando llega este momento todavía come más y más para tener energía y proteínas de reserva. Forma la crisàlide (el capullo) en la rama de la planta, forrándola desde la base para que sea muy resistente, y le da forma de hoja para despistar a algunos depredadores (arañas, moscas…, que a veces consiguen depositar sus huevos a dentro de la crisàlide para que sus larvas se la coman). La oruga va creando su crisàlide poco a poco hasta que consigue cerrarse del todo a dentro, donde al fin cambiará su vestido a una maravillosa mariposa, a este proceso, a este cambio que suele durar unas semanas, se le llama: METAMORFOSIS.

A partir de aquí las mariposas se enamoran y…. volvemos a empezar.

Observem el Cicle Vital de la papallona Monarca:

Observamos el Ciclo Vital de la mariposa Monarca:

(Si no es veu algun dels vídeos doneu-li a actualitzar la pàgina, perquè a vegades fallen).

(Si no se ve alguno de los vídeos dadle a actualizar la página, porque a veces fallan).

Papallones enamorades… Mariposas enamoradas…

Mireu quina fotografia de extraordinaria bellesa de la cópula de dues Papallones Monarca: 

Mirad que fotografía de extraordinaria belleza de la cópula de dos Mariposas Monarca:

(Imatge extreta de la pàgina http://www.ojodigital.com/foro/macros/107446-copula-de-mariposas.html, on hi trobareu quantitat d’imatges bellísimes de papallones, i d’altres insectes).

(Imagen extraída de la página http://www.ojodigital.com/foro/macros/107446-copula-de-mariposas.html, dónde encontraréis cantidad de imágenes bellísims de mariposas, y de otros insectos).

Com Són? ¿Cómo son?

com-son2.jpg

(L’imatge de l’eruga està extreta de la Viquipedia i la de la papallona de photo.net).

(La imagen de la oruga está extraída de la Viquipedia y la de la mariposa de photo.net).

ERUGA: L’ERUGA TÉ EL COS PELUT I LLARG FORMAT PER SEGMENTS QUE LI AJUDEN A SER MOLT FLEXIBLES (ÉS POT DOBLEGAR DE MOLTES MANERES). AL SEU CAP TÉ UNS ULLS MOLT PETITS. TÉ SIS POTES VERTADERES QUE LI AJUDEN A CAMINAR I LA RESTA SÓN POTES FALSES QUE FAN DE VENTOSES I LI AJUDEN A ENGANXAR-SE A LES BRANQUES O FULLES DE LES PLANTES QUAN CAMINEN. AL CAP TAMBÉ TÉ LA BOCA I UNES DENTS MOLT ESMICOLADES. LA BOCA TAMBÉ LA FA SERVIR PER CREAR EL FIL AMB EL QUE FARÀ LA SEVA CRISÀLIDE. I LES QUE TENEN ANTENES LES UTILITZEN PER TROBAR EL MENJAR. ALS DOS COSTATS DEL SEU COS TÉ FORADETS PETITS A CADA SEGMENT QUE SÓN PER ON RESPIREN.

ORUGA: LA ORUGA TIENE EL CUERPO PELUDO Y LARGO FORMADO POR SEGMENTOS QUE LE AYUDAN A SER MUY FLEXIBLES (SE PUEDE DOBLAR DE MUCHAS MANERAS). EN SU CABEZA TIENE UNOS OJOS MUY PEQUEÑOS. TIENE SEIS PATAS VERDADERAS QUE LE AYUDAN A ANDAR Y EL RESTO SON PATAS FALSAS QUE HACEN DE VENTOSES Y LE AYUDAN A ENGANCHARSE A LAS RAMAS U HOJAS DE LAS PLANTAS CUANDO CAMINAN. EN LA CABEZA TAMBIÉN TIENE LA BOCA Y UNOS DIENTES MUY PUNTIAGUDOS. LA BOCA TAMBIÉN LA USA PARA CREAR EL HILO CON EL QUE HARÁ SU CRISÁLIDE. Y LAS QUE TIENEN ANTENAS LAS UTILIZAN PARA ENCONTRAR LA COMIDA. A LOS DOS LADOS DE SU CUERPO TIENE AGUJERITOS PEQUEÑOS, EN CADA SEGMENTO, QUE SON POR DÓNDE RESPIRAN.

 PAPALLONA: TAN L’ERUGA COM LA PAPALLONA TENEN TRES PARTS PRINCIPALS AL SEU COS: EL CAP, EL TÒRAX I L’ABDOMEN, PERÒ ENS MIRAREM MÉS ATENTAMENT EL COS DE LA PAPALLONA. AL CAP TENEN DOS ULLS COMPOSTOS QUE VOL DIR QUE ESTAN FORMATS PER ULLETS MOLT PETITS, DUES ANTENES QUE LES UTILITZEN PER OLORAR, I UNA ESPIRITROMPA QUE UTILITZA PER MENJAR. AL TÒRAX I TENEN QUATRE ALES PLENES D’ESCATES QUE LI DONEN COLORS MERAVELLOSOS, I SIS POTES. I A L’ABDOMEN TENEN UNS FORADETS QUE FAN SERVIR PER RESPIRAR ANOMENATS: ESPIRACLES.

MARIPOSA: TANTO LA ORUGA COMO LA MARIPOSA TIENEN TRES PARTES PRINCIPALES EN SU CUERPO: LA CABEZA, EL TÒRAX Y EL ABDOMEN, PERO NOS MIRAREMOS MÁS ATENTAMENTE EL CUERPO DE LA MARIPOSA. EN LA CABEZA TIENEN DOS OJOS COMPUESTOS QUE QUIERE DECIR QUE ESTÁN FORMADOS POR OJITOS MUY PEQUEÑOS, DOS ANTENAS QUE LAS UTILIZAN PARA OLER, Y UNA ESPIRITROMPA QUE UTILIZA PARA COMER. EN EL TÓRAX TIENEN CUATRO ALAS LLENAS DE ESCAMAS QUE LE DAN COLORES MARAVILLOSOS, Y SEIS PATAS. Y EN EL ABDOMEN TIENEN UNOS AGUJERITOS QUE USAN PARA RESPIRAR DENOMINADOS: ESPIRÁCULOS.

Com i qué mengen les papallones? ¿Cómo y qué comen las mariposas?

Ja sabem com mengen les erugues, però… Com mengen les papallones? Mireu, mireu…:

Ya sabemos qué comen las mariposas, pero… ¿Cómo comen las mariposas? Mirad, mirad…:

Ja ho heu descobert?? Li heu vist la llengua?? Doncs sí, les papallones tenen com una llengua que es diu ESPIRITROMPA i amb ella xuclen el nèctar de les flors. Sabeu que és el nèctar? El nèctar és un líquid molt dolç, com el sucre, que produeixen les flors, i a les papallones els hi agrada molt. L’espiritrompa és molt llarga, a vegades fins i tot, com tot el cos de la papallona; quan està descansant l’enrotlla en espiral, i quan vol menjar l’estira i xucla el nèctar com si fos una canya de beure.

¿Ya lo habéis descubierto? ¿Le habéis visto la lengua? Pues sí, las mariposas tienen como una lengua que se llama ESPIRITROMPA, y con ella chupan el néctar de las flores. ¿Sabéis qué es el néctar? El néctar és un líquido muy ducle, como el azúcar, que producen las flores, y a las mariposas les gusta mucho. La espiritrompa es muy larga, a veces, incluso, tanto como el cuerpo de la mariposa; cuando descansan la enrollan en espiral, y cuando quieren comer la estiran y chupan el néctar como si fuera una canya de beber.

espiritrompa-enrollada.jpg

espiritrompa-estirada.jpg

(Imatges extretes de photo.net, si clickeu sobre la imatge anireu a la pàgina web d’on estan estretes.)

(Imágenes extraídas de photo.net, si clickais sobre la imagen iréis a la página web de donde están extraídas.)

Papallones de dia i Papallones de nit

PAPALLONA DE DIA (PAPALLONA BLAVA):

MARIPOSA DE DÍA (MARIPOSA AZUL):

       papallonabalva.jpg

PAPALLONA DE NIT (POLILLA GITANA):

MARIPOSA NOCTURNA (POLILLA GITANA):

 polilla.jpg 

EXISTEIXEN PAPALLONES DE DIA I PAPALLONES DE NIT, AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES SEVES DIFERÈNCIES:

  • LA FORMA DE LES ANTENES: LA PAPALLONA DE DIA LES TÉ FINES I LLARGUES, I LA PAPALLONA DE NIT LES TÉ MÉS CURTES I LA FORMA ÉS SEMBLANT A UNA PLOMA.

  • COLOR DE LES ALES: LES PAPALLONES DE DIA TENEN LES ALES DE COLORS VIUS (DE MOLTS COLORINS) I LES PAPALLONES DE NIT TENEN LES ALES DE COLORS FOSCOS O MÉS APAGATS (GRISOS, MARRONS…)

  • COS: EL COS DE LA PAPALLONA DE DIA ÉS MÉS DELICAT I MÉS FI, EL COS DE LA PAPALLONA DE NIT ÉS MÉS GRUIXUT I PLE DE PELS. LES ALES DE LA PAPALLONA DE NIT TAMBÉ SÓN MÉS GRANS I RESISTENTS (PER RESISTIR AL FRED DE LA NIT).

  • DESCANS: LES PAPALLONES DE DIA DESCANSEN AMB LES ALES RECOLLIDES SOBRE EL SEU COS (COM A LA FOTO), I LES PAPALLONES DE NIT DESCANSEN AMB LES ALES ESTESES.

EXISTEN MARIPOSAS DIURNAS Y MARIPOSAS NOCTURNAS, ESTAS SON ALGUNAS DE SUS DIFERENCIAS:

  • LA FORMA DE LAS ANTENAS: LA MARIPOSA DE DÍA LAS TIENE FINAS Y LARGAS, Y LA MARIPOSA DE NOCHE LAS TIENE MÁS CORTAS Y LA FORMA ES PARECIDA A UNA PLUMA.

  • COLOR DE LAS ALAS: LAS MARIPOSAS DE DÍA TIENEN LAS ALAS DE COLORES VIVOS Y LAS MARIPOSAS DE NOCHE TIENEN LAS ALAS DE COLORES OSCUROS O MÁS APAGADOS (GRISES, MARRONES…).

  • CUERPO: EL CUERPO DE LA MARIPOSA DE DÍA ES MÁS DELICADO Y MÁS FINO, EL CUERPO DE LA MARIPOSA DE NOCHE ES MÁS GRUESO Y LLENO PELOS. LAS ALAS DE LA MARIPOSA DE NOCHE TAMBIÉN SON MÁS GRANDES Y RESISTENTES (PARA RESISTIR AL FRÍO DE LA NOCHE).

  • DESCANSO: LAS MARIPOSAS DE DÍA DESCANSAN CON LAS ALAS RECOGIDAS SOBRE SU CUERPO (COMO EN LA FOTO), Y LAS MARIPOSAS DE NOCHE DESCANSAN CON LAS ALAS EXTENDIDAS.

(LA IMATGE DE LA PAPALLONA DE DIA ESTÀ EXTRETA DE:  photo.net)

(LA IMATGE DE LA PAPALLONA DE NIT ESTÀ EXTRETA DE: www.8oriente.com/?s=ilustracion)

On viuen les papallones? ¿Dónde viven las mariposas?

LES PAPALLONES PODEN VIURE A QUASI QUALSEVOL PART DEL NOSTRE PLANETA: DESERTS, MUNTANYES, CIUTATS…, PERÒ ELS LLOCS QUE MÉS ELS AGRADA SÓN LES PARTS CÀLIDES COM LES SELVES O ELS BOSCOS:

LAS MARIPOSAS PUEDEN VIVIR EN CASI CUALQUIER PARTE DE NUESTRO PLANETA: DESIERTOS, MONTAÑAS, CIUDADES…, PERO LOS LUGARES QUE MÁS LES GUSTA SON LAS PARTES CÁLIDAS COMO LAS SELVAS O LOS BOSQUES:

 

Cicle Vital de la Papallona de la Seda. ciclo Vital de la Mariposa de Seda


A P4 portem uns dos mesos observant cucs de seda, quasi ja ens han sortit totes les papallones, en tenim moltes!! I alguns capolls encara sense obrir. Aquí podem mostrar com és el cicle vital d’aquest insecte:
En P4 llevamos unos dos meses observando gusanos de seda, casi ya nos han salido todas las mariposas ¡¡tenemos muchas!! Y algunos capullos todavía sin abrir. Aquí podemos mostrar cómo es el ciclo vital de este insecto: