Category Archives: Direcció

Direció

Carta de compromís educatiu

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Mitjançant la carta de compromís educatiu es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

La finalitat de la carta de compromís educatiu és potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en l’educació dels infants i joves.

La concreció dels compromisos que es formalitzin a través de la carta de compromís requereix la priorització dels valors que, d’acord amb el projecte educatiu, el centre vol impulsar en la formació de l’alumnat. Aquests valors s’hauran d’adequar a cada etapa i nivell educatiu. Amb caràcter general, són valors especialment rellevants a considerar en la carta de compromís educatiu l’educació en l’esforç i la responsabilitat, en la sociabilitat i en l’autonomia personal.

En aquest enllaç trobarem orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu que hauran grlcl1ographicgardende formalitzar les famílies del centre aquest curs 2010-2011.

Documentació acadèmica a Primària

DOCUMENT

CONTINGUT

DESTINATARI

EXPEDIENT ACADÈMIC

Dades identificació del centre
Dades personals de l’alumne/a
Resultats d’avaluació per matèria i cicle
Decisions de pas cicle
Mesures atenció diversitat
Pla individualitzat, si escau
Assoliment competències bàsiques

CENTRE

HISTORIAL ACADÈMIC

Dades identificatives alumne/a
Resultats d’avaluació per àrea i cicle
Decisions de pas de cicle
Decisions de pas a secundària
Canvis de centre
Seguiment de pla individualitzat, si escau

FAMÍLIA (Final etapa)

CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

INFORME INDIVIDUAL DE FINAL D’ETAPA

Procés seguit per l’alume/a
Nivell d’adquisició dels aprenentatges
Assoliment competències bàsiques
Mesures atenció a la diversitat

CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

INFORME PERSONAL PER TRASLLAT

Resultats parcials de cada àrea i cicle
Assoliment de competències bàsiques
Mesures atenció a la diversitat

CENTRE RECEPTOR