Tag Archives: Currículum

Projecte o treball interdisciplinari (Primària)

9.4. Les competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents àrees i amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts intradisciplinaris o de la pròpia àrea i interdisciplinaris o de les diverses àrees, integrant les diferents experiències i aprenentatges dels alumnes. En cada cicle es realitzarà com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees.  (Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.)

Esquema per elaborar les unitats de programació o projectes interdisciplinaris

1. Títol i justificació de la unitat o projecte.
2. Durada i distribució temporal al llarg del cicle.
3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits que es treballen.
4. Objectius d’aprenentatge.
5. Continguts.
6. Criteris d’avaluació.
7. Metodologia (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge i d’avaluació)
 · Organització – tipologia de les activitats.
 · Materials.
 · Desenvolupament de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i d’avaluació.
8. Reflexió sobre la pràctica.