Tag Archives: Avaluació

Documentació acadèmica a Primària

DOCUMENT

CONTINGUT

DESTINATARI

EXPEDIENT ACADÈMIC

Dades identificació del centre
Dades personals de l’alumne/a
Resultats d’avaluació per matèria i cicle
Decisions de pas cicle
Mesures atenció diversitat
Pla individualitzat, si escau
Assoliment competències bàsiques

CENTRE

HISTORIAL ACADÈMIC

Dades identificatives alumne/a
Resultats d’avaluació per àrea i cicle
Decisions de pas de cicle
Decisions de pas a secundària
Canvis de centre
Seguiment de pla individualitzat, si escau

FAMÍLIA (Final etapa)

CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

INFORME INDIVIDUAL DE FINAL D’ETAPA

Procés seguit per l’alume/a
Nivell d’adquisició dels aprenentatges
Assoliment competències bàsiques
Mesures atenció a la diversitat

CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

INFORME PERSONAL PER TRASLLAT

Resultats parcials de cada àrea i cicle
Assoliment de competències bàsiques
Mesures atenció a la diversitat

CENTRE RECEPTOR