Preinscripció per a l’ESO curs 2013-14

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2013

Període de presentació de sol·licituds per l’educació secundària obligatòria: de l’11 i el 22 de març.

INSTRUCCIONS PER AL CURS 2013-14

CALENDARI

BAIXAR-SE EL FULL DE SOL.LICITUD

Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer (DOGC núm. 6326 de 1/3/2013)

 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ  CURS 2013 – 2014

Publicació de l’oferta inicial    7 de març

Període de presentació de sol·licituds    11 al 22 de març
Tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 21 de març
Publicació de les llistes baremades de sol·licituds     11 d’abril
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds    12 d’abril
Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds     del 12 al 16 d’abril
Publicació de les llistes baremades definitives     22 d’abril
Publicació de l’oferta final    17 de maig
Publicació de les llistes d’alumnat admès     24 de maig
Període de matriculació (1r d’ESO)     10 al 14 de juny
Període de matriculació (2n, 3r i 4t d’ESO)    25 al 28 de juny
Període de matriculació per als pendents d’avaluació de setembre    6 al 10 de setembre

Presentació de sol·licituds:: del  11 al  22 de març

Lloc: Secretaria

Horari:    Matins  de 8:30 a 14 h. (de dilluns a divendres)

Tardes  de 15:30 a 17:30 h. (dimarts i dimecres)

Documentació que s’ha de presentar en tots els casos

Imprès de  sol·licitud (que facilita gratuïtament el centre de primària. Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc). Es pot trametre telemàticament però s’ha d’imprimir, signar i portar juntament amb la documentació al centre demanat en primer lloc.
–  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (de totes les pàgines amb dades).
–  Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal) o de la targeta de residència -NIE  (si és tracta de persones estrangeres).
–  Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
– Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu

En el cas que s’hagin de justificar els criteris de puntuació, cal presentar també:

a)    Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica  de renda  mínima d’inserció. (PIRMI).

b)    Certificat municipal de convivència de l’alumne/a amb la persona sol·licitant i original i fotocòpia del DNI/NIE, renovat per canvi de domicili.  (Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI/NIE).
Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa (Quan es consideri el domicili del lloc de treball).

c)    Certificat del centre on està matriculat. (En el cas previst a l’article 10.1 del Decret d’admissió, que per accedir a un centre públic s’al·legui que el germà o germana està matriculat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció).

d)    Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament d’Acció Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició o del certificat de disminució de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o del organisme competent d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’ haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

e)    Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

f)    Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial (si l’emès un metge/metgessa de la privada, amb signatura legalitzada pel col·legi de metges), en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

Barem de prioritat d’admissió

Criteris específics

– Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.

– L’alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d’un centre adscrit) per accedir a les places d’educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics o als programes esportius d’alt rendiment.

Criteris generals

–  Si en el moment en què es presenta la preinscripció, l’alumne o l’alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.
La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.
–   Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea d’influència: 30 punts.
–  Quan a instància del pare, mare, tutor, és prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat: 20 punts.
– Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.
– Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts
– Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda  mínima  d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora:  10 punts.
– Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%:  10 punts.

Criteris complementaris

– Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Si l’alumne/a té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

– Pel fet que el pare, la mare, el tutor, la tutora o un germà o una germana de l’alumne/a han
estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

 

COM OBTENIR PLAÇA UN COP COMENÇAT EL CURS?

Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s’atenen, tenint en compte les places vacants existents, si corresponen:

  • a alumnes no escolaritzats a Catalunya
  • per canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es
  • si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar

Més informació sobre com obtenir plaça un cop començat el curs.JORNADA DE PORTES OBERTES ESO el 23 de febrer 2013

pasted-graphic1

PREINSCRIPCIÓ DE L’ESO PER AL CURS 2013-14

JORNADA DE PORTES OBERTES

DISSABTE 23 DE FEBRER A LES 11:00

US HI ESPEREM!!

 Matriculació dels alumnes de l’ESO i Batxillerat

Tots els alumnes amb tot el curs superat  o amb 2 matèries pendents com a màxim han de matricular-se durant el termini de juliol, en les següents dates:

2 de juliol:  2n d’ESO

3 de juliol. 3r d’ESO

4 de juliol: 4t d’ESO

5 de juliol: 1r de Batxillerat. Alumnes del centre

6 de juliol: 2n de Batxillerat. Alumnes del centre

10 de juliol: 1r i 2n de Batxillerat. Alumnes nous.

Presentar a les oficines el següent:

Resguard del pagament en concepte de Quota AMPA

Resguard de pagament en concepte de material i activitats docents.

Documents personals: 1 fotografia actual, mida carnet amb el nom al dors i fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

Documents de Centre:

  • Carta signada de Compromís educatiu (ESO)
  • Autorització de publicació d’imatges a la pàgina web
  • Autorització de l’ús de la xarxa del centre pel projecte educat 2.0 (ESO i Batxillerat)
  • Autorització de sortida del centre pels majors de 3r d’ESO
  • Full de tria de les matèries de l’itinerari de 4t (ja s’ha fet a classe) i de  modalitat de Batxillerat

Per tal d’agilitar tot el procés i d’evitar esperes innecessàries, es donarà un número d’ordre per a cada matrícula.

Per a qualsevol dubte, truqueu a l’institut al 93 350 7666 o passeu-vos per consergeria a recollir les indicacions de la matrícula.

Els alumnes amb 3 o més matèries pendents formalitzaran la matrícula a partir del 7 de setembre, un cop conegudes les notes de recuperació de setembre.Reunió Informativa de 1r de Batxillerat 2012-13

La reunió de presentació del projecte educatiu de l’Institut Sant Andreu als pares i mares dels alumnes que el curs vinent 2012-13 faran batxillerat es fara el 25 d’abril a les 17:30

Aquesta reunió informativa de 1r de Batxillerat, 2012-2013, és oberta a totes les famílies interessades, tant si actualment els fills i files estan cursant 4t a l’institut Sant Andreu, com si provenen d’altres centres.

Més informació:
Inscripció
Després de l’ESO?

 

i  t  i  n  e  r  a  r  i  s              f  o  r  m  a  t  i  u  s :

B a t x i l l e r a t    i    E n s e n y a m en t s   P ro f e s s i o n a l s

BATXILLERAT: JORNADA DE PORTES OBERTES DE L’INSTITUT SANT ANDREU

pasted-graphic1

 

PREINSCRIPCIÓ DEL BATXILLERAT PER AL CURS 2012-13

JORNADA DE PORTES OBERTES

DIMECRES 25 D’ABRIL A LES 17:30

US HI ESPEREM!!

PRESENTACIÓ DEL NOSTRE CENTRE

ESTUDIS A L’INSTITUT SANT ANDREU

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÈS D’INSCRIPCIÓ

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL BATXILLERATPreinscripcions

 

 

PREINSCRIPCIÓ:

SOL.LICITUD

El periode de preinscripció serà entre el 19 i el 30 de març. Les nostres oficines estaran obertes del 20 al 30 de març, de dilluns a dijous entre les 9 i les 13:30 h i entre les 16:30 i les 18:30h. Divendres de 9 a 13:30 h. El dia 19 de març és festiu a l’institut Sant Andreu.

LA INSCRIPCIÓ PAS A PASPREINSCRIPCIÓ AL BATXILLERAT CURS 2011-12 (9-20 de maig)

pasted-graphic1

Benvolguts pares i mares

Ens plau  anunciar-vos que en breu s’obrirà la preincripció de la matrícula als cursos de Batxillerat Científic-Tecnològic i al Batxillerat Humanístic-Social. Recordem que dins del Batxillerat Cièntific-Tecnològic podeu triar itineraris, Cièntífic i Ciències de la Salut, i Tecnològic i Enginyeries. I dins del Batxillerat Humanístic-Social, teniu itineraris Lingüístic-filològic i Social-Administratiu.

Podeu Obtenir més informació del procés de  preinscripció i matrícula AQUÍ

Per tramitar la preinscripció cal omplir el full de preincripció amb la documentació que us lliurarem a secretaria.

diapositiva12

INSTITUT SANT ANDREU

La nostra història

Som l’institut més antic del districte de Nou Barris. Vam néixer el 1976 gràcies a la reivindicació conjunta de pares i mares, alumnes, professors/es i veïns/es. Al llarg dels anys, aquell esperit participatiu i dinàmic s’ha mantingut viu en la vida diària del nostre institut, i ha contribuït a consolidar una oferta de formació acadèmica de qualitat, exigent i capdavantera en l’ús i l’aplicació de les noves tecnologies. També, ha contribuït a consolidar una educació en valors basada en el compromís i el respecte envers la pluralitat, la diversitat i la democràcia.

La nostra oferta educativa

ESO

Per a alumnes de 12 a 16 anys. Gran importància de l’esforç personal. Per satisfer les necessitats educatives i de formació, des d’un model integrador, s’ofereix un currículum amb matèries optatives, amb projectes de treball cooperatiu, amb matèries de síntesi i de recerca i es dissenyen itineraris educatius a 3r i 4t d’ESO, adaptats a les necessitats dels alumnes. Quan és necessari s’elaboren Plans Individualitzats.

BATXILLERAT

Per a alumnes de 16 a 18 anys.

L’institut ofereix diferents itineraris de formació postobligatòria en els àmbits humanístic, científic i tecnològic en dues modalitats de batxillerat:

• Humanístic-social

• Científic-tecnològic

La nostra línia pedagògica

No només vetllem per una bona formació acadèmica, a càrrec d’un equip ben coordinat de professors/es, sinó que eduquem de manera integral els joves per a l’assoliment de totes les competències bàsiques.

Donem especial rellevància als valors de convivència, respecte i esforç, al treball cooperatiu i a la recerca, als projectes mediambientals, a la prevenció de drogodependències i relacions abusives, a l’educació sexual i emocional, a l’orientació acadèmica i professional i a la cultura de la pau i del diàleg.

Disseny d’estratègies individualitzades i personalitzades d’actuació coordinades per l’acció tutorial i assessorades pel departament d’orientació i psicopedagogia.

Foment de la participació i de la col·laboració de l’alumnat, el professorat i les famílies.

Les nostres instal·lacions

Aules preparades pel projecte Educat 1×1 per l’ús del notebook a classe. Tres laboratoris, aula de visual i plàstica, aula de música, aula d’informàtica, 2 aules polivalents, sala d’actes, biblioteca, hort escolar, gimnàs i pistes del pati, i a més fem ús del Polisportiu Valldaura.

Activitats i Serveis escolars

Servei de Biblioteca amb ordinadors i wifi: Tots els dies a l’hora del pati d’11:00 a 11:30 i tardes fins les 19:30

Tallers dimecres tarda: teatre, guitarra i hip hop.

Activitats esportives: l’Associació Esportiva Sant Andreu organitza lligues de futbol i bàsquet cada tarda, amb equips masculins i femenins.

Intercanvis escolars amb centres d’arreu d’Europa.

des d’activitats culturals i lúdiques.

Parelles lingüístiques.

Viatge de 4t.

Els nostres resultats

En acabar els seus estudis d’ESO, els nostres alumnes tenen diverses sortides. Sobretot i principalment, el batxillerat. Com que som un Institut de Batxillerat, els bons resultats de les proves d’accés a la Universitat de l’alumnat que s’hi presenta, són la prova que impartim un ensenyament de qualitat i que obre les possibilitats de formació acadèmica, amb èxit, a la Universitat, així com també la possibilitat de cursar cicles formatius de Grau Superior. Sense oblidar-nos de l’orientació cap a cicles formatius de Grau Mitjà per a aquell alumnat que opta al món laboral sense una formació superior.

El millor resultat és que tothom adquireixi la formació adequada a les seves capacitats i els seus interessos.Com fer la preinscripció?

02_preinscripcio_2011_2012A continuació us informem del procediment per fer la sol.licitud de plaça als centres de secundària.

El full de sol.licitud el podeu recollir al vostre centre de primària o descarregar-lo aquí mateix del següent enllaç:

SOL.LICITUD

Resolució ENS/226/2011 DOGC núm. 5811(04/02/2011)

DATES DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ CURS 2011 – 2012

ESO

Publicació de l’oferta inicial 10 de febrer
Període de presentació de sol·licituds 14 al 25 de febrer
Tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 24 de febrer
Publicació de les llistes baremades de sol·licituds 15 de març
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds 15 de març
Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds del 16 al 18 de març
Publicació de les llistes baremades definitives 23 de març
Publicació de l’oferta final 8 d’abril
Publicació de les llistes d’alumnat admès 2 de maig
Període de matricula 6 al 10 de juny

Presentació de sol·licituds: del  14 al  25  de febrer

Lloc: Secretaria

Horari:    Matins  de 9:00 a 13:30 h. (de dilluns a divendres)

Tardes  de 16:30 a 18’30 h. (de dilluns a dijous)

Documentació que s’ha de presentar en tots el casos

Imprès de  sol·licitud (que facilita gratuïtament el centre de primària. Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc). Es pot trametre telemàticament però s’ha d’imprimir, signar i portar juntament amb la documentació al centre demanat en primer lloc.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (de totes les pàgines amb dades).

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal) o de la targeta de residència -NIE  (si és tracta de persones estrangeres).

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu

En el cas que s’hagin de justificar els criteris de puntuació, cal presentar també:

a) Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica  de renda  mínima d’inserció. (PIRMI).

b) Certificat municipal de convivència de l’alumne/a amb la persona sol·licitant i original i fotocòpia del DNI/NIE, renovat per canvi de domicili.  (Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI/NIE).

Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa (Quan es consideri el domicili del lloc de treball).

c) Certificat del centre on està matriculat. (En el cas previst a l’article 10.1 del Decret d’admissió, que per accedir a un centre públic s’al·legui que el germà o germana està matriculat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció).

d) Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament d’Acció Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició o del certificat de disminució de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o del organisme competent d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’ haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

e) Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

f) Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial (si l’emès un metge/metgessa de la privada, amb signatura legalitzada pel col·legi de metges), en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

Barem de prioritat d’admissió

Criteris específics

– Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.

– L’alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d’un centre adscrit) per accedir a les places d’educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics o als programes esportius d’alt rendiment.

Criteris generals

– Si en el moment en què es presenta la preinscripció, l’alumne o l’alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen: 40 punts.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.

-Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea d’influència: 30 punts.

Quan a instància del pare, mare, tutor, és prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat: 20 punts.

-En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.

-Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda  mínima  d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

-Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

– Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Pel fet que el pare, la mare, el tutor, la tutora o un germà o una germana de l’alumne/a han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

– Si l’alumne/a té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.Informació del Departament d’Ensenyament sobre el procés de Preinscripció

Informació del Departament d’Ensenyament:

Informació general d’ESO

Calendari

Tria del centre educatiu

Criteris de prioritat i barem

Documentació que cal presentar

Sol.licitud de la preinscripció

Resultats de la preinscripció

Matrícula

Resolució ENS/226/2011 de l’1 de Febrer de les normes de preinscripció i matrícula pel curs 2011-12OFERTA DE PLACES PROVISIONAL PER AL CURS 2011-12

L’Institut Sant Andreu és un centre de 3 línies d’ESO i 2 línies de Batxillerat, 1 científic-tecnològic i 1 humanístic-social.

L’oferta provisional de places  d’ESO que fa el centre per al proper curs 2011-12 és la següent:

1r curs: 82 places
2n curs: 0 places
3r curs: 0 places
4t curs: 4 places

L’oferta definitiva es farà el 8 d’abril. Es farà en funció dels canvis previstos de repeticions, transllats, etc.

Calendari de la Preinscripció a l’ESO

Publicació de l’oferta inicial…………………10 de febrer

Període de presentació de sol.liciruds…………………….14-25 de febrer

La tramesa de sol.licituds per internet es pot fer fins les 24 hores del dia 24 de3 febrer

Publicació de les llistes baremades ………………..15 de març

Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol.licituds en cas d’empat……….15 de març

Termini de reclamació de les llistes baremades de sol.licituds………….16-18 de març

Publicació de les llistes baremades definitives …………………. 23 de maç

Publicació de l’oferta de places definitiva del centre……………..8 d’abril

Publicació de les llistes d’alumnes admesos …………..2 de maig

Període de matricula………… 6 al 10 de juny

Informació del Departament d’Ensenyament:

Informació general d’ESO

Calendari

Tria del centre educatiu

Criteris de prioritat i barem

Documentació que cal presentar

Sol.licitud de la preinscripció

Resultats de la preinscripció

Matrícula

Resolució ENS/226/2011 de l’1 de Febrer de les normes de preinscripció i matrícula pel curs 2011-12