Preinscripció curs 2017-18. Institut Sant Andreu

Descarregueu-vos el document  informatiu de la Jornada: 

Pàgina del Consorci  informació sobre la preinscripció a Barcelona

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ CURS 2017 – 2018

ESO:  del 23 de març al 4 d’abril

 Baixeu-vos la resolució per a la preinscripció i matriculació a Barcelona pel curs 2017-2018 

Descarregue-vos el full de sol.licitud de preinscripció a l’educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics

DATES DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ ESO CURS 2017 – 2018

Publicació de l’oferta inicial——-  20 de març
Període de presentació de sol·licituds ——– 23 de març al 4 d’abril
Publicació de les llistes amb el barem provisional—— 24 d’abril
Reclamació a les llistes baremades—— 25 al 27 d’abril
Publicació de les llistes baremades un cop resoltes les reclamacions—— 3 de maig
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds—– 4 de maig
Publicació de les llistes ordenades definitives—— 8 de maig
Publicació de l’oferta final—– 30 de maig
Publicació de les llistes d’admesos—— 2 de juny
Període de matriculació (1r d’ESO)—— 12 al 16 de juny
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)—— 26 al 30 de juny
Període de matricula extraordinària pels pendents de exàmens de setembre——- 6 al 8 de setembre
Publicació llistes d’alumnes matriculats al centre procedents de la preinscripció—— 15 de setembre

 

 HORARI DE L’INSTITUT  SANT ANDREU PER LA PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ  DEL CURS  2017 – 2018

Lloc: Secretaria de l’Institut

Horari:    Matins  de 9:00 a 14 h. (de dilluns a divendres)  
Tardes  de 15:30 a 17:30 h. (dimarts i dijous)

 

Documentació que s’ha de presentar en tots els casos :

 

Imprès de  sol·licitud (que facilita gratuïtament el centre de primària. Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc)Es pot trametre telemàticament però s’ha d’imprimir, signar i portar juntament amb la documentació al centre demanat en primer lloc.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (de totes les pàgines amb dades).

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal) o de la targeta de residència -NIE  (si és tracta de persones estrangeres).

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu.

 

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per a l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 Barem de prioritat d’admissió

Criteris específics

• Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.
• L’alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d’un centre adscrit) per accedir a les places d’educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics o als programes esportius d’alt rendiment.

Criteris generals

a) Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

b) Proximitat del domicili habitual

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en el districte municipal on està ubicat l’institut a més de les àrees d’influència dels centres de primària que tinguin adscrits : 30 punts
Quan a instància del pare, mare, tutor, és prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat: 20 punts
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts

Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant
Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant (quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI/NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE).
Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa (quan es consideri el domicili del lloc de treball).

c) Renda anual

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció. (PIRMI).

d) Discapacitat

Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el
pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una
discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Social i Família o els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, inclosos pensionistes per incapacitat de la seguretat social.

Criteris complementaris

e) Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

f) Si l’alumne/a té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial (si l’emès un metge/metgessa de la privada, amb signatura legalitzada pel col·legi de metges), en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

g) Pel fet que el pare, la mare, el tutor, la tutora o un germà o una germana de l’alumne/a
han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

Es comprovarà al centre


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.