17 d’abril, Jornada de Portes Obertes de Batxillerat

El 17 d’abril a les 17:30 farem la Jornada de portes obertes de Batxillerat, adreçada a totes les famílies. Us explicarem el nostre projecte educatiu de Batxillerat i en cas de ser famílies procedents d’altres escoles us mostrarem les instal.lacions de l’institut i explicarem com organitzem les diferents modalitats de Batxillerat i els seus itineraris.


PRESENTACIÓ

ORGANITZACIÓ

ESTUDIS DEL BATXILLERAT

 

 

 


Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer (DOGC núm. 6326 de 1/3/2013)

DATES DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ
CURS 2013 – 2014

BATXILLERAT

Publicació de l’oferta inicial     10 de maig
Període de presentació de sol·licituds     13 al 24 de maig

Tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 23 de maig
Publicació de les llistes baremades de sol·licituds      4 de juny
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds     5 de juny
Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds     5,6 i 7 de juny
Publicació de les llistes baremades definitives     12 de juny
Publicació de l’oferta final     25 de juny
Publicació de les llistes d’alumnat admès     28 de juny
Període de matrícula ordinària o confirmació de matrícula    1 al 9 de juliol
Període de matrícula extraordinària pels pendents dels exàmens de setembre    6  al 10 de setembre

Presentació de sol·licituds:: del  13 al  24 de maig
Lloc:  Secretaria
Horari:    Matins  de 8:30 a 14 h.  (de dilluns a divendres)
Tardes  de 15:30 a 17:30 h.  (dimarts i dimecres)
Documentació que s’ha de presentar en tots els casos

– Imprès de  sol·licitud ( Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc, que facilita el centre de secundària o www.gencat.cat/preinscripció). També es pot trametre telemàticament però s’ha de imprimir, signar i portar juntament amb la documentació al centre demanat també en primer lloc.

– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o de la targeta de residència on consta el NIE si és tracta de persones estrangeres.

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (de totes les pàgines amb dades). No cal si l’alumne es major d’edat.

– Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a o guardador/a legal o de la targeta de residència on consta el NIE, si és tracta de persones estrangeres. No cal si l’alumne és major d’edat.

– Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu.

– Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o en altres estudis que permetin l’accés al batxillerat, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica expressada amb dos decimals. L’alumnat que encara no hagi acabat el quart curs d’ESO, cal presentar certificació acadèmica amb la nota mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen:

a)    Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI).

b)    Proximitat del domicili familiar al centre o proximitat del lloc de treball de pare, la mare, el tutor o la tutora persona sol·licitant (Només quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI de la persona sol·licitant). Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la delegació de Govern en el cas de persones estrangeres.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili el lloc de treball s’acreditarà mitjançant                 l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.

c)    Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament d’Acció Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició o del certificat de disminució de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o del organisme competent d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’ haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

d)    Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

e)    Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial (si l’emès un metge/metgessa de la privada, amb signatura legalitzada pel col·legi de metges), en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

BAREM DE PRIORITAT D’ADMISSIO

Criteris específics

·    L’alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d’un centre adscrit) per accedir a les places d’educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments  artístics o als programes esportius d’alt rendiment.

Criteris generals

·    Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o si el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen
Quan l’alumne o l’alumna té germans o germanes escolaritzats al centre o el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

Si s’al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

·    Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en el districte municipal en el cas de Barcelona ciutat: 30    punts.

Quan a instància del pare, mare, tutor o la tutora és pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball i aquesta es troba dins del districte municipal: 20 punts.

·    Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en el  seu districte municipal: 10 punts

·    Renda anual de la unitat familiar (PIRMI)

Quan el pare, la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció:  10 punts.

·    Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, un germà o una germana

Quan l’alumne o l’alumna el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o l’alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%:  10 punts.

Criteris complementaris

·    Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

·    Pel fet que el pare, la mare, el tutor, la tutora o un germà o una germana de l’alumne o l’alumna hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals  al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

·    Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí  o metabòlic: 10 punts.


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.