Daily Archives: 27 maig 2008

Valoració i respecte

cervol.png

 • Respecto a l’individu i al grup classe?
 • La disciplina a l’aula es basa en el respecte mutu?
 • Valoro les opinions de tots els alumnes?
 • Valoro tots els pares i tutors legals de la mateixa manera?
 • Sóc un bon model
  • Vocabulari
  • Comportament
  • Habilitats
  • Respecte
 • Valoro els pares/ tutors legals com a experts?
 • Com gestiono les respostes verbals inapropiades dels alumnes / pares / tutors legals?

Nivell de feina i motivació

motivacion.png

 • Dono feina a l’alumnat?
 • És la feina massa difícil, avorrida o fàcil?
 • Tenen els/les alumnes una imatge de sí mateixos positiva?
 • Hi ha un equilibri raonable entre activitats dintre i fora de l’aula?
 • Té l’alumnat l’oportunitat de prendre responsabilitat respecte del seu propi aprenentatge?
  • El alumnes coneixen la planificació i els objectius de les lliçons?
  • Els alumnes participen en l’auto-avaluació?
 • Treballen i aprenen junts?
 • Es recolzen els uns als altres i demanen el recolzament d’altres?
 • Promoc activitats que milloren la seva autoestima?
 • Avaluo l’impacte d’objectius diferenciats per garantir que s’atenen les necessitats de tot l’alumnat i que estan progressant adequadament?

Barreres per a l’aprenentatge i la participació

barreras.png

 • Poso barreres? Hi ha barreres en el context o a l’ambient?
 • Animo a que tothom valori els èxits dels demés?
 • Treballo per crear actituds positives envers els alumnes que tenen dificultats amb determinats temes?
 • Com gestiono la por al fracàs?
 • Veig a tot l’alumnat com a individualitats amb diferents interessos, coneixements i habilitats enlloc d’agrupar l’alumnat amb necessitats educatives especials?
 • Reconec que en eliminar les barreres a l’aprenentatge i la participació d’un/a alumne/a es milloren les oportunitats d’aprenentatge per a tot l’alumnat?
 • Detecto i ajudo a canviar etiquetes negatives posades a l’alumnat amb necessitats educatives especials?

Comunicació

comunicacio.png

 • Crido als alumnes pel seu nom per atraure la seva atenció?
 • Faig servir el canal d’informació més adient?
 • Penso abans de parlar?
 • Faig servir un llenguatge positiu?
 • Em comunico de forma efectiva?
 • Dono resposta de forma immediata?
 • Animo l’alumnat a que es comuniqui?
 • Dono a l’alumnat la possibilitat de compartir els seus punts de vista i de fer consultes formals i informals?
 • Creo oportunitats per a la comunicació amb cadascun dels alumnes i amb els seus pares per compartir el que és millor per als seus fills/es, atendre les seves necessitats i promoure la seva participació?
 • Prenc en consideració els missatges no verbals de l’alumnat?
 • Faig servir diferents habilitats comunicatives d’acord amb la diversitat d’alumnat?

Participar i compartir a l’aula

colaborar.png

 • Faig que cadascun dels alumne s’involucri en les tasques diàries?
 • Personalitzo aquesta implicació?
 • Creo oportunitats per tal que cadascun dels alumnes prengui part activa en les nostres activitats?
 • Recolzo a cada alumne d’acord amb les seves necessitats?
 • Planifico les lliçons d’acord amb les capacitats d’aprenentatge de tot l’alumnat?
  • Diferents ritmes
  • Diferents estils d’aprenentatge
  • Diferents interessos
  • Diferents actituds
  • Diferents nivells
 • Animo a cada alumne a que es plantegi objectius ambiciosos?
 • Busco nous reptes per a cada alumne de forma regular, com si les seves capacitats no tinguessin limit?
 • Fomento que tots els alumnes estiguin orgullosos del que aconsegueixen?
 • Fomento que els alumnes s’ajudin entre ells?
 • Fomento que treballin plegats?
 • Afavoreixo la cooperació i les tasques que els incloguin a tots?
 • Parlo de cooperació amb tots ells?
 • Fomento un equilibri saludable entre la competició i la col·laboració dintre i fora de l’aula?
 • Recolzo les diferències i similituds de cada alumne?
 • Aprofito la diversitat com a recurs valuós per a l’aprenentatge en la meva aula en lloc de considerar-lo un problema o obstacle a evitar?

Acollida

valorar2.png

 • Dono la benvinguda a tots els/les alumnes?
  • Dono la benvinguda a tots els/les alumnes per igual?
  • Tinc cap ritual / fórmula de salutació?
 • Conec formes de donar la benvinguda en altres cultures?
  • Tinc alguna estratègia per resoldre les dificultats espacials d’alguns nens i nenes?
  • Tinc algun sistema de recolzament? (recolzament entre iguals, entre amics…)
  • Necessito saber algun signe, gest… que farà sentir millor algun dels meus alumnes?
  • Faig servir algun protocol de benvinguda recomanat per l’escola?