Daily Archives: 28 maig 2008

IEP/PEP (Plans d’Educació personalitzada)

grupo_nee.png

 • Està basat en treball cooperatiu?
 • És fàcil d’entendre per tots aquells que hi treballen?
 • És fàcil accedir-hi?
 • Planifico la meva pràctica docent incloent-hi treball diferenciat per a alumnes específics?
 • Són els alumnes conscients dels objectius que han d’aconseguir?
 • Han participat en establir els objectius?
 • Són els objectius apropiats a l’alumnat i no només part d’una programació preestablerta?
 • He estudiat prèviament i sistemàtica les necessitats reals dels alumnes per tal de dissenyar el seu Pla d’Educació Individual?

Enfocament col·laboratiu – He implicat a…?

participant.png

COMPANYS / PERSONAL DE SUPORT

 • Treballo amb altres companys?
 • Em coordino amb el personal de suport?
 • Els informo a l’inici de la jornada/lliçó?
 • M’informen al final del dia?
 • Reflexiono sobre la pràctica conjuntament amb altres?
 • Tinc a la/les persona/es adequades treballant a l’aula amb mi?
 • Assigno tasques apropiades als meus assistents?
 • Els hi permeto que treballin de forma independent?
 • Explico als pares de forma clara quin és la funció de l’auxiliar?
 • M’he ocupat de que els auxiliars entenguin la importància de la confidencialitat?
 • Planifico actuacions per tal que professionals externs puguin recolzar estratègies i pràctiques inclusives a l’aula?
 • He tingut el suport i l’assessorament apropiat per part de col•legues i professionals experts?
 • Disposo d’estratègies de coordinació de sistemes de suport per tal que tothom pugui funcionar el millor possible?
 • Les estratègies de suport es planifiquen per tal de minimitzar les barreres d’aprenentatge?
 • Es coordinen les tasques dels diferents sistemes de suport amb altres iniciatives?

PARES / AVIS / TUTORS LEGALS

 • Incloc als pares, avis, tutors?
 • Valoro l’opinió dels pares?
 • Estan les famílies dels alumnes ben informades de la meva pràctica docent?
 • Dono l’oportunitat a les famílies dels alumnes d’engrescar-se en activitats dins i fora de l’aula?
 • Saben els pares i mares de l’alumnat el que poden fer per recolzar els seus fills i filles?
 • Els pares i mares tenen la percepció de que els seus fills i filles són valorats per l’escola?
 • Els pares i mares pensen que les seves preocupacions es prenen seriosament?
 • Ajudo als pares i mares a fer una bona planificació de futur per als seus fills?

Vivències positives

alegria.png

 • Puc destacar almenys una experiència positiva diària?
 • Milloro la confiança d’aquells que tenen una percepció negativa de sí mateixos?
 • Transmeto les experiències / èxits als pares i tutors legals?
 • Porto a terme activitats personals o de grup que generen experiències positives?

Responsabilitat

debatir.png

 • Dono drets i responsabilitats a l’alumnat?
 • Els hi dono l’oportunitat de prendre decisions en alguns aspectes de la seva feina?
 • Poden escollir pel que fa a aprendre i jugar?
 • Tenen l’oportunitat de contribuir a les decisions de classe com a individus i com a grup classe?
 • Tinc rutines de gestió de classe que promouen la progressiva presa de responsabilitat de l’alumnat?