El meu nom vibra en la tribu.

Música aquàtica. Alquímia de sons i colors.

“Om es el sonido cósmico, la primera pulsación o vibración de lo inmanifestado al manifestarse. La recitación de Om es como un ojo de buey abierto al infinito”.

Ramiro Calle, El Faquir

“El o es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música o del lenguaje divino”.

Wikipedia

El meu nom vibra en la tribu.

Música aquàtica. Alquímia de sons i colors.

Un sistema és una entitat formada per elements diferenciats que es relacionen entre si per dur a terme una o diverses funcions. El grup com a sistema el conformen tots/es els alumnes i proposem fer una activitat vivenciada per experimentar la pertinença al grup. A l’inici de la sessió farem com un mantra que té un poder pel grup, similar al om de les religions dhármiques. Ens situem amb rotllata amb un dels companys/es al centre i pronunciarem el seu nom tots a la vegada (amb les notes que acordem, per exemple: sol-mi /xa/./vi/). Al ser cantat el nom, vibra i sintonitza amb aquest so i reconeixem la nostra connexió com a grup. Ho podem fer amb diferents pronúncies rítmiques i efectes que vibraran al nostres cossos. Aquesta activitat ralentitza el sistema nerviòs i ens calma, un efecte similar a la meditació.

La segona part de l’activitat proposa situar-nos en ordre d’arribada a la vida. Al ser 12 alumnes per grup, l’alumne més gran coincideix amb la nota do3 i l’alumne més jove coincideix amb la nota si3. Seguidament situem la vibració dins d’una botella de vidre. El repte és configurar una escala amb totes les notes empramt aigua. Un cop l’escala està afinada es tinta amb colorants alimentaris tenint en compte el cercle de colors i la configuració dels colors secundaris.

MOTS!

vibradors – emissor del so – cordes vocals – ones sonores – ressonadors – greu/agut – hipòtesis – verificació – escala musical – so – silenci – temps – colors primaris – colors secundaris – proporcions – estimació – tempteig – fraccions – afinació – treball auditiu –

OBJECTIUS:

– Formular hipòtesis i verificar i/o falsejar-les amb l’experiència.

– Conèixer i experimentar el funcionament de la producció del so i la seva recepció.

– Identificar els diferents elements que formen part de l’expressió i percepció sonora.

– Discriminar els sons greus – aguts i descobrir-ne les seves característiques.

– Incorporar nova terminologia: vibració, ressonadors, medi aeri, cordes vocals, caixa de ressonància, etc.

– Fer analogies entre el nostre cos, la veu i els instruments musicals (botelles).

– Experimentar i crear una escala musical emprant receptacles, líquids i elaborar una hipòtesis a través del tempteig.

– Comprendre les mesures a través de les fraccions: 1/2; 5/6; 3/4; etc.

– Afinar les notes de l’escala.

– Sentir que tots els memebres del grup en formem part i tenim un lloc.

DATA I DURADA DE L’ACTIVITAT:

Inici de curs.

2 sessions de 60 minuts.

 

 

MATERIAL I RECURSOS:

Materials:

12 botelles de vidre.

2 Garrafes d’aigua.

2 Embuts.

1 Carrilló.

1 Afinador de guitarra.

1 Joc de Boomwhackers cromàtics.

1 Paquet de colorant alimentari (líquid).

1 Caixa de guants de nitril.

1 Font a prop.

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT:

Fase inicial 1)

Fem una rotllana i es situa un alumne al centre. Cantem el nom del nen/a del centre amb les notes (sol-mi). Explorem quina part del cos vibra i quins son els ressonadors, prenent consciència que el so és energia i que es desplaça en forma d’ona a través d’un medi aeri. És important que cada nen/a senti aquesta energia.

Fase 2)

Ens situem en semicercle per l’ordre d’arribada a la vida. Els 12 nens i nenes del grup rebran una nota de l’escala cromàtica amb la qual s’identificaran la resta del curs. Cada nota té a la vegada assignat un color.

Es tracta de resoldre el següent enigma inicial:

Quina botella sonarà més greu? la plena o la buida?

A partir de diferents hipòtesis anirem aconseguint construir una escala musical amb les botelles i l’aigua.

Fase 3) Alquímia de colors.

Correspondència dels sons amb els colors. Treball dels colors primaris i secundaris. Tintem l’aigua amb colorants alimentaris.

Fase 4) Improvisem!

Improvisació i creació d’una melodia aquàtica relacionada amb l’energia del nostre nom.

Documentem i ens autoavaluem!

(compartim el treball en grups de 4).

Què volíem saber i/o aconseguir?

Com ho vàrem fer?

Què has descobert i que és el que més t’ha agradat?

Què canviaries i/o milloraries per a que l’activitat fos millor?

T’ha generat noves preguntes per investigar?

MOTS!
vibradors – emissor del so – cordes vocals – ones sonores – ressonadors – greu/agut – hipòtesis – verificació – escala musical – so – silenci – temps – colors primàris – colors secundaris – proporcions – estimació – tempteig – fraccions – afinació – treball auditiu –