Genogrames sonocromàtics. Diagrama d’Albers i tríades.

“El 1787, el físico, investigador y músico amateur Ernst Florens Friedrich Chladni descubrió que haciendo vibrar una placa metálica, sobre la que previamente se había depositado arena fina, con un arco de violín; la arena se organizaba dibujando patrones geométricos. Así, en función del tono del sonido o de la combinación de varios de ellos, se podía obtener multitud de patrones caracterizados por su simetría y regularidad. Cuando Chladni mostró personalmente al propio Napoleón este hallazgo, le valió una recompensa de 6000 francos que fueron usados para la difusión de su libro “Die Akustik” ,que recogía estos experimentos, y la propia exclamación del emperador con la frase “¡El sonido puede verse!”. Gracias a este descubrimiento y otros relacionados con el campo del sonido, Chladni se ha ganado el sobrenombre de “Padre de la acústica”.

ACTIVITAT : Genogrames sonocromàtics. Diagrama d’Albers i tríades.
Aquesta activitat està basada en l’idea d’una proposta d’en Xavi Garriga, d’un modul realitzat a l’Institut Gestalt (PS1 curs 2014-2015).
Creem una obra d’art efímer. A partir del diagrama de colors amb la identitat de cadascú i la seva harmonia sonora, creem una instal·lació audiovisual col·lectiva.
OBJECTIUS:
– Composar i llegir quadres de colors.
– Interpretar els quadres des d’una mirada objectiva.
– Situar els color al cercle de colors.
– Configurar i observar la interació dels diferents colors.
– Configurar harmonies de color i musicals.
– Treballar el simbolisme del color aplicat al quadre de cadascú.
– Observar en els quadres la intercció, colors primàris i secundars.
– Discriminar sons monofònics i polifònics.
– Coneixer i mesurars els difernts intevals musicals que apareixen dins d’un acord trieda.
DATA I DURADA DE L’ACTIVITAT:

Al llarg d’un trimestre.

MATERIAL I RECURSOS:

Materials:

Fulls DIN-A3 (tipus Guarro).
Regles.
Llapis i gomes.
Pintura i pinzells.

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT:

Partint de l’observació dels quadres del pintor Josef Alberts es proposa un treball d’instrospecció sobre un mateix.
Compartim l’evidència que la vista és el sentit que més ens enganya i s’estableix un diàleg…
Fase 1 inicial)
Cal fer una interpretació creativa dels quadres de colors de Josef Albers.
Dibuixant tres quadres concentrics.
Quadre interior.
Quadre central (normal).
Quadre exterior (expansiu).
Dimensionar a escala els diferens espais del paper tenint en compte l’espai físic que ocupen.
Fem l’elecció dels tres colors (interior – normal – expansiu). Colors primàris, secundàris o terciaris (fem barreges).
Fase 2 Objectiva)
Mirem tots els quadres i els valorem des del respecte a la feina feta pels demés. Valorem la riquesa de matissos i fem una observació objectiva a través dels elements que configuren cada quadre (color, formes, traces, dimensions, etc.).
Invenstiguem sobre els colors: colors freds, colors càlids. Busquem les relacions de la trieda de color amb sentiments i impressions. Situem al cercle de color i en fem una relació.
Fase 3 Subjectiva)
Obsevem els quadres des d’una mirada respectuosa i amorosa, sense judici. Aportem paraules, frases i idees per empoderar i donar força als nostres quadres.

Amb ampolles plenes d’aigua tintada amb diferents colors i llanternes, projectem sobre una base de color per observar la seva interacció i quins matisos podem explorar i experimentar. Aquesta base de color correspon a l’harmonia d’una triada musical que genera un acord Major o menor i les tensions que produeixen els colors que hi sobreposem generant noves sonoritats i contrastos visuals. Acompanyem la instal·lació amb un metal·lòfon contralt, un metal·lòfon alt i un carilló. Cadascun dels tres instruments produiran el so de la tònica, la tercera i la quinta de l’acord per tal de generar l’harmonia del color base. També reforçarem la tònica de l’acord amb campanes per genera una vibració major.  La interpretació és lliure sempre i quant es respecti l’haromia del so i color i conectats amb les qualitats i valors de cadascú.

Partint del diagrama de colors, escollim un color-harmonia pel pare, un per la mare i un per nosaltres. Cada color harmonia l’associarem a una qualitat o valor del pare, la mare i un que ens hem construit nosaltres en la nostra biografia personal. Enganxarem la fotografia del pare, mare i nostra a les ampolles de colors, les situarem davant del diagrama juntament amb les campanes sonores. Amb l’ajuda del grup pintarem sal/sucre dels colors del sistema. Situarem el sucre/sal colorat/da sobre de la membrana de l’altaveu i improvitzarem l’harmonia assignada a cada color produïnt un quadre pintat únicament amb la força de l’energia del so. El grup aporta qualitats i valors que veiem de cada company des d’una mirada amorosa i dotant de fortalesa el treball. Sóm generosos i regalem als compnays el millor que veiem d’ells/es. Allò que regalem és allò que rebrem…