PRESENTACIÓ

 “Una Europa di poliglotti non è una Europa di persone che parlano correntemente molte lingue, ma nel migliore dei casi di persone che possono incontrarsi parlando ciascuno la propria lingua e intendendo quella dell’altro.”

Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta, 1993 – Seuil, 1994

La Intercomprensió es basa en la idea de què els essers humans posseeixen una capacitat natural per al llenguatge – idea basada en la teoria sobre l’adquisició del llenguatge de Ferdinand de Saussure -. La facultat del llenguatge permet als essers humans no només d’expressar les seves idees, sinó d’entendre missatges en els que aquestes idees s’expressen.

L’adquisició de la competència en intercomprensió s’ha d’ensenyar mitjançant principis didàctics que en facilitin l’adquisició. El primer principi es basa en la motivació, és a dir, ensenyar a l’alumne que no aprèn una llengua estrangera des de zero, sinó que hi ha moltes coses que ja coneix. El segon principi es basa en un aprenentatge autònom segons el qual, els estudiants han de ser capaços d’avançar ells sols i a continuació, rebre l’ajuda del professor. Finalment, la intercomprensió obre les portes a una educació intercultural gràcies al coneixement de cultures diferents gràcies a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

………………………………………………………………………

DIFERENTS ESTRATÈGIES PER A LA INTERCOMPRENSIÓ:

 EUROMANIA

Euromania agrupa equips d’investigadors i pedagogs amb la finalitat de proporcionar un manual d’aprenentatge disciplinar en intercomprensió de llengües romàniques a un públic escolar d’entre 8 i 11 anys dels cinc països europeus de llengua romànica: França, Espanya, Italia, Portugal i Rumania.
Les llengües romàniques es parlen a més d’un 40 % de la Comunitat Europea, en un conjunt, són la primera “llengua mundial” (Bernard Cassen, Le Monde Dipomatique, manière de voir, gener 2008).
La idea en la que es basa el projecte Euromania és la de proporcionar mètodes i instruments per als nens adquireixin en l’entorn escolar competències de llengua, de saber i de saber ser:
1. Seguretat en relació a les llengües desconegudes: no sentir-se mai foraster davant de llengües de la mateixa família.
2. Aprendre llengües al mateix temps que s’aprèn una matèria disciplinar a través de la manipulació dels diversos “saber-fer”
3. Construir competències metalingüístiques: passar a través de llengües de la mateixa família permet integrar els codis de la nostra llengua –el domini de la llengua és el primer pilar de la base del nostre aprenentatge.
4. Crear les primeres competències d’intercomprensió i de plurilingüisme.

EuroComRom

Com aprendre totes les llengües romàniques d’una sola vegada?

Till Stegmann, catedràtic de filologia de la Universitat de Frankfurt, presenta un mètode per llegir i aprendre simultàniament totes les llengües romàniques a partir de la pròpia. Segons Stegmann “es tracta d’aprofitar els coneixements lingüístics, tant en català com en castellà, i conscienciar-se que una gran part d’aquests coneixements es poden transferir a una nova llengua que pretesament no coneixem”.

El llibre EuroComRom. Els set sedassos: aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniament, promogut per la Universitat de Frankfurt i ideat per Horst G. Klein i el mateix Till Stegmann, és el mètode didàctic dels filòlegs alemanys per demostrar als aprenents que, gràcies a la seva llengua materna, poden comprendre fàcilment textos d’una altra llengua emparentada.

Eurom4

Eurom 4 proposa un aprenentatge simultani de llengües romàniques en un període de temps breu. Els aprenents desenvolupen estratègies de lectura que permetran un ús àgil del vocabulari compartit, les passarel.les lingüístiques que ofereixen les llengües romàniques.
Les societats del segle XXI estan en contacte permanent amb altres comunitats lingüístiques i una delespreguntes clau és : en quina llengua ens hem de comunicar ? No es pot pretendre que tota la ciutadania sigui políglota però si que pot entendre bona part dels seus veïns. Un dels objectius importants d’aquesta escola és l’intercomprensió.

Itineraris Romànics

Els Itineraris Romànics estan basats sobre la conjuncció de conceptes de parentiu lingüístic,de latinitat i d’intercomprensió per tal de promoure el  plurilingüisme
Aprofitant els llanos existents entre llengües romàniques : espanyol, portuguès, francès, romanès, català i italià.
L’intercompresió és una forma de comunicació que consisteix en expresar-se en la  llengua materna pròpia amb una altra persona d’una altra llengua de la mateixa familia. Els interlocutors no responen en la llengua de l’altre però la comprenen i contesten en el seu propi idioma. Es dona prioritat a la comprensió ies desenvolupen competències del quadre comú europeu de referència per a les llengües.

Evlang

El projecte EVLANG té el seu origen en les propostes iniciades als anys setanta a Anglaterra I Australia i s’enmarca en el corrent anomenta language awareness, que s’ha estès per diferents països europeus i que darrerament ha anat agafant progressivament un interès marcat per la reflexió de la metalingüística.
Les experiències realitzades entre els anys 1997 i 2000 tenen una especial incidència en l’ensenyament primari, sovint a partir del fenomen de la diversitat de les llengües i cultures presents a l’aula i de plantejaments relacionats amb l’acollida dels nouvinguts, perquè es proposa la diversitat per fer positiva la seva vivència, i perquè sigui el punt de partida per al desenvolupament de les dues competències fonamentals que poden fer del nostre alumnat ciutadans actius en la societat actual:
– La competència de viure en plenitud en una societat plurilingüe i multicultural
– La competència d’aprendre llengües
Els objectius que proposa EVLANG són els següents:
– El desenvolupament de les representacions i actituds positives quant a la diversitat lingüística i cultural, i per a un millor aprenentatge de les llengües
– El desenvolupament de les aptituds d’ordre lingüístic i metacognitiu que faciliten l’accés al domini de les llengües (maternals, segones llengües i llengües estrangeres)
– La contribució al combat contra l’etnocentrisme mitjançant el foment del pluralisme lingüístic i cultural
El projecte concreta la seva proposta amb la creació, experimentació i avaluació de materials tant per a la realització de practiques docents com per a la formació del professorat.

Galanet

Aquesta plataforma permet als parlants de diferents llengües romàniques la pràctica de la intercomprensió, és a dir, un tipus de comunicació plurilingüe en la que cada participant comprèn les llengües dels altres i s’expressa en la o les llengües romàniques que coneix, desenvolupant diferents nivells de coneixement d’aquestes llengües. L’elaboració d’un projecte comú motiva la comunicació, fomentada per la labor dels tutors i la varietat de recursos disponibles. Aquest dispositiu, que es basa en la disociació temporal de les destreses i en les propietats de la formació híbrida, està destinada a estudiants d’ensenyament superior, de centres de llengües, de secundària o  qualsevol adult que domini al menys una llengua romànica de referència

……………………………………………………………………………………….
Persones responsables de la coordinació del grup de treball del Servei de Llengües, en els diferents anys de desenvolupament del projecte:

Euromania
Catherine Blanch: cblanch@xtec.cat
Teresa Tort de Val

EuroComRom:
-Eulàlia Vilaginés: evilagines@yahoo.fr
-Laura Boyd: lboyd@xtec.cat

Difusió Web i Espai col·laboratiu:

2010-2012
-Rosa Maria Felip: rfelip@xtec.cat
-Neus Lorenzo: nlorenzo@xtec.cat

2007-2010
Mar Camacho: mcamacho@xtec.cat
Mita Jordan: mjordan1@xtec.cat

Leave a Reply