QUI SOM?

EQUIP  DOCENT

Carme Dilmé (especialista d’anglès i directora del centre)

Sònia Marcos (especialista d’anglès i cap d’estudis del centre)

Georgina Mendoza (especialista d’educació infantil, tutora de P4 i secretària del centre)

Anna Roca (especialista d’educació infantil i tutora de P5)

Miquel Garcia (especialista d’educació física i tutor de 1r.)

Anna Masmiquel (especialista d’educació infantil i tutora de P3)

Roser Negro (especialista de música)

mestres

PROJECTE D’ESCOLA

*Projecte lingüístic:

  • Ens definim com una escola catalana. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.
  • La llengua anglesa s’introdueix a P3. A Educació infantil els alumnes fan 3 hores setmanals i a cada sessió treballen en grups reduïts. A 1r els alumnes fan 2 hores setmanals en anglès, 1 sessió setmanal de matemàtiques en anglès en el primer trimestre i 2 sessions setmanals de medi en el tercer trimestre.
  • La llengua castellana s’inicia de manera oral a P3 amb una dedicació de 1/2 hora a la setmana.

*Projecte Educatiu:

  • Escola participativa, activa i innovadora. Cal que els nens i les nenes se sentin actius i siguin capaços d’anar desenvolupant eines i recursos per conèixer el món que els envolta, iniciant-se en l’ús d’estratègies per fer una exploració activa, pensant i raonada per elaborar explicacions que hi donin sentit i que ho puguin fer amb la confiança que seran reconeguts, valorats i ajudats en aquest camí.
  • Escola per a la diversitat. Els propis companys i les persones adultes del seu entorn són part essencial. L’intercanvi amb ells, la comunicació, l’empatia i la representació donen informació i ofereixen altres punts de vista que permeten ampliar i ajustar el propi raonament i construir de manera conjunta un coneixement més adaptat al context: aprendre compartint amb els altres. És per això que es promouran activitats interaula i activitats en petit grup.
  • Escola solidària, tolerant i educadora en els valors. Volem potenciar la solidaritat entre els membres que composen l’escola per tal d’aconseguir una millora del grup col.lectiu. Entenem que una escola fonamentada en el valor de la col.laboració de tots els seus membres, en sortiran ciutadans disposats a ser solidaris, disposats a ajudar als altres. Per tant des de l’escola potenciarem activitats per aprendre a conviure, a col.laborar, a respectar, a construir, a defensar, a millorar i a avançar.
  • Escola compromesa amb el medi ambient. Volem una escola que sensibilitzi el respecte al medi ambient. Des del centre es promou una alimentació saludable, el reciclatge, la reutilització i l’estalvi d’energia.
  • Escola dialogant i oberta als pares i al seu entorn. En la convivència familiar s’inicia l’educació dels infants i es fan els primers aprenentatges, però quan els infants entren en el món escolar la responsabilitat es comparteix; per això cal un lligam entre escola i família, per tal que les nenes i els nens tinguin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el seu desenvolupament personal i social.