Category Archives: Sistema d’avaluació

Sistema d’avaluació

El sistema d’avaluació d’aquesta unitat didàctica es basarà en l’observació del procés d’aprenentatge de cada alumne i en la realització d’unes activitats semblants a les proposades per realitzar en la programació.

La participació a classe, la relació amb els companys amb qui treballaran i l’acurada presentació de les activitats escrites ajudaran a avaluar a l’alumne.

Les activitats d’autoavaluació proposades al bloc (Jclics) són una ajuda perquè els alumnes puguin practicar a casa, abans de la prova final, si tenen assolits tots els continguts de la unitat.