Category Archives: Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

–       Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits.

–       Expressió d’observacions, explicacions, opinions i argumentacions.

–       Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans.

–       Tractament de la informació (tècniques per memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

Competències metodològiques

–       Plantejament de preguntes que puguin ser objecte d’investigació.

–       Ús d’habilitats per a la recollida i el tractament de la informació.

–       Ús del pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

Tractament de la informació i competència digital

–       Cerca, selecció i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies segons la font i els suports que s’utilitzen.

–       Aplicació en diferents situacions i contexts del coneixement dels diferents tipus d’informació.

–       Ús de les TIC.

Competència en el coneixement i la interacció amb el medi físic

–       Aplicació d’algunes nocions, d’alguns conceptes científics i tècnics, prèviament compresos.

–       Ús del coneixement científic per a comprendre situacions properes relacionades amb la conservació de la salut i del medi ambient.

–       Interpretació i apropiació dels coneixements sobre els fets i els processos.

–       Reflexió sobre les accions per a la millora i la preservació de les condicions de vida pròpia, aliena i de la resta d’éssers vius.