Normes de participació

Article 1. Objectiu

L’mSchools Edu_Hack és una una jornada de cocreació educativa en la qual es trobaran docents amb l’objectiu d’elaborar col·laborativament propostes d’aula innovadores incorporant la tecnologia digital i adreçades a qualsevol etapa educativa.

Article 2. Organització

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, a través del programa mSchools, és l’entitat organitzadora de l’mSchools Edu_Hack. D’ara endavant, la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation serà anomenada l’organització.

L’organització compta amb la participació de dues entitats col·laboradores: GSMA Ltd (en endavant, GSMA) i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament). La col·laboració de les dues entitats (en endavant referides conjuntament com a les entitats col·laboradores) serà la prevista en aquestes normes de participació.

Article 3. Desenvolupament de la jornada

La jornada es desenvoluparà durant el 20 de febrer de 2016 des de les 9:30 fins les 19:30, en diverses fases que proposarà l’organització per tal de coordinar i pautar l’esdeveniment.

Article 4. Lliurament de la proposta

Al final de la jornada els grups participants hauran de lliurar a l’organització un document resum de l’activitat, en el format digital que aquesta proposarà.

És molt recomanable que totes les propostes que es lliurin tinguin en compte la inclusió digital, i que el seu disseny sigui universal per a l’aprenentatge (DUA).

Serà obligatori per a tots els treballs que estiguin dissenyats amb una mirada competencial incorporant tecnologia.

Aquest document pot incloure els següents elements o d’altres que es considerin oportuns:

 1. Títol: Títol de la proposta (Breu, suggeridor, significatiu…)
 2. Objectius: Breu descripció dels objectius més importants que es persegueixen amb l’activitat.
 3. Descripció de la proposta: Descripció de l’activitat a grans trets tenint en compte que en els apartats següents ja se’n detallen alguns aspectes específics.
 4. Aspectes didàctics i metodològics: Qualsevol comentari que pugui ser útil al professorat a l’hora de portar la proposta a l’aula i que no s’hagi esmentat en els apartats anteriors: agrupament de l’alumnat, aspectes tècnics a tenir en compte, observacions sobre l’avaluació…
 5. Recursos emprats: Programes, applets, materials, jocs… En algun cas concret pot ser aconsellable indicar com aconseguir els recursos que s’utilitzen. Així mateix, en aquest apartat, convé referenciar els documents adjunts i, en particular, el material de treball per a l’alumnat, reconeixent l’autoria si és el cas.
 6. Continguts i competències treballats: Es tractaria de fer comentaris més oberts i generals. En tot cas s’aconsella que l’activitat sigui rica des del punt de vista de les competències i dels processos.
 7. Alumnat a qui s’adreça especialment: Poden haver-hi activitats adequades especialment per a algun perfil d’alumnat concret (aules d’acollida, aules obertes, necessitats educatives especials, alumnat d’excel·lència…) més enllà de l’etapa i el curs que ja constarà en les dades de l’element però que, si es desitja, es poden incloure també aquí.
 8. Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn: En aquest apartat, si es creu convenient, s’hi poden incloure comentaris generals.
 9. Documents adjunts: En aquest apartat, es referenciaran els documents adjunts i, en particular, el material de treball per l’alumnat i el material per al professorat, reconeixent l’autoria si és el cas.
 10. Autoria:  En aquest apartat hi pot haver informació sobre l’autor/a així com referències a l’escola, l’institut o el centre amb què tingui relació.

Article 5.- Participació

Per poder participar a l’Edu_Hack caldrà estar inscrit/a, a través del formulari corresponent. En fer la sol·licitud d’inscripció els participants accepten aquestes normes de participació.

El termini de lliurament de les sol·licituds d’inscripció es tancarà el dia 3 de febrer de 2016. Excepcionalment s’acceptaran inscripcions amb posterioritat a aquesta data a consideració de l’organització.

Els participants hauran de portar un dispositiu mòbil (ordinador portàtil, tauleta…)

Article 6.- Modalitats de participació

La participació a l’Edu_Hack serà en la modalitat de col·laboració en equips de treball.

 • Els equips estaran formats per cinc persones. De forma excepcional l’organització podrà considerar d’altres agrupacions.
 • A les persones inscrites individualment, l’organització els assignarà un equip de treball.
 • Els equips inscrits de forma prèvia seran completats per l’organització fins als cinc membres a partir de les inscripcions individuals, en funció dels interessos que hagin indicat en el moment de realitzar la inscripció a través del formulari i altres criteris que l’organitzador consideri oportuns.

La diversitat dels perfils de les persones que componen els equips és un principi de l’Edu_Hack. L’organització es reserva l’opció de convocar persones expertes en diferents àrees per assessorar els participants en l’elaboració de les tasques.

Article 7. Certificacions

El professorat en actiu participant a l’mSchools Edu_Hack, prèvia justificació de la seva assistència mitjançant els sistemes que posarà a la seva disposició l’organització, obtindrà una certificació d’assistència de 10 hores.

En el cas dels participants el treball dels quals hagi estat seleccionat per a la seva publicació als portals educatius del Departament d’Ensenyament, rebran una certificació de publicació de materials.

Article 8. Promoció

En el marc de la promoció i la comunicació, els participants autoritzen l’organitzador i les entitats col·laboradores, a títol gratuït, a publicar el nom, cognoms i la fotografia institucional dels participants, així com els materials dels projectes seleccionats en tots els suports i en tots els canals (premsa, televisió, Internet), tant en l’àmbit nacional com internacional.

Article 9. Difusió

Els projectes seleccionats es podran consultar als portals corresponents de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) i a les pàgines d’mSchools.

L’organització i les entitats col·laboradores queden autoritzades pels participants, a títol gratuït, a poder difondre els projectes, juntament amb la identitat i la imatge dels participants i dels centres, en el lloc web de l’organització i en els seus canals digitals.

Tot participant declara ser propietari del conjunt de drets de reproducció, representació i difusió del seu projecte i/o garanteix haver obtingut les autoritzacions necessàries per a la difusió que estableixen aquestes normes. L’organització recorda que la utilització d’obres musicals preexistents en un vídeo, si són susceptibles de drets, requereix l’autorització dels qui en són propietaris o bé emprar una font de creació pròpia, o sota una llicència Creative Commons que permeti aquest ús.

Tot participant eximeix de responsabilitat l’organització i les entitats col·laboradores de tota acció relativa a la videodifusió, i serà responsable de totes les reclamacions que poguessin ser formulades per aquest motiu.

Article 10. Reserva de modificació o anul·lació

L’organització es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar la jornada, o part de les seves modalitats o categories, si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major.

Alguns aspectes addicionals que s’afegissin a aquestes normes poden ser publicats durant la durada de la jornada i seran considerats com a annex al present document.

Article 11. Protecció de dades

Les dades dels participants es tractaran de conformitat a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, (LOPD) i, com a tals participants, i de conformitat amb l’art. 5 del referit text normatiu, i s’utilitzaran per gestionar la jornada i els drets i obligacions que se’n derivin. Les dades recollides s’incorporaran al fitxer “inscripció EDU_Hack-2016”, el responsable del qual és La Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament.

Article 12. Autorització per a l’ús de la imatge

Els participants donen el seu consentiment per tal que les entitats col·laboradores puguin exercir els següents drets respecte la seva imatge:

 • El dret de reproducció, total o parcial, de forma directa o per compte de tercers, de la seva imatge, entesa com la representació gràfica de la figura humana o de qualsevol dels elements que composen la personalitat (nom, veu, “àlies”, cara, etc.), fent ús de qualsevol tècnica o suport d’enregistrament que permeti que la representació sigui visible o susceptible d’ésser reconeguda.
 • El dret de comunicació publica, total o parcial, de la seva imatge, inclosos la representació escènica, l’execució pública, la projecció, l’exposició o exhibició pública, la transmissió i retransmissió per radiodifusió, satèl·lit, cable o procediment anàleg, la posada a disposició interactiva (internet), portals corporatius, intranets o qualsevol altra modalitat de comunicació.
 • El dret de transformació, que inclou el dret de traducció, adaptació i subtitulat de tot o part de les declaracions dels participants, cas de ser reproduïdes i comunicades públicament.
 • En tot allò relacionat amb el tractament de les dades a què es refereix aquesta clàusula caldrà estar a allò previst a la clàusula anterior.
 • Article 13. Propietat intel·lectual de les produccions

  Qualsevol dret de propietat intel·lectual relacionat amb els projectes presentats i les aplicacions seguirà sent de propietat dels seus autors. L’organització i les entitats col·laboradores fan renúncia expressa a qualsevol dret o responsabilitat en relació amb o derivada de les presentacions i aplicacions.

  Article 14. Responsabilitat

  L’organització i les entitats col·laboradores no assumeixen cap tipus de responsabilitat en cas de reclamació per disconformitat amb les decisions de l’organització.

  L’organització i les entitats col·laboradores no es fan responsables de les disfuncions que puguin tenir les aplicacions, o els serveis de proveïdors externs, ni de les incidències tècniques o materials que puguin trobar-se els participants a l’hora de publicar els seus treballs.

  L’organització i les entitats col·laboradores en cap cas podran ser considerats responsables de continguts que atemptin contra els drets de tercers, d’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual 21/2014. En cas de reclamació judicial sobre aquest tipus de continguts, l’organització i/o el participant retiraran el contingut objecte de la disputa.

  Article 15. Responsabilitat de les pertinences

  Els participants es fan responsables de les seves pertinences personals.  L’organització no es fa responsable, en cap cas, d’eventuals  pèrdues, sustraccions o danys en les pertinences dels participants.

  Article 16. Acceptació de les normes de participació

  El fet de participar en aquesta jornada implica el coneixement i l’acceptació de les presents normes en la seva integritat.