Pàgina d’inici

Procedència de la imatge
En aquest blog treballarem la matèria de modalitat del batxillerat d’economia.  És una eina que busca que l’alumnat reflexioni, discuteixi i repassi diferents conceptes econòmics.  Al mateix temps vol ser un espai per contrastar opinions i obrir debats sobre diferents aspectes de la nostra realitat econòmica.

A continuació es presenta la programació de la matèria a l’aula:

 

1a AVALUACIÓ: 12 setmanes del 15/09/2014 fins el 2/12/2014  
Unitats didàctiques Durada/hores
Unitat 1.L’activitat econòmica 8
Unitat 2.  La demanda 9
Unitat 3.  L’oferta 8
Unitat 4.  La competència perfecta 10
Unitat 5.  La competència imperfecta 11
                                                                            Activitats d’avaluació 2
Total d’hores aproximades: 48
2a AVALUACIÓ: 12 setmanes del 3/12/2014 fins el 13/03/2015  
Unitats didàctiques Durada/hores
Unitat 6.   El sector públic 12
Unitat 7.  El sistema financer 12
 Unitat 8.  El sector exterior 11
Unitat 9.  La mesura de l’activitat econòmica 11
Activitats d’avaluació 2
Total d’hores aproximades: 48
3a AVALUACIÓ:  11 setmanes del 16/03/2015  fins el 05/06/2015  
Unitats Durada/hores
Unitat 10.  Com es pot controlar l’economia? 8
Unitat 11.  L’ocupació 8
Unitat 12.  El nivell de preus 8
Unitat 13.  Relacions econòmiques internacionals 7
Unitat 14.  Creixement i desenvolupament 7
Activitats d’avaluació 2
Total d’hores aproximades: 44

 

Llibre de text :

CARBONELL, ELENA;  PRAT, VICTOR.  Economia.  Editorial: Teide. Barcelona.

 Instruments d’avaluació:

La Normativa General de l’avaluació de Batxillerat es recull en el Decret 142/2008 de 15 de juliol de 2008 (DOGC 5183 29/7/2008).

El departament/seminari  pedagògic puntualitza aquells aspectes que la normativa deixa a criteri dels centres:    Es farà una avaluació, al final de cada trimestre, és a dir, de cada bloc de continguts.    L’avaluació es farà continuada dintre de cada trimestre, tant del treball desenvolupat a l’aula com del treball complementari. Reflectirà la superació dels objectius i l’assoliment de les competències generals del batxillerat i específiques de la matèria. Es valorarà el treball diari a les classes i es tindrà en compte: l’actitud, la presentació dels treballs i del dossier (que s’hauran de lliurar sempre que es demani), la puntualitat en fer les feines, la constància en la feina diària a casa i a classe, el compliment de les normes específiques d’una sortida fora del centre, el respecte del patrimoni natural, l’ordre, la  pulcritud i la netedat en els treballs.

Es realitzarà un control escrit parcial i un final de tot el trimestre.

La no assistència a un examen farà perdre el dret al mateix. Únicament es repetirà  en el cas que l’alumne/a porti un  justificant acreditat adequat.

NOTES AVALUACIONS:  La nota d’avaluació de cada bloc es calcularà de la següent manera:

El 40 % de la nota de l’avaluació correspondrà al control parcial realitzat al llarg del trimestre.  El 60% restant serà la nota l’avaluació final de trimestre.  Es seguirà el criteri d’arrodoniment dels decimals segons la tasca desenvolupada i l’interès manifestat per la matèria

NOTA FINAL DE CURS:  S’obtindrà fent la mitjana aritmètica de la nota de cada bloc, seguint el criteri d’arrodoniment dels decimals segons la tasca desenvolupada i l’interès per la matèria.

MECANISME DE RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DURANT EL PROCÉS FORMATIU:   La matèria es podrà recuperar trimestralment: Es farà un examen de recuperació durant el següent semestre que donarà dret a recuperar la matèria sempre que la mitjana aritmètica amb l’avaluació suspesa sigui igual o superior a 5.   A final de curs, es farà un examen de recuperació final.

Els dies 2 o 3 de setembre de 2015 es realitzarà un examen extraordinari de tota la matèria (PEX).

MECANISME DE RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA EL CURS SEGÜENT:    Examen de recuperació previst en el calendari de recuperació de matèries pendents del centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *