Activitat: COMPARATIVA D’ECONOMIES DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

European_union_emu_map_en

Procedència de la imatge

NOM:  COMPARATIVA D’ECONOMIES DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

ÀREA/MATÈRIA/NIVELL: Economia, 1r de batxillerat.

DESCRIPCIÓ: Activitat de comparativa de magnituds macroeconòmiques entre Espanya, França, Irlanda i Alemanya.

ORGANITZACIÓ: Per parelles

RECURSOS NECESSARIS PER DUR-LA A TERME:  Internet per a la recerca d’informació, processador de textos, full de càlcul i generador de presentacions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Aquest treball valdrà 1 punt de la nota de l’avaluació i serà avaluat conjuntament seguint aquesta rúbrica:

Qualitat de la informació

0 Informació pobra, incompleta o mal elaborada. Repeteix literalment informació de llibres o webs.
1 La informació és correcta i suficient.  S’ha elaborat a partir de fonts no citades.
2 La informació té molta qualitat: original, ben documentada.  A partir de fonts citades o enllaçades.

Presència d’enllaços

0 No hi ha cap enllaç extern, tot i que fóra necessari.                                                                             1 Hi ha algun enllaç que no aporta informació rellevant.                                                                   2 Hi ha enllaços que aporten informació complementària del contingut de la presentació.

Correcció del text

0 Presenta moltes errades de tota mena.  Té una mala redacció.                                                       1  Hi ha una errada ortogràfica, morfològica, sintàctica o lèxica.  Se’n podria millorar la redacció.                                                                                                                                                                       2  No hi ha cap errada.  La redacció és àgil i atractiva.

Qualitat dels gràfics

0 Genera gràfics introduint dades manualment.
1 Genera automàticament diferents tipus de gràfics a partir de dades existents al full de càlcul.
2 Genera automàticament gràfics i en modifica la llegenda.

Drets d’autor

0  No s’hi citen les fonts d’informació.                                                                                                             1  S’hi citen les fonts (enllaços), però no hi ha indicació de les llicències d’ús.                             2  S’hi citen les fonts d’informació i les llicències d’ús, específicament.

AUTORIA:  Elena Laudo,  IES Joan Boscà (Barcelona)

DIMENSIONS I COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN:

Instruments i aplicacions : Seleccionar, configurar i programar dispositius. Usar l’edició de textos, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals i edició de presentacions multimèdia.

Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball: Cercar, contrastar, seleccionar i tractar la informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals, a fi de construir un nou coneixement personal. Organitzar i usar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals.

Comunicació interpersonal i col·laboració:  Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital:  Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

TASCA:

L’exercici consisteix en comparar les economies de quatre països de la Unió Europea.  Els països escollits són Espanya, França, Irlanda i Alemanya.

En primer lloc, haureu de cercar les dades bàsiques del país:  Territori, població, mapa, capital, forma de govern i la distribució percentual dels tres sectors productius:  primari, secundari i terciari.   Després, us centrareu en les dades macroeconòmiques:  P.I.B., P.I.B. per capita, inflació, formació bruta de capital, consum de les famílies, despesa pública i dèficit públic.  Cal especificar la font (d’on heu extret la informació) i la data exacta de les dades.

Un cop cercada la informació, cal que redacteu un article presentant les dades obtingudes en forma de gràfics comparatius (full de càlcul) i exposant les conclusions de la vostra investigació.

Després elaborareu una presentació multimèdia que serveixi de suport per presentar a la resta de la classe la vostra recerca.

Quan hagueu acabat el pòster m’heu d’enviar l’enllaç al correu o deixar-lo com a comentari en aquest post.

L’avaluació de les competències digitals tindrà en compte els aspectes relacionats amb el domini del full de càlcul, el processador de texts i el generador de presentacions des del punt de vista tècnic, més enllà d’altres aspectes que s’avaluaran en funció dels objectius de l’àrea d’economia.

Pel que fa a la comunicació interpersonal i col·laboració, s’observarà la participació en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. Es tindrà en compte l’actuació  de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

Aquí teniu un exemple de presentació : 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *