5. Programa de la UF02 / NF02

Família: Serveis socioculturals i a la comunitat
CICLE: Atenció a les persones en situació de dependència GM
MÒDUL PROFESSIONAL: Atenció i recolzament psicosocial (MP04) CODI: 0213
HORES TOTALS: 231 (198+33)

UF2: Suport en l’estimulació cognitiva de les persones. 45h
Data d’inici: Data final:

DATES SUBJECTES A MODIFICACIONS PER INCIDENCIES DIVERSES, SI S’ESCAU.
NF 1: Funcions cognitives i trastorns físics en persones en situació de dependència. 12 h.
NF 2: Tècniques de manteniment i rehabilitació de les funcions cognitives. 19 h.
NF 3: Intervenció en trastorns psíquics: tècniques cognitives i tècniques de relaxació. 14 h.

Resultats d’aprenentatge

Ra1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les activitats de suport a l’estimulació cognitiva amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

Criteris d’avaluació
1.a. Disposa el mobiliari i els recursos materials en l’espai d’intervenció.

1.b. Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

1.c. Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa d’activitats de la institució.

1.d. Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els materials i estris d’una aula taller o un domicili.

1.e. Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

1.f. Mostra iniciativa en l’organització de l’espai d’intervenció dins de la institució i del domicili.

1.g. Identifica els trastorns psíquics més comuns en persones en situació de dependència. (*)

1.h. Identifica els trets més importants que caracteritzen als diferents col•lectius de persones en situació de dependència. (*)

1.i. Avalua l’estat de les funcions cognitives i l’estat d’ànim de les persones en situació de dependència. (*)

Ra 2. Realitza activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional amb les persones en situació de dependència seleccionant-les en funció de les seves característiques.

2.a. Identifica estratègies d’intervenció adequades a la realització d’exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

2.b. Aplica les activitats rehabilitadores i de manteniment cognitiu adaptant-les a les necessitats específiques de les persones usuàries i a la programació.

2.c. Utilitza materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d’exercicis i activitats dirigits al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

2.d. Col•labora amb la persona en situació de dependència en la realització dels exercicis de manteniment i entrenament cognitiu.

2.e. Respecta les limitacions de les persones en situació de dependència.

2.f. Motiva les persones en situació de dependència a la realització dels exercicis i activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional.

2.g. Aplica tècniques de modificació de conducta durant la realització d’exercicis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

Ra 3. Realitza el seguiment de les intervencions de suport en l’estimulació cognitiva i activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

Criteris d’avaluació
3.a. Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de dependència.

3.b. Omple els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avaluació, tant al domicili com en la institució.

3.c. Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades en el desenvolupament de les activitats.

3.d. Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de la seva tasca professional.

3.e. Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdisciplinari.

Continguts

1. Funcions cognitives i trastorns psíquics en persones en situació de dependència:
1.1. Les funcions cognitives.
1.2. Trastorns psíquics en persones en situació de dependència.
1.3. Funcions cognitives en persones en situació de dependència.
1.4. L’avaluació de les funcions cognitives.

2. Tècniques de manteniment i rehabilitació de les funcions cognitives:
2.1. Intervenció en les funcions cognitives.
2.2. Teràpia d’orientació en la realitat (OR).
2.3. Entrenament de la memòria.
2.4. La reminiscència.
2.5. La psicomotricitat.
2.6. La musicoteràpia.
2.7. La psicoestimulació integral.

3. Intervenció en trastorns psíquics: tècniques cognitives i tècniques de relaxació:
3.1. La intervenció en trastorns psíquics.
3.2. Tècniques de relaxació.
3.3. Tècniques cognitives:
– Tècniques de reestructuració cognitiva.
– Tècniques d’afrontament.
– Tècniques de resolució de problemes.

ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES:

Se segueixen les mateixes directrius que es van apuntar a la presentació del mòdul pel que fa a l’assistència, a la participació, a portar el material a punt, a quatodiar els treballs i a entregar-los en els terminis establerts…

ESPAIS I RECURSOS:
En aquesta Uf es farà també us del taller 04, a part de l’aula equipada amb canó.
S’anirà a visitar una Residència de gent gran.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ:

L’assistència a totes les hores del mòdul i de cada unitat formativa és obligatòria per fer possible l’avaluació contínua. L’alumnat que no assisteixi al 80% de les hores totals de cada unitat formativa, perdrà el dret a l’avaluació continua i es recuperarà a final del curs en convocatòria extraordinària i amb una qualificació màxima de 5.

Els instruments d’avaluació d’aquesta Unitat Formativa consisteixen en:
• G1. Role playing sobre la valoració dels aspectes cognitius i l’estat d’ànim d’un company o companya a partir d’un cas proposat.
• T1. Prova escrita o test sobre el Nucli Formatiu 1.
• G2. Disseny, en grup, d’una pràctica d’una sessió d’OR.
• G3. Creació d’un joc d’entrenament de la memòria.
• G4. Disseny i aplicació d’una sessió de psicomotricitat per a gent gran en que s’utilitzi la música per alguna finalitat.
• T2. Prova escrita o test sobre el Nucli Formatiu 2.
• G5. Aplicació d’una tècnica de relaxació.
• P1. Identificació de pensaments irracionals, a partir d’un cas pràctic, i proposta d’actuacions per convertir-lo en pensaments alternatius
• T3. Prova escrita o test sobre el Nucli Formatiu 3.
• C. Participació i implicació a classe.

PONDERACIÓ DELS RESULTATS D’APRENENTATGE:
La ponderació dels Resultats d’Aprenentatge en el total de la Unitat Formativa es:
• RA 1 = 15 %
• RA 2 = 75 %
• RA 3 = 10 %

DESCRIPCIÓ DELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I PONDERACIÓ DELS RA:
El quadre següent mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació emprats:

Instruments d’avaluació (%)
Qualificació dels RA G1 T1 G2 G3 G4 T2 G5 P1 T3 C
RA 1 = 20 25 5 5 5 15 5 15 5
RA 2 = 20 15 20 10 10 10 10 5
RA 3 = 35 30 30 5

QRA1 = (G1 x 0,20) + (T1 x 0,25) + (G2 x 0,05) + (G3 x 0,05) +(G4 x 0,05) + (T2 x 0,15) + (G5 x 0,05) + +(T3 x 0,15) + (C x 0,05)

QRA2 = (G2 x 0,20) + (G3 x 0,15) + (G4 x 0,20) + (T2 x 0,10) + (G5 x 0,10) + (P1 x 0,10) + (T3 x 0,10) + +(C x 0,05)

QRA3 = (G2 x 0,35) + (G3 x 0,30) + (G5 x 0,30) + (C x 0,05)

Aquests instruments d’avaluació es poden veure modificats a criteri del professorat i en funció de l’assoliment dels RA per part del grup classe.

Qualificació de la unitat formativa:

D’acord a la ponderació que hem fet dels diferents RA, la qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté a través de la fórmula següent:
QUF2 = (QRA1 x 0,15) + (QRA2 x 0,75) + (QRA3 x 0,10)

Recuperació:
En cas de no superar la UF de forma contínua, s’haurà d’acudir a la convocatòria extraordinària, d’acord al que s’ha explicat en la presentació del mòdul i pel que fa a la recuperació.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
DIAZ E., TELLO Mª J.
Atenció i suport psicosocial. (2012).
Barcelona: Altamar.

Deixa un comentari