Avaluació

Criteris d’avaluació:

1. Continguts referents a les UF, amb tres categories: nivell 3: molt bé, nivell 2: a modificar i/o ampliar, nivell 1: a reelaborar.

 Indicadors:

  • Correcció lingüística i bona estructuració de les parts.                                               Claredat d’expressió
  • Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals
  • Adequació de la interpretació de resultats i les conclusions
  • Puntualitat en la presentació

2. Competències referents a l’àmbit digital:

  • Utilitza cercadors i webs aconsellades de manera idónea.                                       Cita les webgrafies

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
Parteix de la informació del llibre de text No la té en compte. Algunes de les idees principals están disperses. Desenvolupa i amplia la informació  del llibre de text.
 Utilitza cercadors i webs aconsellades de manera idónea.Cita les webgrafies  Li falta partir de la información del llibre.  No utilitza de namera adquada les webs. Utilitza la informació sense les referencies donades.No cit a/ cita malament la webgrafia tilitza  els enllaços proposats, per a ampliar i constrastar aspectes del tema.Cita webgrafia
Originalitat de les idees, contribució a la creació de coneixement i aportacions personals El tema queda dispers. La comprensió queda descontextualitzada.Encara que ha observat alguns elements significatius. Les idees principals resulten força elaborades i interessants per a le debat en gran grup clase.
Correcció lingüística i bona estructuració de les parts. Adequació de la interpretació de resultats i les conclusions.Sense faltes d’rtografia.  El discurs i la forma està desordenada.Faltes d’ortografia L’estructuració de les frases són incomplertes / inadequades. Algunes faltes. Correcció lingüística. Interpreta bé i fa bones interpretacions i  propostes per debatre.
Puntualitat Fora de plaç  Dies de retard En data proposta