Featured post

Decisiologia és una mirada que ajuda a comprendre la presa de decisions

Tot comença amb la presa de decisions

Tenim recursos com l’EFT, EMDR, Gimnàsia Cerebral (GimCe), PNL, AT i ara l’inventat +3B de la DMC.

Però si no hi ha la decisió de començar sol/a, en ajuda o en cooperació no podrem fer res, no podrem millorar i tot seguirà igual.

Tenim al nostre abast tècniques, recursos i estratègies satisfactòries però manca la decisió per iniciar un procés d’aplicació, exercici, entrenament i assaig de les mateixes.

Es tracta de petites decisions que s’incorporen al pla de vida i poc a poc tenen efectes de canvis de l’estil de vida.

Però primer cal canviar  la nostra mirada.

 

 

 

 

Per això vaig denominar Decisiologia en 2004 a l’estudi dels processos factuals i dels relats pels quals prenem decisions i construïm els fets, uns més conscients altres més inconscients o rutines. Era el resultat de l’aplicació a molts casos per conversa digital i per propostes verbals presencials o telefòniques d’actes culturals. La trascendència de tres casos d’èxit suposà un reconeixement honorífic a Lima (El Perú) .

L’any 2012  vaig trobar una relació entre els processos decisoris factuals i mentals expressables i els seus efectes mentals. Li vaig posar el nom de Decisiologia Mental.

Després d’estudiar la combinació entre processos factuals psicofísics, l’entrenament de moviments i ritmes (Posicionament i entrenament PE) , els processos decisoris mentals (Decisionament D)  i les produccions materials (Mapes de la Ment.  M ) . La combinació PEDM em portà a descobrir la Dinàmica Mental Creativa  i inventar el +3B (dels jocs cooperatius 003B+ADN).

Ara en 2013 denomino la Decisiologia Comentalista, CoMentalista o DCM. A l’estudi de les causes, motius, dels processos i dels efectes de la decisió personal sigui sol/a, amb ajuda o amb cooperació. Iniciant a nivell personal i acabant en la cooperació en el nivell de negociació.

Per tant la DCM busca la negociació de les persones i la presa de decisions entre iguals, com a ciutadans i com a ciutadanes.

 

Com a dalt d’una muntanya, els sentiments, les olors, la mirada, els sons d’animals i del vent…. la visió de la vida canvia totalment, ni que sigui per uns instants.

Decisiologia en la nova mirada del món i de la vida  ajuda a entendre, a explicar i en part a anticipar el potencial decisori de totes les persones

A més ens ajuda a entendre i prevenir problemes i qüestions del nostre món actual:

– La violència domèstica i familiar de totes les modalitats.

– Les qüestions sexuals de la joventut i la sociologia del seu comportament.

– L’èxit social i la manipulació alienant dels poders en la visió ciutadana de l’educació.

– Els poders fàctics i la manipulació alienant i pessimista de l’ensenyament.

A més Decisiologia és un joc psicosocial i d’entrenament cultural que:

. Fomenta la nostra creativitat, la comunicació oral compartida, així també la radiofònica i la digital. En els seus valors ecològics, econòmics i ecosistèmics vitals d’eficàcia.

. Estimula la cooperació en tots els àmbits de la ciutadania.

. Ens ajuda a generar criteris crítics amb la societat consumista capitalista competitivista i corrents d’opinió envers a exigir la responsabilitat política i econòmica que demana la justícia del nostre país.

Decisiologia és tot una revolució, la primera iniciativa que es fa amb la col.laboració de la gent. Fins ara el pensament filosòfic i ideològics es feien als despatxos i de forma individual.

DECISIOLOGIA ÉS LA PRIMERA FORÇA COL.ECTIVA.

Estem perseguits pels poders fàctics i per tota força manipulativa.

APREN A JUGAR I DEFENSA LA PLENA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Featured post

01.-Aquest bloc: Decisiologia.-

      

Consta de 18 articles.

La seva finalitat és contactar amb persones interessades en la cultura, en la ciència i en l’educació.

CERADAI-Institut i COOPERIS organitzem actes per a compartir l’art, la ciència i la tècnica de les decisions a nivell personal i dels col.lectius.

EN MARXA EL MÀSTER COMPETENCIAL DE DECISIOLOGIA, AMB LLICÈNCIES DE DECISIÒLEG/DECISIOLOGA, AMB TÍTOL SUPERIOR DE COOPERIS, AMB TITOL D’ECONOS I AMB ACREDITACIONS D’AUXILIAR I D’ASSISTÈNCIA EN EL VOLUNTARIAT PROMOTOR CULTURAL ALTERNATIU.

————————————————————————————————————

PETITS PASSOS CAP AL RECONEIXEMENT SOCIAL I CIENTÍFIC:

El proper acte públic serà a l’octubre a Tarragona. Les jornades i el curs Remeis.

ANiMS comunica que queden institucionalitzades les jornades Remeis a nivell internacional:

121.- COOPERIS i CERADAI INSTITUCIONALITZARAN LES JORNADES DE DECISIOLOGIA I DELS REMEIS A L’APRENENTATGE AUTÒNOM D’APRENDRE A APRENDRE A DECIDIR.-

El dia 11 d’agost de 2011 es va presentar a Vitòria la iniciativa de 2012, d’organitzar la jornada COOPERIS. euscat.

Serà la primera jornada després de Tarragona que es farà difusió de Decisiologia i dels 12 Remeis.

Serà a Vitòria el proper octubre de 2012.

Això dona sentit internacional a les jornades i el curs dels Remeis a Tarragona 2011.

Com un joc psicosocial ens ajuda a créixer i a realitzar-nos. A més d’afrontar els problemes de la vida quotidiana.

Això tampoc vol dir que l’autor i promotor de Decisiologia no tingui barreres ni perseguidors que volen eliminar iniciatives com Decisiologia. En aquest bloc es donaran referències a la denúncia d’abusos en contra de la llibertat i els drets humans amb responsabilitat i alternatives de protesta pacífica però efectiva.

Definició de Decisiologia,avui.-

Mot emprat per primera vegada en 2004, per J.M. Ferran, el qual va rebre un premi honorífic al Perú per la seva aportació en la comunitat internacional després d’aplicar-la en la conversa digital a persones amb problemes psicològics i/o afectius en dos serveis públics de consulta.  Un desaparegut i l’altra en www.xpertia.com.

Decisiologia és l’estudi i l’aplicació de principis científics en la presa de decisions personals com col.lectives. És un tracta de llenguatge inclusiu de ciències com les psicologies, les sociologies, les psicopedagogies i les cultures pràctiques en les decisions.

L’autor de Decisiologia parteix del deconstructivisme de l’arquitectura i de la cuina, per arribar avui a definir-se en un cicle dinàmic de creativitat de  “cooperatiu, recooperatiu i decooperatiu”.

Decisiologia és el coneixement com les persones i les organitzacions prenen decisions així mateix en l’aplicació de la psicopedagogia terapèutica parla més d’Eco-Decisiologia Mental. On cada persona té una proporcionalitat singular segons el seu caràcter, la seva psicologia i el seu estil d’aprenentatges per al seu rendiment òptim.

Per arribar a aquesta conclusió l’autor ha tingut cinc etapes des de 1976, entre 1976 i 1986 va dur a terme iniciatives puntuals, en 1986 li va donar caràcter de personalitat jurídica creant l’associació Ceradai, fins a 2004 que la intel.ligència de decidir, ja que una cosa és el nostre potencial i l’altra el que som capaços de decidir amb aquest, va emprar el nom de Decisiologia com a ciència de ciències pròpia de la llibertat humana. Des de 2004 fins avui s’ha dedicat a buscar la pràctica més efectiva per a desenvolupar la Decisiologia de cada persona a nivell personal i col.lectiva i enguany, 2012, és quan ha descobert els principis mentals de l’aprenentatge cooperatiu creatiu i ha inventat el 3B.

Vist el potencial del 3B, l’autor ha impulsat el canvi d’estatuts de Ceradai, associació que es dedicarà a la difusió, promoció, protecció del 3B  i defensa de la cooperació creativa, així com generar les condicions que permetin el ple desenvolupament social i cultural del 3B.

Serà jugant al 3B com les persones aprendran Decisiologia.

Les principals mesures són dedicar a Ceradai centrada en el 3B en tots els aspectes culturals i socials, crear el primer 3B-Institut per a l’estudi i la investigació psicosocial del 3B i constituir el primer club 3B, el 3B.Club Catalunya.

Aquestes iniciatives es presentaran en el transcurs de les sisenes jornades Cooperis de Tarragona amb l’oferta de dos cursos de 3B per a personal docent, un presencial i un altra a distància.

En el futur Ceradai 3B. Institut organitzarà cursos, tallers i mostres per a fer difusió del 3B, al voltant del 3B.Màster d’aprenentatge servei voluntari social (AS.Vol) a més de crear el Ceradai 3B.Qualitat que impulsarà a on es jugui el 3B la garantia de les condicions necessàries per a què el 3B doni els efectes mentals socials òptims i efectius. I no caigui com una moda passatgera i amb pràctiques ni ortodoxes ni sense cap base científica ni pràctica. Ceradai 3B Qualitat elaborarà un codi deontològic i vetllarà per les pràctiques dels valors i dels jocs al voltant del 3B.

Tarragona, 22 de setembre de 2012

FEM TAMBÉ CIÈNCIA DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE L’ACCIÓ CULTURAL VOLUNTÀRIA.-

La participació ciutadana és molt important per Decisiologia, ja que és la primera ciència que es defineix per la ciutadania en la seva pràctica de prendre decisions, els aspectes en resum són set:

Filosofia per a decidir pensem i per a pensar decidim. Importància de la història de la filosofia i la seva aplicació per a entendre el nostre món. Aquí filosofia i ètica van molt lligades.

Epistemologia donem prioritat a la construcció del coneixement per decisions i la seva diversitat. La decisió és la síntesi de l’objectivitat i de la subjectivitat. El judici moral, les actituds i els fets estan en dialèctica en els esquemes mentals.

Sociologia. Les decisions de la ciutadania. La importància de la majoria. La cultura col.lectiva de la convivència democràtica. Les iniciatives i les causes personals i col.lectives. Sociologia i ètica col.lectiva.

Psicologia. Causes i efectes mentals de les decisions. Previsió mental de les decisions. Dret a accès al coneixement psicològic pràctic des de la ciutadania. Construcció de la consciència dels procesos decisoris i el control dels procesos psicològics.

Pedagogia i psicopedagogia. Aprenentatge de la consciència dels processos decisoris personals i col.lectius

Història. La decisió en la història de les civilitzacions i en la literatura i les seves cultures. Compromís ecològic i social. De la història a la prospecció en el futur.

Matemàtiques. La importància i la prioritat es pot calcula per productes de síntesi decisòria on la persona calculant interpreta el resultat des de la prioritat o des de la importància i pren decisions davant el dilema. (Teoria del Risc, del Dol i de la Hipòtesi. Els nombres decisoris)

02.- Decisiologia, principis científics del joc psicosocial.-

Decisiologia és un joc pràctic de conversa i de fets.

Cada persona construeix la seva decisiologia a nivells personal i col.lectiu.

La construcció de principis científics en un joc psicosocial, cada persona construeix la seva autonomia, la seva autodeterminació davant la seva vida i té dret a la seva emancipació.

Hi ha diversitat d’aplicacions. CERADAI-Institut té per finalitat desenvolupar les aplicacions de Decisiologia dins del marc de Cost Econòmic i Ecològic Reduit al màxim dins del pressupost zero euros.

I en el marc de l’Alta Iniciativa personal i col.lectiva.

Les aplicacions de Decisiologia són dues:

Decisiologia Activa. Que pot ser Expressiva i/o Animadora. Segons la persona expressi o bé vulgui interferir en la conducta de l’altri per mitjà de propostes .

Decisiologia Interpretativa que és analítica en l’observació i l’escolta, el tast, el gust i el flat. Aquí la persona només observa i escolta. Aquí es tracta de llegir de Decisiologia de forma el més rica possible.

Les decisions en general poden ser de tres classes.

Decisions per Causes i Valors. Com per exemple la causa la Fundació FES B per la Pau i Deciisologia

Per Barreres mentals, que ens condicionen per prejudicis, ignorància, supersticions, etc.

Per altres barreres i limitacions  de la condició humana.

03.-Descobrir la força de la conversa i del contracte reflexivo pràctic transaccional analista.-

La conversa i el seu fruit el contracte reflexivo pràctic transaccional analista, comporta a partir de les necessitats ciutadanes l’experiència del tractament psicosocial de les decisions (Decisioteràpia) i el paper que juga l’autohipnosi i l’autosuggestió personal i col.lectiva, on les tasques d’assaig són les mateixes decisions, poc a poc es va per la redescripció es va construint el nivell de teorització, metadecisòria i dels principis científics de les decisions ciutadanes, Decisiologia.

Totes les persones i tots els col.lectius tenen els seus recursos de Decisioteràpia i de Decisiologia.  També les seves competències efectives davant la recurrència activa de les seves decisions on en els menors d’edat pesen les de les persones adultes: miniargument, argument de vida del grup sigui parella, família,etc. i la seva alta participació en l’entorn social i cultural. Unes de les competències efectives en aquesta línia és la facultat del recordar i de l’esborrar el que volem tenir o no a la memòria i el paper de la hipnosi natural i normalitzada, apresa ja dels del naixement en diverses fases i moments del creixeemnt humà.

04.- De la Decisioteràpia a la Decisiologia.-

En el camp de la conscienciació de Decisiologia primer es comença en tenir vivències (fets), a partir de les vivències es dona sentit narratiu (guió) per arribar a la reflexió (logos).

La Decisoteràpia (Dt) parteix de la relació entre la persona aspirant (AS) i la cooperant de l’aspirant (COAS), on el COAS proposa un tractament compartit a l’AS.

El tractament cultural psicosocial consisteix en què la persona AS exposa les seves aspiracions i la seva actualitat vital, en canvi el COAS en una conversa pràctica reflexiva amb escolta activa li invita a prendre decisions, que després d’un procés de conscienciació entre decisions i fets, la persona aspirant canvia de guió de vida, el seu estil de motivació i per tant les seves actituds. Les sessions són per a la revisió de l’aspirant (AS) fins aconseguir la seva emancipació del COAS.

Josep Maria Ferran i Torrent, psicopedagog terapeuta i logopeda, amb pseudònim creatiu, Ferran 3, va aplicar la DT en converses amb professorat des de 1995, amb joves des de 1998 i amb parelels des de 1999. L’atenció per internet en ceradai dins dels SSTT de la joventut i en xpertia va arribar a centenars de persones, fent el seguiment en 37 casos. Al final dos dels casos l’any 2002, familiars de professors universitaris iberoamericans el van proposar i li van atorgar el reconeixemnt en honor a la causa iberoamericana: doctor 2004, honorable educador iberoamericà 2005 i reconeixement Paulo Freire 2006.

La Decisioteràpia genera vicles afectius, promou dinàmica de grups en la cooperació, redueix l’estrés i alleujera l’ansietat. És una combinació entre la logoteràpia (el sentit), el coaching, amb tècniques de la Programació Neurolingüística (P.N.L). i instruments de l’Anàlisi Transaccional (A.T.) amb també amb tènciques de la hipnosi i de la EMDR.

L’eficàcia de la combinació de els tècniques en el canvi d’actituds entre 2000-04 va provocar llançar el nou concepte de Decisiologia en el 2004, que avui hem de parlar més de la Decisiologia Mental Natural dins de la gran varietat de possibilitats de l’aplicació de la Decisiologia ene l camp del creixement psicosocial i cultural de la ciutadania.

06.- Decisiologia és promoguda, impulsada la seva participació i protegida per CERADAI i per COOPERIS.-

Segons l’Agenda de CERADAI ÀNiMS i el DOC de COOPERIS

http://blocs.xtec.cat/anims/2011/08/07/114-doc-02-ceradai-i-cooperis-faran-difusio-de-decisiologia/

Decisiologia és l’eina de suport per al desenvolupament dels 12 Remeis a Aprendre a Aprendre

Per a compartir i intercanviar iniciatives en aquest sentit s’organitzen les jornades i el curs Remeis.

http://blocs.xtec.cat/cooperis/2011/03/05/jornades-remeis-de-tarragona/

I s’impulsarà la Causa a favor de la Fundació FES B per la Pau i per la Llengua

http://blocs.xtec.cat/fesb

I els 12 Remeis

http://blocs.xtec.cat/fesb/2011/06/28/05-organitzacio-de-fes-b/

07.- Aquí trobaràs respostes.-

Decisiologia neix l’any 1998 quan es contemplà l’estudi de les decisions dins dels recents estatuts renovats de CERADAI de Catalunya. L’any 2004 es dona a conèixer en El Perú degut a la causa del reconeixement honorífic i per primera vegada es fa públic la nova paraula. Ara la causa “””FES B per la Pau)))…, que consisteix en promoure actes mentals per la pau i per la llengua i en participar en premis a la fi d’aconseguir cabals per a constituir la Fundació “””FES B per la Pau Global)))… en la pràctica és fer difusió de Decisiologia en tots els camps de la ciutadania a la fi d’ajudar a APRENDRE A APRENDRE A DECIDIR.

Decisiologia és una eina per ajudar i per a rebre ajuda per a ser competents en la presa de decisions de cadascú.

És útil en educació, en les metodologies d’ensenyament i en les converses en les relacions sanes, segures i formals de les persones.

En les converses és aplicable en:

Les relacions de pares, mares i els seus fills i filles

Les relacions conjugals i/o de parella.

Les relacions en el treball.

Les relacions d’amistat de grup petit.

LA PRINCIPAL RESPOSTA DE DECISIOLOGIA ÉS LA TEVA RESPOSTA AMB LES TEVES DECISIONS DAVANT ELS TEUS PROBLEMES.

ÉS L’ESTUDI DE LES ACTITUDS EN LES NOSTRES DECISIONS

NORMALMENT SOLS FEM ÚS DEL 40% DEL NOSTRE POTENCIAL

LA RESTA ARA DEPÉN DE TU