El tema del mes

EL DESENVOLUPAMENT DEL PLA INTENSIU DE MILLORA (PIM)

La lluita contra el fracàs escolar és una de les prioritats del govern en matèria educativa. Amb l’objectiu de combatre’l, el Govern va posar en marxa fa un parell d´ anys el pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar.

Els objectius d´est pla, que es va presentar el juny de 2012, són millorar el nivell competencial dels alumnes de primària i ESO, millorar el rendiment acadèmic a l’ESO i aconseguir una taxa de graduats superior o igual al 85% al final del 2018, reduir la taxa d’abandonament escolar prematur fins al 15% al final del 2018, millorar el rendiment en les proves PISA i millorar el nivell competencial dels alumnes en llengües estrangeres.

En el marc esta iniciativa, el Departament d’Ensenyament ha implantat durant el curs passat el Programa Intensiu de Millora (PIM) que complementa el programa de Suport Escolar Personalitzat.

El PIM permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedix al primer i segon curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l’educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica. Est programa va adreçat als alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge un cop incorporats al primer curs d’ESO o amb un baix nivell d’assoliment de les competències bàsiques en l’educació primària, tenen compromès l’assoliment dels objectius del primer curs d’ESO.

L’experiència realitzada durant el curs 13-14 ha permès detectar l’existència d’alguns alumnes als quals pot ser aconsellable ampliar l’aplicació d’aquesta mesura d’atenció a la diversitat al 2n curs de l’ESO. En aquest sentit la RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2014, dóna instruccions per a l’organització del Programa intensiu de millora (PIM) adreçat a l’alumnat de primer i segon curs d’educació secundària obligatòria en els centres educatius públics.

Perfil de l’alumnat :

 • La proposta per a la incorporació de l’alumnat en est programa requerix l’informe favorable de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), a partir de la informació facilitada per l’escola de primària de procedència en la darrera reunió de coordinació per al traspàs de primària a secundària, i tenint en compte també l’opinió dels pares o tutors de l’alumne.

 • La incorporació d’alumnat al programa s’ha de fer a l’inici de curs, si bé s’hi podrà també incorporar alumnat més tard.

 • En el cas de segon d’ESO, l’atenció a l’alumnat en el PIM es pot adreçar a aquells alumnes que ja requerien aquesta mesura en el primer curs d’ESO, o bé aquells alumnes que es puguen incorporar des del segon curs d’ESO i no tinguen assolides les competències bàsiques del nivell corresponent.

 • La participació en est programa s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques i, per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar l’oportunitat que se’ls oferix.

Organització:

 • S’ha de dedicar una part significativa de l’horari lectiu de l’alumnat del programa, entre 12 i 15 hores, a realitzar en el grup flexible les matèries de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, amb un mínim de 4 hores per matèria. La resta d’hores lectives setmanals, l’alumnat del programa les podrà realitzar conjuntament amb la resta d’alumnat del grup ordinari de 1r o 2n d’ESO.

 • Per a l’organització del programa, els centres disposen de les hores lectives de professorat assignades a la plantilla del centre per a l’atenció a la diversitat a l’educació secundària obligatòria.

 • Les programacions didàctiques han de prioritzar l’assoliment de les competències bàsiques dels àmbits lingüístic i matemàtic, així com els continguts clau corresponents, en especial pel que fa a:

– Àmbit lingüístic: comunicació oral, expressió escrita i comprensió lectora.

– Àmbit matemàtic: numeració i càlcul, canvi i relacions, i espai, forma i mesura

 • Els centres poden organitzar grups flexibles, amb un mínim de 10 alumnes, per permetre una atenció més individualitzada a l’alumnat. Així mateix poden fer una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general, així com una metodologia específica i personalitzada, en què es prioritze l’assoliment de les competències bàsiques.

 • Un dels professors assignats al grup flexible del programa actuarà com a tutor i, conjuntament amb el professor-tutor del grup ordinari, portaran a terme la tutoria de l’alumne (cotutoria).

 • L’organització del grup d’alumnes que realitza el programa ha de ser prou flexible, per tal que si al llarg del seu desenvolupament l’alumne acredita que ja ha assolit els objectius i les competències pròpies del programa, est alumne es puga incorporar completament al seu grup ordinari de primer d’ESO en qualsevol moment del curs.

 • Si en finalitzar el programa no s’han assolit els objectius i competències corresponents, l’alumnat s’incorporarà al primer curs d’ESO i tindrà la consideració d’alumne repetidor de primer curs. En el cas de finalitzar el programa havent assolit els objectius i competències, l’alumnat es podrà incorporar al segon curs d’ESO.

Avaluació:

 • L’avaluació dels alumnes que cursen el PIM té com a referent les competències bàsiques de l’educació primària i els objectius del primer curs de l’educació secundària obligatòria, així com els criteris d’avaluació específics del programa.

 • El centre ha d’elaborar per a cada alumne/a que cursa el programa el corresponent pla individualitzat que ha de constar en el seu expedient acadèmic.

 • L’avaluació la fa l’equip docent que imparteix ensenyaments als alumnes del programa, coordinat pel professor tutor del grup flexible i pel tutor del grup ordinari.

Els centres han de concretar el seu propi Programa Intensiu de Millora (PIM) i en la seua organització es tindran en compte els criteris següents:

 • Els principis pedagògics, metodològics i d’organització.

 • Els criteris organitzatius (d’agrupament d’alumnes, espais, horaris i utilització de recursos materials).

 • La programació didàctica de les matèries.

 • Els criteris d’avaluació i el nivell d’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat.

 • Els criteris i els procediments per a l’avaluació i la revisió del programa

Aquest article ha estat publicat en El tema del mes. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà