La veu de Jordi Dolç. Inspector d’Educació

  • Atenció a la diversitat a 1r i 2n d’ESO. El Programa Intensiu de Millora (PIM)

L’atenció a la diversitat dels alumnes és una tasca complexa per als centres educatius, que han de vetllar perquè el seu projecte educatiu n’inclogui criteris generals, mesures i orientacions. Es tracta d’una tasca complexa de planificació i desenvolupament de la tasca docent, ja que implica tenir una visió general i àmplia de l’alumnat i de les seves especificitats, diferències, processos i ritmes d’aprenentatge. En aquest sentit, els centres educatius han d’establir en el seu pla d’atenció a la diversitat les estratègies i mesures generals, específiques o extraordinàries en relació als ritmes d’aprenentatge i necessitats educatives dels seus alumnes.

Pel que fa a l’ESO, cal prioritzar l’atenció a la diversitat en els primers cursos per donar resposta a aquells alumnes que s’incorporen a l’educació secundària obligatòria sense haver assolit les competències bàsiques de l’educació primària, sobretot pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana i la competència matemàtica. Ens ajudaran en aquesta línia les coordinacions entre l’etapa d’educació primària i la d’educació secundària que duen a terme els equips directius dels instituts i de les escoles, que han d’assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i dels itineraris formatius dels alumnes. Les informacions i les orientacions que extraiem a partir d’aquestes coordinacions ens facilitaran els criteris de configuració, per exemple, dels grups de primer d’ESO, i també es prendran com a referència per a detectar aquells alumnes que presenten mancances i necessitats educatives per tal de preveure’n les estratègies i actuacions de diversitat pertinents.

Aquesta feina de detecció és fonamental per tal d’establir el futur tractament d’atenció a la diversitat que els centres educació secundària han d’impulsar de cara al futur educatiu del seus alumnes primerencs. Els instituts i les escoles s’esforcen en aquest sentit i no han de defallir en aquest procés que en ocasions presenta certa complexitat.

Una actuació preventiva, amb un suport immediat i mes personalitzat als alumnes que presenten retard d’aprenentatge, sobretot en aquells aprenentatges de llengua i matemàtiques, considerats clau i de caràcter me?s instrumental, evita en bona mesura que els alumnes s’endarrereixin en els aprenentatges de les diferents mate?ries i fa que millorin les seves possibilitats d’e?xit educatiu en cursos posteriors.

D’entre les mesures que els instituts solen considerar, entre d’altres, es troba l’ampliació de la dedicació horària lectiva d’una o diverses matèries de la part comuna a partir de de les hores establertes en el currículum per a les matèries optatives. Una altra mesura habitual consisteix en establir activitats de reforç (desdoblaments, agrupaments flexibles, suport a l’aula, etc.) atenent l’autonomia organitzativa dels centres i tenint en compte les hores de professorat per atendre la complexitat dels grups classe, i prioritzant les matèries instrumentals de llengua i matemàtiques. En aquest cas, cal una coordinació pre?via entre el professorat de la mate?ria i el professorat que imparteix el reforc? per tal de definir els objectius, continguts, activitats d’ensenyament i aprenentatge i les activitats d’avaluació a realitzar.

Programa Intensiu de Millora (PIM) per als alumnes de primer curs d’educació secundària obligatòria

Una de les mesures que el Departament d’Ensenyament impulsa i posa a disposició dels centres d’educació secundària, tenint en compte les bones pràctiques i procediments emprats en els centres públics de secundària per a l’atenció a la diversitat, és el Programa Intensiu de Millora a fi de donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes per assolir l’èxit en finalitzar l’etapa d’educació secundària obligatòria. Es tracta d’una mesura específica i temporal d’atenció a la diversitat als instituts, adreçat a alumnat de primer i segon d’ESO, per promoure la millora i el reforç de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (català i castellà) i de l’àmbit matemàtic, tot intensificant la dedicació horària lectiva dels alumnes en aquests àmbits i aplicant metodologies que afavoreixin un aprenentatge més personalitzat i adequat a les seves necessitats educatives.

El programa permet prioritzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat que accedeix al primer curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit completament les competències bàsiques de l’educació primària, en especial pel que fa a la competència comunicativa en llengua catalana i castellana, i a la competència matemàtica.

L’actuació preventiva a l’inici de l’educació secundària obligatòria, amb un suport immediat i més personalitzat, sobretot en els àmbits de llengua i matemàtiques, considerats clau i de caràcter més instrumental, afavoreix que l’alumnat pugui recuperar els objectius no assolits de l’anterior etapa i millori les possibilitats d’èxit educatiu en cursos posteriors.

La RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2014, per la qual es donen instruccions per a l’organització del Programa intensiu de millora (PIM) adreçat a l’alumnat de primer i segon curs d’educació secundària obligatòria en els centres educatius públics, desplega aquest programa i orienta els instituts en la seva aplicació.

En resum, el PIM ha de permetre organitzar grups flexibles, amb un mínim de 10 alumnes, amb una organització de continguts i matèries del currículum diferent a la que s’estableix amb caràcter general, així com una metodologia específica i més personalitzada, en què s’ha de prioritzar l’assoliment de les competències bàsiques necessàries per seguir amb garanties d’èxit els primers cursos de l’ESO. S’ha de dedicar una part significativa de l’horari lectiu de l’alumnat del programa, entre 12 i 15 hores, a realitzar en el grup flexible les matèries de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, amb un mínim de 4 hores per matèria.?-La resta d’hores lectives setmanals, l’alumnat del programa les podrà realitzar conjuntament amb la resta de l’alumnat del grup ordinari de 1r o 2n d’ESO.

Cada centre docent ha de concretar els criteris i les tasques que hauran d’implementar en relació a l’organització del Programa Intensiu de Millora (PIM). Aquests criteris hauran de quedar recollits en els documents de programació anual de centre, així com en l’apartat de criteris d’atenció a la diversitat de centre del document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). D’entre les tasques que hauran de dur a terme els centres educatius cal destacar-ne les següents, que es poden consultar a la pàgina de l’XTEC>Currículum i orientació>Pla intensiu de millora, degudament ordenades i amb l’aportació de suggeriments

  • Criteris de centre sobre el PIM

  • Detecció i identificació de l’alumnat PIM

  • Avaluació inicial i continua

  • Informes i registres

  • Avaluació final de curs

  • Coordinació i comunicació entre docents

  • Recursos per a l’atenció a la diversitat a nivell de centre

Molts dels centres educatius que imparteixen l’educació secundària ja apliquen programes semblants d’atenció a la diversitat en els primers cursos de l’educació secundària obligatòria, coneixedors de les mancances i necessitats dels seus alumnes. El Programa Intensiu de Millora (PIM) pretén promoure una eina fruit de les actuacions i estratègies que molts centres vénen impulsant per a la millora dels resultats acadèmics dels seus alumnes.

Jordi Dolç

Inspector d’Educació

Aquest article ha estat publicat en La veu de......... Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà