El tema del mes

Competència matemàtica

La Competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i social, ja que sovint cal analitzar, interpretar i valorar informacions. És l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.

Aquesta competència adquireix realitat i sentit en la mesura que els elements i raonaments matemàtics són utilitzats per enfrontar-se a situacions quotidianes, per tant, és una competència que cal tenir en compte en totes les àrees del currículum i activitats d’aprenentatge.

 

La competència matemàtica implica:

L’habilitat d’analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

 1. L’habilitat d’analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.
 2. Seguir determinats processos de pensament (com la inducció i la deducció, entre altres).
 3. Aplicar alguns algoritmes de càlcul o elements de la lògica, fet que condueix a identificar la validesa dels raonaments i valorar el grau de certesa associat als resultats derivats dels raonaments vàlids.
 4. Adquirir una disposició favorable i de progressiva seguretat i confiança vers la informació i les situacions (problemes, incògnites, etc.) que contenen elements i suports matemàtics, així com en la seva utilització quan la situació ho aconsella, basada en el respecte i el gust per la certesa i en la recerca per mitjà del raonament.

El Departament d’Ensenyament ha elaborat el document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques de l’etapa de primària i secundària amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques. Aquest document ha estat elaborat amb la participació de professionals de l’àmbit universitari i de professorat dels centres públics i privats de Catalunya.

Parteix de:

 • La Unió Europea ha establert objectius educatius, en el marc de l’Estratègia Europa 2020 (ET-2020), que han de permetre l’assoliment d’una economia intel·ligent, inclusiva i sostenible. Uns objectius que Catalunya assumeix i que l’obliguen a focalitzar els esforços del Govern en la millora dels resultats escolars i del nivell formatiu dels ciutadans, per aconseguir el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida. Dins d’aquests objectius europeus s’inclou que, en l’horitzó 2020, el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències bàsiques en lectura, matemàtiques i ciències hauria de ser inferior al 15%.
 • El Departament d’Ensenyament ha realitzat diverses avaluacions externes de caràcter mostral (avaluacions diagnòstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions externes a tot l’alumnat de 6è d’educació primària i de 4t curs d’educació secundària obligatòria, on l’objectiu és determinar el grau d’assoliment de l’alumnat en competències bàsiques, amb la finalitat de promoure l’adopció de mesures que permetin la millora de la qualitat del sistema educatiu i dels centres, així com la millora de l’activitat docent del professorat.
 • D’altra banda, d’acord amb l’article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), els centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació.

 

Elements que componen el document:

 • Informació relativa a la gradació de l’assoliment de les competències de l’àmbit al final de cada etapa educativa:

En l’elaboració de la proposta de competències matemàtiques tant de primària com de l’ ESO s’ha optat per quatre dimensions que es corresponen amb els processos del currículum vigent: resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació.

 • La identificació dels continguts clau associats a cada competència:

Encara que tots els continguts estan relacionats amb totes les competències, s’ha fet una tria d’aquells que contribueixen en major mesura al desenvolupament de cada competència. Són els anomenats continguts clau de la competència.

 • Les orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula: 

L’adquisició de les competències matemàtiques demana maneres de treballar que en potenciïn el desenvolupament. Encara que cada competència va acompanyada d’orientacions metodològiques específiques, en el document s’esmenten algunes consideracions d’aplicació general.

Una referència als recursos actualment disponibles on es poden trobar exemples pràctics  d’activitats d’aula relacionats amb el desenvolupament de les competències és a la web de Creamat on es poden trobar exemples d’activitats (a  l’ARC).

 • Proposta d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment :

Cada competència s’ha graduat en tres nivells de consecució: satisfactori (nivell 1), notable (nivell 2) i excel·lent (nivell 3), que van des de l’assoliment fins a l’excel·lència en la competència i tenint en compte que cada nivell porta implícit l’assoliment de l’anterior. Els criteris usats per fer la gradació estan relacionats amb la complexitat de les eines i estratègies matemàtiques emprades, així com amb els nivells d’abstracció del llenguatge i les representacions i el grau de consciència per part de l’alumne/a de les matemàtiques emprades.

Les activitats d’avaluació final de la competència han de ser prou riques perquè l’alumne/a pugui mostrar tot el que sap. Han de tenir més d’una solució, han de poder ser resoltes de diverses maneres, han de fer possible que l’alumne/a prengui decisions i apliqui connexions i han de demanar justificacions dels processos i les solucions.

 

 

 

Aquest article ha estat publicat en El tema del mes. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.