El tema del mes

Formació interna de centre ( FIC)

El nou equip tècnic dels equips dels Serveis d’Innovació i Formació de l’Educ. Infantil, Primària i Secundària, constituït a partir de la penúltima legislatura del govern de la Generalitat (març de 2011), han dissenyat per al present curs 12-13 una nova línia de formació permanent del professorat en el si dels centre, la FIC, fruit de la coincidència de dos circumstàncies: En primer lloc, l’acabament del Pla Marc de Formació 2005-2010, que va ser prorrogat un curs més per temes conjunturals, i, en segon, la coincidència de dos aspectes importants, social i educatiu respectivament: l’escassetat de recursos econòmics, i la consolidació dels equips docents en el marc d’una línia d’autonomia pedagògica i curricular dels centres.

A continuació passem a presentar-vos tots aquells aspectes que configuren aquest nou enfocament, pensat per donar continuïtat i qualitat a la formació en el si dels centres educatius.

 

Què ofereix el Departament ?

Per ajudar els centres en el seu procés de reflexió metodològica col·lectiva, el Departament d’Ensenyament:

 • Els ofereix itineraris formatius guiats a l’entorn de les competències comunicativa i matemàtica. D’altra banda, els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per  fer itineraris formatius propis.
 • Orientacions per a la dinamització als equips de coordinació de la formació dels centres.
 • El suport d’una persona del centre de recursos pedagògics (CRP) així com dels materials de formació i les orientacions per a dinamitzar el procés. L’equip directiu farà la sol·licitud de l’activitat formativa a la seu CRP, un cop el centre hagi decidit quin itinerari formatiu vol treballar, tant si és guiat com si és propi del centre. El CRP l’inclourà al pla de formació de zona (PFZ).

 

A qui s’adreça?

Poden participar en la FIC tots els centres d’educació infantil i primària i d’educació secundària. A l’ escola ha d’implicar una majoria de mestres del claustre, i en el cas de l’institut, una majoria del professorat d’un o de més departament didàctic, segons l’itinerari triat.

L’activitat formativa tindrà una durada de 30 hores, organitzades en dos blocs: un d’unes 20 hores, de treball conjunt de tot l’equip docent, i un altre d’unes 10 hores, de treball individual o en petit grup.

 

Estructura dels itineraris formatius:

 

Què requereix?

 • El consens previ entre l’equip directiu i l’equip docent. És important que els equips directius presentin i expliquin el sentit d’aquesta formació al claustre i/o dels departaments didàctics.
 • El compromís i la participació d’una majoria del professorat del centre.
 • Un equip de coordinació, que liderarà la proposta formativa del centre. Estarà constituït, com a màxim, per tres persones del centre, entre les quals n’hi ha d’haver alguna de l’equip directiu.
 • Adquirir el compromís d’elaborar una carpeta de formació que reculli evidències del treball fet en les diferents fases de l’itinerari. Aquesta documentació servirà per fer un seguiment avaluatiu intern de la transferència a les aules del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels aprenentatges.

 

Proposta d’ itineraris del Departament d’Ensenyament Curs 12-13:

Un dels objectius de la FIC és oferir oportunitats per generar dinàmiques de treball que facilitin el debat i la reflexió de manera compartida i sistemàtica. És definir conjuntament:

 • L’objectiu de millora més adequat a les necessitats del centre i
 • el model de funcionament del grup en la dinàmica de formació

Es proposa fer una anàlisi col·lectiva dels resultats de les proves internes i externes que disposi el centre per tal de definir conjuntament l’objectiu de millora d’acord amb el seu projecte educatiu. Aquesta anàlisi contribuirà a l’èxit final del procés de formació.

És important de bon començament establir dinàmiques participatives de treball ja que d’elles en dependrà, en bona part, el grau d’implicació del professorat i l’èxit de la formació.

S’ofereix el document “Full per a la tria dels itineraris de primària i secundària” en format de text i en pdf que proposa una manera de dinamitzar aquesta tria i de fer-ho de manera participativa.

 

Educació infantil i primària

1. Competència comunicativa:

Escriure des de les àrees: 

 • Aquest itinerari tracta de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura des dels continguts propis de cada àrea.
–          Es parteix del principi que l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita comença a l’educació infantil, abans que els nens i les nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida 

–          Reflexió sobre l’ensenyament de l’escriptura al llarg de l’educació obligatòria i un canvi en les pràctiques docents actuals.

Parlar per escriure: 

 • Aquest itinerari vol aprofundir en la importància de la conversa al llarg de tot el procés d’escriptura.
–         Es parteix del principi  que a partir del treball de la conversa amb una metodologia organitzada i sistemàtica s’ ajudarà a trobar resposta a alguns aspectes de la llengua escrita: l’ús i l’instrument  

–         Hi ha també activitats model de conversa exploratòria i de gestió de les activitats orals

–          Durant la realització de l’itinerari, les participants han de fer activitats que incorporin la parla per a la producció d’algun dels documents escrits.

2. Competència Matemàtica:

Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica: 

 • L’itinerari vol ser una eina de suport al professorat i als centres en la tasca de compartir i arribar a acords sobre el tractament de la competència matemàtica al centre i, de forma més concreta, a les aulas.
 

–          Saber com treballar la competència matemàtica és una de les preocupacions més freqüents en aquesta àrea, i les dificultats del professorat per concretar com es pot ajudar que l’alumnat la desenvolupi són importants.

–          D’altra banda, els centres es veuen en la necessitat de prendre acords sobre aquesta qüestió, i sovint, a nivell col·lectiu, es reprodueixen les mateixes dificultats.

–          Aquesta proposta d’itinerari intenta facilitar aquesta tasca i pretén que els centres guanyin coherència en aquest tema concret: avançar en la competència matemàtica de l’alumnat

.

El Calcul: 

 • L’ itinerari vol ser una eina que ajudi les escoles a avançar en direcció a un càlcul més flexible i basat en la comprensió.
– Es pretén que l’alumnat pugui donar una resposta ràpida en la majoria dels casos i que desenvolupi criteris per triar entre diverses formes d’afrontar els càlculs. 

– Els algorismes i la calculadora han de tenir un paper en la comprensió, cal que vagin més enllà de proporcionar respostes mecàniques.

– Es dedicarà l’itinerari a dibuixar un mapa dels components del càlcul i a ajudar a compartir decisions sobre com es pot anar fent aquesta evolució.

– Es proporcionaran enllaços per ampliar recursos, donat que el tema és tan ampli que resultarà molt difícil aprofundir-hi tant com seria desitjable.

 

Educació Secundària

1. Competència comunicativa:

Escriure des de les matèries:  

 • reflexió sobre l’ensenyament de l’escriptura al llarg de l’educació obligatòria amb l’ aportació de noves pràctiques docents.
L’itinerari s’estructura en tres parts: 

 • Punt de partida. Les activitats d’escriptura que ja es fan al centre, contrastades amb els continguts i els criteris d’avaluació proposats en el currículum de cada matèria.
 • Camí. Reflexió conjunta a partir de la pràctica, de la veu dels experts i de l’experimentació d’una activitat d’expressió escrita a l’aula
 • Punt d’arribada. Millora del nivell d’escriptura de l’alumnat del centre a partir dels acords presos sobre criteris comuns i aspectes a consolidar sobre la pràctica de l’expressió escrita des de les matèries
Escriure a les classes de llengua: 

 • S’ adreça al professorat dels departaments de llengües: llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres.
 • l’objectiu és tenir un treball coordinat i sistematitzat, per planificar, més endavant un tractament integrat de les llengües en el centre.
 • proposa eines per facilitar l’aproximació i el debat entre departaments, condicions imprescindibles perquè es pugui arribar a fer un treball conjunt.
L’itinerari s’estructura en tres parts: 

 

 • Punt de partida. D’una banda, es tracta de compartir el que es fa des de les classes de cada llengua, en aquest cas, sobre expressió escrita: quines pràctiques es proposen a l’alumnat, com es preveuen ajudes durant el procés perquè l’alumnat avanci, com s’avaluen aquestes pràctiques¿ D’altra banda, es proposa que el professorat faci una lectura del currículum en paral·lel de les tres llengües, per veure les coincidències i les diferències.
 • Camí. Es dissenya una experimentació a l’aula d’una pràctica d’expressió escrita, conjuntament entre el professorat de les tres llengües d’un mateix nivell educatiu. Per orientar el disseny d’aquesta pràctica es proporcionen eines i models per adaptar a cada necessitat, presentats en cinc temes: bases metodològiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, el centre com a espai comunicatiu, recursos TIC i llengua, actituds respecte de la llengua i avaluació.
 • Punt d’arribada. Es comparteix la valoració de l’experimentació i es fa una anàlisi d’experiències de tractament integrat de llengües, per fer una projecció que marqui el camí a seguir i avançar en tres direccions que conflueixen: compartir un marc metodològic, establir una organització que faci possible el treball integrat i marcar un full de ruta realista tenint en compte les particularitats de cada institut.

 

1. Competència matemàtica

 

Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l’educació secundària obligatòria: 

 • L’itinerari vol ser una eina de suport al professorat i als centres en la tasca de compartir i arribar a acords sobre el tractament de la competència matemàtica al centre i, de forma més concreta, a les aulas.
–          Saber com treballar la competència matemàtica és una de les preocupacions més freqüents en aquesta àrea, i les dificultats del professorat per concretar com es pot ajudar que l’alumnat la desenvolupi són importants. 

–          D’altra banda, els centres es veuen en la necessitat de prendre acords sobre aquesta qüestió, i sovint, a nivell col·lectiu, es reprodueixen les mateixes dificultats.

–          Aquesta proposta d’itinerari intenta facilitar aquesta tasca i pretén que els centres guanyin coherència en aquest tema concret: avançar en la competència matemàtica de l’alumnat

.

La geometria a l’ Educació Secundària Obligatòria: 

 • La geometria és fonamental per a la formació de la competència matemàtica de l’alumnat.
 • Aquesta importància queda accentuada perquè la geometria és molt present en tots els àmbits de la realitat que ens envolta.
–          Es proposa contribuir a donar línies de millora metodològica per al treball a l’aula de les idees geomètriques, tot avançant cap un enfocament més qualitatiu, contextualitzat i constructiu del coneixement geomètric 

–          Es pretén contribuir a passar des d’una geometria molt descriptiva cap a una geometria més constructiva, des d’una geometria més basada en fórmules cap a una geometria més reflexiva.

–         L’ús de material manipulable i de programes de geometria dinàmica, com el GeoGebra, poden fer bones aportacions en aquest sentit.

Més Info: http://www.xtec.cat/formaciotic/aux/video.html

 

Aquest article ha estat publicat en El tema del mes. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.