Nou calendari de preinscripció i matrícula. Curs 2020-2021

Calendari de preinscripció i matrícula

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableixen els calendaris següents:

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig (Del 18 al 22 de forma presencial amb cita prèvia).
  • Matrícula: 13 a 17 de juliol.

Atenció: En cas que el Departament d’Educació, per causa de força major, hagi de modificar el calendari, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya i les actualitzarem en aquest article.

Documentació que necessiteu presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar i Família. De forma extraordinària les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb document d’identificació, s’acredita amb el volant municipal de convivència del nen o la nena, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de la matrícula es demanarà el DNI renovat amb I’adreça nova.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’infant, si en té.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.
Lliurament de la sol·licitud i la documentació:
  • El lliurament de la documentació i la sol·licitud s’ha de fer per via telemàtica (quan l’aplicació del Departament d’Educació estigui operativa facilitarem l’enllaç).El resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, l’heu d’enviar escanejada o fotografiada mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: a8039616@xtec.cat
  • En casos excepcionals, la sol·licitud la podreu lliurar presencialment al centre mitjançant cita prèvia. Properament actualitzarem aquesta informació.
Podeu accedir a tota la informació, clicant aquest enllaç: Estudiar a Catalunya