NORMES DE COMPORTAMENT A LES SALES DE REUNIONS

DECÀLEG SOBRE LES NORMES DE COMPORTAMENT DURANT LES VIDEOTRUCADES

      EDUCACIÓ INFANTIL

 • AIXECAR LA MÀ? PER DEMANAR EL TORN DE PARAULA.
 • ESCOLTAR A QUI PARLA (ELS NOSTRES COMPANYS/ES O LA MESTRA).
 • MOLT IMPORTANT NO PARLAR SI NO TENIM EL TORN DE PARAULA.
 • AVISAR SI MARXEM.
 • FER PIPI I BEURE AIGUA ABANS DE COMENÇAR.
 • NO FER CAPTURES DE PANTALLES DURANT LA VIDEOTRUCADA, JA QUE CAL RESPECTAR ELS DRETS D’IMATGE I ELS DRETS DEL MENOR.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • RESPECTAR TOTS ELS COMPANYS I COMPANYES.
 • RESPECTAR EL TORN DE PARAULA.
 • TENIR LA CÀMERA CONNECTADA.
 • FER-SE RESPONSABLE DE TANCAR EL MICRO SI NO ESTEM PARLANT I EN CAS QUE NO PUGUIN HO FARÀ LA MESTRA.
 • FER UN BON ÚS DEL XAT, NOMÉS UTILITZAR EN CAS NECESSARI.
 • DISPOSAR D’UN ESPAI TRANQUIL PER PODER FER LA REUNIÓ, SOTA LA          SUPERVISIÓ D’UN ADULT.
 • LA FAMÍLIA ÉS RESPONSABLE DEL COMPORTAMENT DE L’ALUMNE DURANT LA VIDEOTRUCADA, EN CAS DE NO TENIR UNA BONA ACTITUD, LA TUTORA PODRÀ CONVIDAR L’ALUMNE A ABANDONAR LA SALA.
 • NO FER CAPTURES DE PANTALLES DURANT LA VIDEOTRUCADA, NI ENREGISTRAR EL VÍDEO O L’AUDIO, JA QUE CAL RESPECTAR ELS DRETS D’IMATGE I ELS DRETS DEL MENOR.

A continuació us deixem l’enllaç de les normes i un enllaç sobre l’ús responsable d’internet.

NORMES DE COMPORTAMENT A LES SALES DE REUNIONS

Ús responsable d’internet

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/RecursosTIC/L5-Us-Responsable-Internet.pdf