Programació de l’assignatura

 2014-2015     Seminari de Francès     Institut Pau Vila
 Programació de Llengua francesa                                                                           Nivell: ESO

 

PROGRAMACIÓ NORMATIVA PER A LES LLENGÜES ESTRANGERES

DOGC núm. 4915 de 29/06/2007

FRANCÈS

PRIMER CURS D’ESO

Dimensió comunicativa

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

Participació en converses pautades i controlades, en parella i en grup, dins de l’aula o en l’entorn escolar, i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals, amb pronunciació i entonació adequades amb diverses finalitats comunicatives.

Participació en converses pautades i controlades en l’entorn escolar relacionades amb continguts d’altres àrees de coneixement, formulant preguntes i respostes adequades a les necessitats de les activitats i amb l’ús d’estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.

Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera a través de correu postal, correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Comprensió de preguntes i diàlegs breus relacionats amb les activitats habituals dels àmbits personal i de l’aula o l’entorn educatiu.

Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).

Comprensió d’instruccions bàsiques per la correcta resolució de tasques.

Comprensió i interpretació de missatges senzills, tot utilitzant estratègies bàsiques com ara, identificació de paraules clau, ús del context verbal i no verbal, i ús dels coneixements previs sobre la situació.

Obtenció d’informació específica en textos orals i audiovisuals sobre assumptes quotidians i predictibles, presentats en formats i suports de tipologia diversa.

Comprensió general i identificació del tema i inferència de significats d’un text oral, escrit o audiovisual: pel context visual, pels coneixements previs del tema, i per la comparació de paraules o frases similars en les llengües que coneixen sobre diversos temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals a l’aula.

Utilització de respostes adequades a les informacions requerides en les activitats d’aula.

Producció de textos orals curts, amb estructura lògica i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament a l’aula.

Compleció i transformació de textos senzills en suport paper i digital.

Elaboració guiada de textos curts coherents, i amb correcció ortogràfica i puntuació adequada, amb diverses intencions comunicatives.

Elaboració de notes i escrits breus per la comunicació personal en suport paper i digital.

Producció de textos, en suport paper i digital, que mostrin cura en la presentació.

 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

Ús del coneixement lingüístic de la llengua pròpia, i d’altres, per facilitar el nou aprenentatge.

Inferència de regles de funcionament de la llengua estrangera a partir de l’observació d’algunes regularitats.

Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

Reflexió guiada sobre l’ús i el significat d’elements lingüístics adequats a les diferents funcions i intencions comunicatives.

Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.

Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic, funcions i conceptes) situats en contextos comunicatius.

Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació de paraules clau, del context verbal i no verbal, i coneixements previs sobre la situació.

Reconeixement i acceptació de les oportunitats que ofereixen els materials de consulta, els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l’aprenentatge de continguts lingüístics i per a l’adquisició de competències lingüístiques comunicatives en llengua estrangera.

Reconeixement i acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.

Reflexió sobre maneres d’organitzar el treball personal de manera efectiva per a progressar en l’aprenentatge autònom.

Interès per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula i fora de l’aula.

Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.

 

Dimensió estètica i literària

Interès per conèixer i per la lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera (rimes, cançons, contes, llegendes).

Lectura, comprensió i gaudi de textos literaris adaptats a la capacitat lectora i els interessos i gustos de l’alumnat.

Dimensió plurilingüe i intercultural

Llengua i literatura (catalana i castellana) i Llengües estrangeres

Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge.

Conscienciació de pertànyer a una comunitat lingüística, social i cultural.

Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla.

Coneixement de la família lingüística de la llengua de l’escola: llengües romàniques.

Convenciment que el coneixement d’una o dues llengües romàniques proporciona un bagatge que facilita l’accés a altres llengües de la mateixa família, especialment en llengua escrita.

Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.

Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta).

Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües conegudes a partir de de temes propers als interessos de l’alumnat, mitjançant eines i suports adequats.

Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior -independentment dels parlants de cada una- i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.

Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent a la que es parla a la comunitat lingüística pròpia, i així mateix que tenen una cultura diferenciada, especialment les de l’entorn més pròxim, començant per la classe, escola, poble o barri.

Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.

Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües, especialment amb les de l’entorn més pròxim, i plantejar possibles solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.

Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.

Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.

 

 

 

Criteris d’avaluació

Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament, utilitzant les estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs entenedor i adequat a la intenció comunicativa.

Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills, emesos cara a cara, o procedents de mitjans audiovisuals, si es parla lentament i amb claredat.

Reconèixer la idea principal i extreure informació específica i global de documents escrits senzills, en suport paper i i digital, sobre continguts de diverses àrees de coneixement i adequats a l’edat.

Produir textos breus, orals i escrits, coherents, i amb bona dicció o amb correcció ortogràfica i puntuació adequada, a partir de models.

Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament.

Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació.

Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.

Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la llengua, la cultura i les formes de vida diferents a les pròpies.

Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.

 

 

SEGON CURS D’ESO

Dimensió comunicativa

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

Participació en converses pautades de l’entorn escolar i en simulacions relacionades amb experiències i interessos personals, en parelles i en grup, fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i cloure intercanvis comunicatius; amb pronunciació i entonació adequades i amb diverses finalitats comunicatives .

Participació en converses pautades i controlades en l’entorn escolar relacionades amb continguts d’altres àrees de coneixement, formulant preguntes i respostes adequades a les necessitats de les activitats i amb l’ús d’estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.

Comprensió i interpretació de missatges orals produïts en interaccions quotidianes senzilles, tot utilitzant estratègies bàsiques com ara, identificació de paraules clau, ús del context verbal i no verbal, i ús dels coneixements previs sobre la situació.

Correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera a través de correu postal, correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Comprensió de preguntes i de missatges emesos dins de l’aula relacionats amb les activitats habituals de l’àmbit personal i de l’aula.

Anticipació del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals).

Comprensió d’instruccions per la a correcta resolució de tasques.

Obtenció d’informació general i específica de textos senzills orals i audiovisuals de tipologia diversa, sobre assumptes quotidians i predictibles procedents de diferents mitjans de comunicació i amb el suport d’elements verbals i no verbals utilitzant estratègies bàsiques com ara, identificació de paraules clau, ús del context verbal i no verbal, i ús dels coneixements previs sobre la situació.

Comprensió de la informació general i específica de textos en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal.

Recerques a Internet en alguna de les llengües estrangeres. Utilització dels coneixements adquirits en altres situacions per aplicar-los a la comprensió de les idees bàsiques que s’expressen en el text.

Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals senzills com a font de plaer i de descoberta.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals en l’entorn escolar.

Utilització de respostes adequades a les situacions de comunicació a l’aula.

Producció de textos orals breus i coherents: cançons, poemes, rimes, temes d’interès personal i amb pronunciació adequada a partir d’un model treballat prèviament.

Ús d’expressions comunes, de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal.

Ús d’algunes fórmules que diferencien el llenguatge formal i informal en situacions comunicatives característiques de l’entorn escolar o proper.

Transformació de textos senzills de diferents suports i formats, modificant o expandint frases i paràgrafs, i parant atenció a la redacció i revisió d’esborranys.

Producció semi controlada de textos, en suport paper i digital, que mostrin coherència, amb correcció ortogràfica i puntuació adequada, i estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referència models treballats prèviament.

 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

Transferència del coneixement lingüístic de la llengua pròpia, i d’altres, per facilitar el nou aprenentatge.

Inferència de regles de funcionament de la llengua estrangera a partir de l’observació d’algunes regularitats.

Reflexió guiada sobre l’ús i el significat d’elements lingüístics adequats a les diferents funcions i intencions comunicatives.

Sensibilització envers la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.

Sensibilització envers els patrons bàsics de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres.

Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics (lèxic, funcions i conceptes) situats en contextos comunicatius.

Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: identificació del tema, de paraules clau, del context verbal i no verbal, inferència de significat i coneixements previs sobre la situació.

Ús de recursos per l’aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta, mitjans audiovisuals, i materials en suport digital.

Reconeixement i acceptació de les oportunitats que ofereixen els materials de consulta, els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l’aprenentatge de continguts lingüístics i per a l’adquisició de competències lingüístiques i comunicatives en llengua estrangera.

Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

Reconeixement i acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.

Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.

Interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els processos comunicatius i en el context de l’aula i fora d’aquesta.

Valoració del treball individual per a la millora personal i del treball en equip per a la construcció col·lectiva del coneixement.

Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés.

 

Dimensió estètica i literària

Interès per conèixer i per la lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera (rimes, cançons, contes, llegendes, etc.).

Lectura i comprensió i gaudi de textos literaris curosament seleccionats per la seva adequació en temàtica i grau de dificultat als aprenents adolescents.

Lectura, comprensió i valoració del llenguatge del còmic.

Dimensió plurilingüe i intercultural

Llengua i literatura (catalana i castellana) i Llengües estrangeres

Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva i una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.

Conscienciació de pertinença a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.

Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla. Coneixement, mitjançant els enregistraments, de les varietats més rellevants de les varietats del català.

Coneixement de la família lingüística de la llengua de l’escola: llengües romàniques.

Convenciment que el coneixement d’una o dues llengües romàniques proporciona un bagatge que facilita l’accés a altres llengües de la mateixa família, especialment en llengua escrita. Lectura de textos en alguna llengua romànica poc coneguda.

Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües com a font d’enriquiment personal.

Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se’n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta) especialment en les recerques d’informació en qualsevol de les àrees curriculars.

Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües conegudes a partir de de temes propers als interessos de l’alumnat mitjançant eines i suports adequats.

Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior -independentment del nombre de parlants de cada una- i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.

Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent de la pròpia, i així mateix que tenen una cultura diferenciada, especialment les de l’entorn més pròxim, començant per la classe, escola, poble o barri.

Coneixement i valoració de la cultura, història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs d’origen de l’alumnat nouvingut a les aules.

Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.

Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües, especialment amb les de l’entorn més pròxim, i plantejar possibles solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.

Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.

Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.

Criteris d’avaluació

Participar en interaccions orals bàsiques per aconseguir comunicar de forma entenedora, fent ús d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.

Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges orals emesos cara a cara, o en qualsevol suport sobre temes coneguts.

Comprendre la informació general i específica de diferents textos escrits, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb els àmbits educatiu i personal.

Llegir textos breus de forma expressiva (rimes, poemes, cançons).

Produir de forma guiada textos orals breus, coherents i amb bona dicció que siguin entenedors per a l’interlocutor.

Produir de forma guiada textos escrits, en diferents suports, de tipologia diversa, que siguin entenedors, utilitzant estructures, connectors senzills i lèxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació.

Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres.Utilitzar de forma guiada els recursos digitals en la cerca, organització i presentació d’informació.

Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia.

Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres.

Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu.

 

TERCER CURS D’ESO

Dimensió comunicativa

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i de interès personal amb diverses finalitats comunicatives.

Interacció en tasques de comunicació simulades o no amb diverses funcions comunicatives, fent ús autònom de les convencions més habituals i pròpies de la conversa, i d’estratègies per superar les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis comunicatius.

Participació en converses relacionades amb continguts d’altres àrees curriculars, formulant preguntes i respostes adequades per a la cerca i elaboració de les informacions pertinents i amb l’ús d’estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals en les tasques acadèmiques per al processament de la informació i l’activació de processos cognitius.

Comprensió i interpretació global de les interaccions, tot utilitzant estratègies com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació o identificació de paraules clau, intervenint de manera adequada a les demandes de la situació comunicativa.

Participació en intercanvis senzills amb parlants nadius sempre que l’interlocutor utilitzi un registre estàndar de la llengua i parli amb lentitud i claredat.

Ús d’estratègies comunicatives per reformular els missatges i adaptar-se als interlocutors i per a superar les interrupcions en la comunicació en llengua estrangera.

Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera a través de correu postal i correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Comprensió d’instruccions, preguntes i missatges en contextos reals i simulats.

Anticipació i formulació d’hipòtesi del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (to de veu)i no verbals (icònics i gestuals ).

Comprensió d’instruccions per al correcte desenvolupament i resolució de tasques de descoberta, individuals o de grup, i per al processament de la informació de diferents fonts, en suport i format de tipologia diversa.

Comprensió de la informació general i específica de textos i documents orals, escrits o audiovisuals adequats a l’edat, en suport i format de tipologia diversa, autèntics i semi autèntics, sobre temes quotidians d’interès personal i educatiu.

Ús d’estratègies per a la comprensió com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació i/o identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits o audiovisuals relacionats amb els seus interessos i com a font de plaer i de descoberta.

Lectura, comprensió i valoració del llenguatge de la publicitat identificant les peculiaritats dels documents autèntics de diferents procedències culturals.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Utilització de respostes espontànies i adequades, i iniciativa en la formulació de preguntes en les situacions de comunicació a l’aula o l’entorn educatiu.

Producció oral de cançons, poemes, rimes, i de descripcions i narracions breus sobre experiències i esdeveniments tenint cura de la pronúncia i entonació adequades a la situació.

Producció de textos orals i escrits amb ús del registre adequat a l’interlocutor a qui van dirigits.

Producció semi controlada de textos, en suport paper o digital, que mostrin coherència, amb ortografia i puntuació correctes, estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referència models treballats prèviament.

 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

Anàlisi i reflexió sobre l’ús i el significat de diferents formes lingüístiques adequades a diferents intencions comunicatives, mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que coneix l’alumnat.

Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita i identificació d’antònims, .falsos amics. i de paraules amb prefixos i sufixos més habituals.

Reconeixement progressiu i cura de la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.

Sensibilització vers els patrons bàsics de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i enunciats propis de les llengües estrangeres.

Identificació i ús d’estratègies d’aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics situats en contextos comunicatius.

Reflexió sobre l’organització i ús, cada vegada més autònom, de recursos per l’aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta, mitjans audiovisuals,materials en suport digital, entrevistes a experts.

Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents: ús dels coneixements previs sobre el tema o la situació, identificació de paraules clau, funcions comunicatives, la intenció del parlant i els elements paralingüístics.

Utilització de diversitat de materials de consulta, documents de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a la realització d’activitats d’altres àrees curriculars i per al desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives en llengua estrangera.

Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

Reconeixement i acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.

Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.

Interès per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula i fora de l’aula, en especial per participar de manera activa en el treball cooperatiu.

Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés així com adopció de mesures per millorar l’aprenentatge.

 

Dimensió estètica i literària

Valoració i interès per conèixer, i per la lectura i audició de produccions tradicionals i actuals orals i escrites de la llengua estrangera (cançons, contes, llegendes, etc.).

Lectura i comprensió i gaudi textos literaris adaptats als gustos i capacitat lectora dels aprenents adolescents.

Lectura i comprensió de textos literaris, curosament seleccionats i adaptats als aprenents adolescents, d’autors clau de la literatura en la llengua estrangera.

Reconeixement i valoració dels autors dels textos llegits.

Dimensió plurilingüe i intercultural

Llengua i literatura (catalana i castellana) i Llengües estrangeres

Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.

Conscienciació de pertinència a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.

Sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i cultures.

Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla. Coneixement, mitjançant els enregistraments de les varietats més rellevants de les varietats del català. Factors històrics i geogràfics explicatius d’aquestes varietats.

Coneixement de les varietats més rellevants de la llengua espanyola, tant a la península com en altres territoris de parla hispana. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.

Observació de l’evolució de les relacions entre llengües en contacte i la diversitat de situacions que es produeixen.

Coneixement de família lingüística de les llengües romàniques: països on es parlen, varietats més importants, llengües en perill d’extinció o ja desaparegudes.

Lectura de textos en alguna llengua romànica poc coneguda i estratègies que en facilita la seva comprensió.

Coneixement de la diversitat de llengües que es parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens són més pròximes i de les quals tenim coneixement i llengües que ens són menys conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben diferenciats. Localització en un mapa i recerca d’informació a Internet. Relació entre llengua i estat.

Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües. Importància per a la formació, instrucció i relació amb l’exterior.

Observació d’usos multilingües quotidians en els mitjans de comunicació, al carrer o en la producció artística.

Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se’n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta) en qualsevol de les matèries curriculars.

Expressió d’emocions, afeccions i sentiments amb l’ús de diferents recursos verbals i no verbals de diverses llengües i cultures, en especial en les llengües estrangeres apreses a classe.

Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües conegudes a partir de temes propers als interessos de l’alumnat mitjançat eines i suports adequats.

Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa sentiments a partir de la seva llengua, que prendre una llengua és també assumir aquesta manera de veure el món i d’entendre les relacions que s’estableixen amb les persones i les coses.

Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent a la de la comunitat lingüística pròpia, i així mateix que tenen una cultura diferenciada, especialment les de l’entorn més pròxim, començant per la classe, escola, poble o barri, amb atenció preferent a les minoritàries i a les poc valorades socialment.

Coneixement i valoració de la cultura, història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs d’origen de l’alumnat nouvingut a les aules.

Consciència de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.

Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües, especialment amb les de l’entorn més pròxim, i plantejament de possibles solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.

Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.

Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.

 

Criteris d’avaluació

Participar en converses i simulacions breus, relatives a situacions habituals o d’interès personal i amb finalitats comunicatives diferents, utilitzant les convencions pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les dificultats durant la interacció.

Ús de fòrmules característiques del llenguatge formal i de l’informal en les comunicacions orals i escrites.

Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges i documents autèntics incloent-hi els procedents dels mitjans de comunicació, i semi-autèntics en suport i format de tipologia diversa, sobre temes d’interès dels àmbits personal i educatiu.

Comprendre la informació general i l’específica de diferents textos escrits, autèntics i adaptats, d’extensió variada, i reconèixer la seva intenció comunicativa.

Elaborar de forma semi-comtrolada textos de tipologia diversa, orals i escrits, tenint cura del registre, el lèxic, les estructures, i alguns elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors als destinataris o desstinatàries.

Utilitzar els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera en diferents contextos de comunicació, com a instrument d’autoaprenentatge i d’autocorrecció de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres.

Utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu electrònic i per establir relacions personals orals i escrites, i mostrar interès pel seu ús.

Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia.

Participar en l’autocorrecció i l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres, i mostrar una actitud activa i de confiança en la capacitat d’aprenentatge de llengües.

Participar activament en el treball col·laboratiu.

 

QUART CURS D’ESO

Dimensió comunicativa

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

Participació en converses, simulacions i debats, pautats i preparats, sobre temes dels àmbits educatiu i personal amb diverses finalitats comunicatives i fent ús de les convencions habituals de cada cas i també d’estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.

Participació en converses relacionades amb continguts d’altres àrees curriculars, formulant preguntes i respostes adequades per a la cerca, elaboració i comunicació de les informacions pertinents.

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals en les tasques acadèmiques per a l’activació de processos cognitius, i al processament de la informació: ordenar, classificar i contrastar dades i informacions, i extreure’n conclusions.

Ús d’estratègies comunicatives per reformular els missatges i adaptar-se als interlocutors en contextos multilingües d’interacció i per a superar les interrupcions en la comunicació.

Participació en intercanvis breus sobre temes familiars amb persones que parlen la llengua estrangera, sempre que l’interlocutor utilitzi un registre estàndard de la llengua i parli amb lentitud i claredat.

Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua estrangera a través de correu postal, correu electrònic i entorns virtuals de comunicació.

Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Comprensió, d’instruccions, preguntes i missatges en situacions de comunicació interpersonal, reals i simulades.

Anticipació i formulació d’hipòtesi del contingut general d’allò que s’escolta amb suport d’elements verbals (o de veu,) i no verbals (icònics i gestuals).

Comprensió d’instruccions per al correcte desenvolupament i resolució de tasques de descoberta, individuals, de parella o de grup, amb l’ús d’estratègies per al processament de la informació de diferents fonts, i en suport i format de tipologia diversa.

Recerques a Internet en la llengua o llengües estrangeres que s’estan aprenent.

Comprensió global i específica de textos orals, escrits o audiovisuals, en suport i format de tipologia diversa, autèntics i semi autèntics, sobre temes d’interès general i personal, i d’altres relacionats amb continguts curriculars de matèries no lingüístiques.

Ús d’estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

Iniciativa per llegir i interpretar textos relacionats amb els seus interessos, de tota mena de format i tipus i d’extensió diversa, llegits de forma autònoma o col·laborativa, com a font de plaer i de descoberta.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

Utilització de respostes espontànies i adequades, i iniciativa en la formulació de preguntes en les situacions de comunicació a l’aula o en l’entorn educatiu.

Producció de textos orals, com ara cançons, poemes i rimes, i de descripcions i narracions sobre experiències i esdeveniments de l’àmbit personal, educatiu o general, justificant i explicant breument les seves opinions, i tot tenint cura de la pronúncia i entonació adequades a la situació.

Producció de textos escrits o audiovisuals amb ús del registre apropiat a l’interlocutor a qui van dirigits.

Producció semi controlada de textos, en suport paper o digital, que mostrin coherència, amb ortografia i puntuació correctes, estructurats en paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a partir de diverses intencions comunicatives, i prenent com a referència models treballats prèviament

Ús d’expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i general, quotidians i relacionats amb continguts curriculars.

 

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua i identificació d’antònims, .falsos amics. i de paraules amb prefixos i sufixos més habituals.

Anàlisi i reflexió sobre l’ús i el significat de diferents formes lingüístiques adequades a diferents intencions comunicatives, mitjançant la comparació i el contrast amb les llengües que coneix l’alumnat.

Identificació d’estratègies per a la comprensió i interpretació de missatges i documents coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció del parlant i dels elements paralingüístics.

Reconeixement progressiu i cura de la pronúncia dels fonemes que presenten una especial dificultat en les llengües estrangeres.

Reconeixement i producció autònoma de diferents patrons de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i frases.

Identificació i ús d’estratègies d’aprenentatge per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics situats en contextos comunicatius, adaptant-les a la millor manera d’aprendre de cadascú.

Incorporació progressiva de recursos per a l’aprenentatge autònom: diccionaris, llibres de consulta, materials de referència, mitjans audiovisuals, materials en suport digital, entrevistes a experts.

Utilització de diversitat de materials de consulta, documents de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a la realització d’activitats d’altres matèries curriculars i per al desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives en llengua estrangera.

Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autocorrecció de les produccions orals, escrites i audiovisuals.

Reconeixement i acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.

Reflexió sobre l’organització del treball personal com a estratègia per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma.

Interès per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge creades en el context de l’aula i fora de l’aula.

Participació activa en el treball en col·laboració.

Interès per desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els processos comunicatius.

Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi progrés així com adopció de mesures per millorar l’aprenentatge.

 

Dimensió estètica i literària

Valoració i interès per conèixer, i per la lectura i audició de produccions tradicionals i actuals orals i escrites de la llengua estrangera (cançons, contes, llegendes, etc.).

Lectura i comprensió i gaudi textos literaris adaptats als gustos i capacitat lectora dels aprenents adolescents.

Lectura i comprensió de textos literaris, curosament seleccionats i adaptats als aprenents adolescents, d’autors clau de la literatura en la llengua estrangera

Reconeixement i valoració dels autors dels textos llegits.

Dimensió plurilingüe i intercultural

Llengua i literatura (catalana i castellana) i Llengües estrangeres

Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones.

Conscienciació de pertinència a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d’interès i confiança davant la diversitat de llengües i cultures.

Sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i cultures.

Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla. Coneixement, mitjançant els enregistraments, de les varietats més rellevants del català. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.

Coneixement de les varietats més rellevants de la llengua espanyola, tant a la península com en altres territoris de parla hispana. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.

Conscienciació de l’evolució de les relacions entre llengües en contacte i la diversitat de situacions que es produeixen.

Ús de la comparació entre llengües romàniques conegudes i d’altres estratègies per a la comprensió de missatges propers als interessos de l’alumnat.

Coneixement de la diversitat de llengües que es parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens són més pròximes i de les quals tenim coneixement i llengües que ens són menys conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben diferenciats. Visionat de material en diferents llengües europees. Localització en un mapa i recerca d’informació a Internet. Les famílies lingüístiques més conegudes.

Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües. Importància d’aquesta competència per a la formació, instrucció i relació amb l’exterior.

Observació d’usos multilingües quotidians en els mitjans de comunicació, al carrer en la producció artística.

Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se’n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis amb persones o en recerques d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta) en qualsevol de les matèries curriculars.

Expressió d’emocions, afeccions i sentiments amb l’ús de diferents recursos verbals i no verbals de diverses llengües i cultures, en especial en les llengües estrangeres apreses a classe.

Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües conegudes a partir de temes propers als interessos de l’alumnat mitjançant eines i suports adequats.

Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa sentiments a partir de la seva llengua, i que aprendre una llengua és també assumir aquesta manera de veure el món i d’entendre les relacions que s’estableixen amb les persones i les coses.

Interès per parlar correctament la llengua pròpia i les apreses en el currículum escolar. Influències entre llengües al llarg de la història i en l’actualitat: manlleus, formes de calc.

Valoració i argumentació raonada que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior -independentment del nombre de parlants de cada una i que tinguin estat o no- i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen. Recerca sociolingüística per captar actituds negatives envers llengües o variacions de llengües.

Conscienciació de la vida, mort i la revitalització de les llengües al món: les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han condicionat, llengües minoritàries.

Coneixement, mitjançant l’exploració, de diferents registres (vulgar, col·loquial, estàndard, acadèmic) del català en diversitat de situacions i especial en els mitjans de comunicació.

Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.

Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües, especialment amb les de l’entorn més pròxim, i plantejar possibles solucions verbals i no verbals per facilitar la comunicació.

Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials.

Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.

 

Criteris d’avaluació

Participar en converses i simulacions breus, relatives a situacions habituals o d’interès personal i amb finalitats comunicatives diferents, utilitzant les convencions pròpies de la conversa i les estratègies necessàries per resoldre les dificultats durant la interacció.

Fer ús de fòrmules característiques del llenguatge formal i informal en les comunicacions orals i escrites.

Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents autèntics, incloent-hi els procedents dels mitjans de comunicació i semi-autèntics en suport i format de tipologia diversa, sobre temes d’interès dels àmbits personal i educatiu.

Comprendre la informació general i específica de diferents textos escrits, autèntics i adaptats, d’extensió variada, i reconèixer la seva intenció comunicativa.

Elaborar textos diversos, orals o escrits, tenint cura del registre, el lèxic, les estructures, i alguns elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors als destinataris o destinatàries.

Utilitzar de forma conscient, en contextos de comunicació variats, els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com a instrument d’autocorrecció i d’autoavaluació de les produccions pròpies orals i escrites i per comprendre les produccions dels altres.

Utilitzar els recursos de les TIC de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a partir de models, enviar i rebre missatges de correu electrònic i per establir relacions personals orals i escrites, i mostrar interès pel seu ús.

Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia.

Participar en l’avaluació de les produccions pròpies i les dels altres i mostrar una actitud activa i de confiança en la capacitat d’aprenentatge de llengües.

Participar activament en el treball col·laboratiu.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *