Convivència, mediació i clima escolar

El grup ART de TESO ha elaborat una proposta per tal d’actualitzar el Decàleg de la convivència, que l’alumnat té a l’agenda del curs actual, que ja acaba.

Aquest text ha estat revisat per l’Equip Directiu i enriquit amb les aportacions de l’Assemblea d’estudiants del Centre. El resultat és aquest:

APORTACIONS DEL GRUP DE CONVIVÈNCIA I CLIMA ESCOLAR (ART) AL DECÀLEG NORMATIU DEL CENTRE:

1.- “Cal respectar tots els professionals i companys del centre i col·laborar a crear un clima de respecte i de treball.”

 

 • Veure i comentar documents audiovisuals sobre el tema; anàlisi posterior. El PAT conté activitats relacionades directament amb el tema d’aquest punt. Veure el web http://www.edu3.cat/ a l’apartat de tutoria, per a trobar algun clip adient, per cursos.

 

 • Fer debats amb tot l’alumnat del grup sobre el tema en qüestió.

Visionat sobre el vídeo del Bulling de TV3 i posterior debat.

 

 • Possibilitat d’organitzar una excursió/sortida per veure altres climes escolars, visitant altres centres educatius.

Es pot veure en l’intercanvi d’Itàlia i els alumnes participants podrien explicar als altres companys de classe si han vist diferències.

 

 • Colònies 3/4 dies, excursions, gimcanes, activitats sobre el tema. Seria convenient organitzar-ho a principis de curs, per tal d’aprofitar el tipus de relacions que s’estableixen fora del Centre, que solen ser millors que les del dia a dia dins del Centre. Veure el programa d’activitats complementàries de cada curs acadèmic.
 • Muntar proves esportives per cohesionar el grup, a banda de les que ja es fan dins i fora de l’horari lectiu. Veure programa d’activitats, també extraescolars.
 • Dinamitzar les classes en general (més participació de l’alumnat en l’activitat acadèmica) i el pati (activitats d’equip). Exemples:
 • Lligueta esportiva al pati organitzada pels alumnes de batxillerat on hi participen tots els alumnes que volen.
 • Tallers organitzats per l’AEPV (discriminació per sexe 8 de març a 4t ESO)
 • -S’ha començat a implicar l’alumnat en l’elaboració de pancartes per als diferents projectes.

 

 • Convindria que hi hagués més atenció per part del professorat als suggeriments i necessitats de l’alumnat.

Es fa una reunió a l’inici de curs entre cap d’estudis i delegats. Caldria fer una reunió trimestral que fos un espai perquè els membres del consell escolar poguessin dir el que s’ha explicat a les reunions de consell. Lligam entre l’AEPV i la Direcció del Centre.

 

 • Caldria anar superant un sistema essencialment punitiu, que, de vegades, utilitza les amenaces de càstig com a instrument per a aconseguir un clima afavoridor de l’activitat acadèmica.
 • Hom creu que les amenaces per part del professorat no afavoreixen el bon clima escolar : que hi hagi més amenaces significa millor comportament ?
 • El mal comportament genera amenaces i s’entra en un cercle viciós. Les amenaces generen bon comportament al moment de l’amenaça, no després.
 • Les amenaces creen malestar entre l’alumnat.
 • Tipus d’amenaça : GIA, amenaça verbal, tardes de càstig ; tot això genera sentit del ridícul, « et sents malament amb tu mateix i apareix la ràbia contra el professorat ».
 • Intentar que el càstig sigui just i proporcional als fets contraris a les normes de convivència (les expulsions de classe, de vegades, sembla que no ho són).
 • Aparent inutilitat dels càstigs col·lectius.
 • L’alumnat, en aquest sentit, ha d’assumir la responsabilitat del clima escolar, de l’ambient que convé al bon desenvolupament de l’activitat acadèmica i, per tant, ha d’actuar en conseqüència de manera autònoma i lliure, en benefici de tota la comunitat educativa. D’aquesta manera, el professorat no haurà d’assumir tasques que, de fet, no li corresponen, com amenaçar, castigar, expulsar, etc.

 

 

2.- « L’assistència a classe és obligatòria. Quan un/a alumne/a falti, ha de justificar la falta (ensenyant-la al professorat afectat i a les persones tutores). Cada professor/a durà un control de l’assistència del seu alumnat, que introduirà degudament al programa informàtic de faltes. La persona tutora  és la responsable del control i aplicació de sancions que corresponguin a les faltes del seu alumnat.

 

3.-Les classes han de començar puntualment. En arribar al Centre (encara que sigui tard), l’alumnat ha d’entrar a la classe que li correspongui.

 

 • Cal millorar la puntualitat del professorat, que no sempre és la correcta.
 • Quan l’activitat acadèmica no pot començar puntualment a causa de l’actitud de l’alumnat, el professor no és qui ha d’imposar el silenci/bon ambient de treball, sinó que és el propi alumnat qui s’ha d’autocontrolar i adoptar l’actitud idònia per al bon desenvolupament de l’activitat acadèmica. L’alumnat sap perfectament quina ha de ser la seva actitud i com ha d’actuar. Aquest tema es treballarà a les sessions de tutoria.

 

4.-Cal crear un clima poc sorollós per a la bona convivència en el centre. Cal mantenir-lo a classe, així  com en el canvi de classe. Quan calgui silenci, aquest ha de ser aconseguit fàcilment i ràpida.

 

 • Escoltar un cert tipus de música de fons quan l’activitat acadèmica ho permeti i el professorat doni el permís corresponent. Per exemple, a classe de dibuix, etc.
 • Canviar timbre per música al canvi de classe, proposada per les diferents tutories i setmanes.
 • Quan el professorat atorgui a l’alumnat certa confiança envers una actitud correcta, l’alumnat hauria de respondre positivament.
 • Lectura de fragments d’obres literàries clàssiques/ textos per a la reflexió a les sessions de tutoria. Relaxació al començament de la classe amb una música adequada.

Des de l’assignatura d’EF podrien ensenyar tècniques de relaxació que els alumnes poguessin aplicar en qualsevol situació.

 

 

5.-En cas d’expulsió de l’aula, l’alumne/a s’haurà de dirigir amb el full d’expulsió a la sala de guàrdia, on farà feina encomanda.

 

CAL EXPULSAR QUAN… NO CAL EXPULSAR QUAN…
Es produeix una agressió física i/o verbal. Un/a alumne/a parla puntualment amb un /a company/a
Hi ha una falta de respecte(1) envers un /a professor/a o un/a company/a. Un/a alumne/a arriba amb retard ocasionalment.
No es porta el material de forma reiterada injustificadament
Es distorsiona el funcionament de la classe.

 

(1): Cal especificar què es considera falta de respecte (matisos).

6.-Cal respectar el mobiliari i la netedat del Centre. Cal pujar cadires i deixar aula ordenada en finalitzar les classes.

Es porta a terme la campanya cura de l’entorn. Caldria implicar més  l’alumnat i sensibilitzar-lo en el manteniment i millora del Centre.

________________________________________________________

PER A LES NOFC

NOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSA (basada en un document recentment publicat pel Consell Escolar de Catalunya) :

 

Els dispositius digitals mòbils han esdevingut instruments imprescindibles en les activitats i les relacions de les persones i les organitzacions, i tot sembla indicar que ho seran molt més en el futur. La relació entre alumnes, famílies, professorat i la institució educativa, de la qual la tecnologia havia estat tradicionalment absent, difícilment pot romandre aliena a la dinàmica general de canvis en les maneres de relacionar-se i comunicar-se que prenen cos en la societat.

Les polítiques que els centres educatius adoptin en relació amb les tecnologies mòbils, com a expressió de la professionalitat del professorat, de l’ethos del centre i del lideratge i la implicació de la comunitat escolar, han de procurar garantir l’equitat i assolir el màxim benefici educatiu d’aquesta nova realitat.

En aquest sentit, pot ser útil la reflexió del Consell Escolar de Catalunya que “ probablement res no aconseguirà impedir que la major part de l’alumnat continuï incrementant l’ús de les tecnologies per al lleure, l’aprenentatge, la informació i la comunicació”, perquè per als alumnes aquestes constitueixen “una eina de relació imprescindible i un instrument socialment irrenunciable”. Atesa aquesta situació, instal·lar-se en una visió estàtica de l’educació aliena a aprofitar el potencial de les tecnologies mòbils i no afrontar de manera decidida i positiva aquest fet pot contribuir a eixamplar la distància entre la realitat de l’alumnat i el sistema educatiu.  La falta d’assumpció de les tecnologies en l’àmbit educatiu pot causar perjudicis en termes personals, socials, econòmics i, a la llarga, de capacitat col·lectiva d’aprofitar de manera creativa les tecnologies digitals.

_____________________________________________________________

7- Regulació de l’ús d’aparells electrònics al Centre (terminals de telefonia mòbil, mp3, mp4, etc.):

 • El mòbil, òbviament, ha d’estar en silenci quan s’està fent classe.
 • Es podran utilitzar dispositius electrònics només quan el professorat ho permeti i/o ho indiqui en hores lectives. En cas que l’alumnat en faci un mal ús, serà advertit en primera instància i en cas que perseveri en la seva actitud, li serà retirat el mòbil fins al final de la classe. La reiteració en aquest mal ús suposarà una sanció regulada pel RRI del Centre.
 • (L’ús dels mòbils pot potenciar la creativitat i la implicació de tot el grup en el treball d’una forma dinàmica. A més, el seu ús pot servir per a acostar l’alumnat a les tecnologies i aprendre el seu funcionament) /proposta de passar a les NOFC.
 • L’ús responsable dels dispositius electrònics serà permès a tots els espais del centre, entre classe i classe, i a l’hora d’esbarjo.
 • L’ús dels mòbils pot aportar canvis positius, en certa mesura i a fi de bé, a la metodologia i creativitat a l’ensenyament.

 

8.-No està permès voltar pel Centre utilitzant vehicles del tipus bicicleta, monopatí, etc. En cas de portar-los, caldrà estacionar-los en lloc adequat.

9.-No és permès de portar el cap cobert a classe (gorra, barret, mocador o similar), ni ulleres de sol, tret d’excepcions que es considerin en casos especials.

10.-No és permès de menjar en hores de classe (tret que ho indiqui el professorat), així com tampoc fumar ni ingerir begudes alcohòliques o altres drogues dins del recinte escolar, ni en sortides promogudes pel Centre. Es podrà beure aigua a classe en casos excepcionals (mal de coll, etc.). Normalment s’esperarà al canvi de classe.

ANNEX

ENTRE CLASSES:

 

 • S’HAURIA DE PODER SORTIR: PER ANAR AL LAVABO, A L’ARMARIET, PER PARLAR AMB ALGUN PROFESSOR/A, MANTENINT EN TOT MOMENT UN COMPORTAMENT CÍVIC I ADEQUAT, SENSE QUE AQUEST FET IMPLIQUÉS EN CAP CAS ARRIBAR TARD A LA CLASSE SEGÜENT.
 • CALDRIA ARRIBAR PUNTUALMENT A LA CLASSE SEGÜENT. NO ES PODRIA ENTRAR EN ALTRES AULES. EN CAS QUE AIXÒ FOS ABSOLUTAMENT NECESSARI , CALDRIA TENIR EL PERMÍS EXPRÉS D’UN/A PROFESSOR/A.
 • DINS L’AULA, CALDRIA MANTENIR EN TOT MOMENT UN AMBIENT CÍVIC I ADEQUAT A UN CENTRE EDUCATIU.

 

OBSERVACIONS: Aquest text constitueix una proposta de nou decàleg de la convivència i un document de treball, i està obert a aquelles modificacions que la Comunitat Educativa cregui oportunes, fins a la seva aprovació definitiva, si escau.

 

 

GRUP ART

Maig del 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *