Activitats per als joves a Cornellà…

Nits Insòmnia 2013

És el programa d’oci nocturn saludable de Cornellà. Un programa de ciutat organitzat mitjançant la coordinació dels departaments de Joventut i Solidaritat, Esports, Polítiques de Benestar Social, Patrimoni Cultural i Espai Públic i Medi Ambient. Amb la participació de la Xarxa de Biblioteques de la ciutat, d’entitats, grups de joves, grups dels cursos de dinamització juvenil i altres persones col·laboradores. Per a més informació http://nou.cornellaweb.com/ca/NitsInsomnia.asp

Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”

Participa JA!!!! Informació a http://nou.cornellaweb.com/files/contenidos/Joventut/2013/Triptic2013-2.pdf

Calendari de les PAU 2013 per als estudiants Titulats tècnics Superiors (CFGS)

Del 15 al 21 de maig Període de matrícula per a la convocatòria de les PAU juny 2013. La matrícula es realitzarà a través del portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
22 de maig L’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat enviarà un correu electrònic als estudiants que han gestionat la matrícula però no han pagat, i un llistat als centres amb la relació del seu alumnat, indicant en cada cas si han efectuat el pagament o no i la documentació que els manca aportar.
El 24 de maig L’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat enviarà als centres el llistat de tots els estudiants que hagin gestionat la matrícula, que caldrà retornar degudament signat.
El 3 de juny Últim dia per enviar els certificats a la Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat o altres llocs de lliurament previstos (certificats d’estudis finalitzats o el certificats per a la matrícula a la Fase Específica de les PAU).
El 7 de juny Tramesa per correu electrònic als centres de CFGS des de l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat, de la relació de l’alumnat matriculat, tribunal i lloc d’examen.

L’estudiant haurà de consultar el lloc d’examen a accesnet.

11, 12 i 13 de juny Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Juny 2013.
El 1 juliol Lliurament a un representant del centre de CFGS, dels resultats de PAU (“actilla” de qualificacions i targes de resultats) dels alumnes que estan cursant el cicle actualment en el centre, per tal d’agilitar el lliurament de notes i evitar desplaçaments als estudiants.

En el cas dels centres que també tinguin estudiants de batxillerat, es facilitarà tota la documentació al vocal de centre de batxillerat.

S’enviarà correu electrònic per informar de l’hora de recollida.

Del 19 al 22 de juliol Termini de matrícula per a la convocatòria de setembre 2013. La matrícula es realitzarà a través del portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).

Proves d’accés i Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats

PROVES ACCÉS GRAU MITJÀ

Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà són per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2013.

Inscripció: de l’11 de març fins al 21 de març de 2013.

Per a tenir més informació com calendari, sol.licitud i taxes d’inscripció, exempcions de la prova, mostres de les proves, material per fer les proves, etc.; fer un clic aquí.

 

PROVES ACCÉS GRAU SUPERIOR

Les proves d’accés a cicles formatius de grau superior són per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2013.

També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2013) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s’han inscrit.

Inscripció: de l’11 de març fins al 21 de març de 2013.

Per a tenir més informació com calendari, sol.licitud i taxes d’inscripció, exempcions de la prova, mostres de les proves, material per fer les proves, etc.; fer un clic aquí.


ALTRES PROVES D’ACCÉS…

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DE TÍTOLS I CERTIFICATS

Per obtenir informació sobre les proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d’uns estudis determinats; fer un clic aquí.

Presentació i informació de la xerrada de l’Alberto (IMESDE)

Tal i com vam quedar a la xerrada d’Orientació Acadèmica que l’Alberto (IMESDE) ens va fer, us passo els enllaços que vau demanar:

 • Notes de tall del juny del 2012:

http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_17029368_1.pdf

 • Informació diversa, com ara les ponderacions de les diferents matèries per a les diferents carreres.

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/prein/admissio/index.html

I les dates de preinscripció i de les proves de la selectivitat:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1623b904dfc69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Per poder accedir a la presentació de la xerrada Acadèmica, fer un clic aquí.

Informació específica CFGS: accés a la universitat

Els Titulats Tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) tenen la possibilitat de pujar nota a les PAU per accedir a la universitat.

Tal com sabeu els titulats tècnics poden accedir a la universitat directament i sense l’obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden millorar la nota d’accés si s’examinen de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.

Us facilitem els links que us podran complementar la informació corresponent pels vostres estudiants interessats:

 • Contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors: www.gencat.cat/universitats/pau
 • Tant la matrícula a les PAU com la preinscripció universitària, s’haurà de fer a través del portal accesnet, on els alumnes que no siguin usuaris caldrà que s’hi registrin: https://accesnet.gencat.cat

Us comuniquem, les dates per la convocatòria de juny 2013:

 • dies d’examen 11, 12 i 13 de juny
 • període de matrícula del 15 al 21 de maig
 • per inscriure’s a les proves s’ha d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat (últim dia 3 de juny) a l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat .

ICE-UPC Jornada de portes obertes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa

Des del Campus de la UPC de Terrassa ens fan arribar aquesta informació que pot ser del vostre interès.

Des de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) estem preparant la  propera jornada de portes obertes que serà el dia 14 de maig. En  aquesta sessió informarem dels estudis que actualment s’imparteixen en  el centre i també visitarem per grups els diferents laboratoris.
Us agrairíem que feu la màxima difusió als vostres estudiants perquè  coneguin de prop les especialitats de l’EET.

Inscripcions:
http://www.eet.upc.edu/mobilitat-empresa/jornada-de-portes-obertes/fg_base_view_p3

Sessions informatives de grau – UPF

Benvolguts/des:

Des de la Universitat Pompeu Fabra volem recordar-vos que entre el 2n i el 3r trimestre realitzarem les jornades de sessions informatives dels estudis de grau. Les dates concretes són les següents:

 • Dijous 28 de febrer
 • Dimecres 6 i Dissabte 16 de març
 • Dissabte 13 i Dissabte 27 d’abril.

Podeu consultar les hores concretes per a cada grau, l’estructura i dinàmica de les sessions i formalitzar la inscripció fent clic al següent enllaç:  http://www.upf.edu/estudiants/sessions-informatives

Per altra banda, volem informar-vos que aquest any, i com a novetat, algunes de les sessions informatives seran retransmeses en directe a través de la nostra web.

Aprofitem l’ocasió per recordar que la UPF també és a Facebook i a Twitter, canals per estar al dia de tot el que preparem i que poden ser d’interès per als futurs estudiants universitaris. Ens trobareu a:
www.facebook.com/jolapompeu
www.twitter.com/jolapompeu

Jornada Portes Obertes – ETS d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona UPC

Aquestes Jornades es portaran a terme durant els dies: 13 de febrer, 20 de març, 17 d’abril, 24 d’abril (específica pel Grau en Enginyeria Física), 22 de maig, i 20 de juny de 2013, a les 11h i a les 17h, amb una durada aproximada d’una hora i trenta minuts. Una altre possibilitat és assistir a la Jornada de Portes Obertes conjunta de la UPC, que organitzem el dia 27 de febrer de 2013, a les 10h i a les 15:30h.

A més, els dissabtes 13 d’abril i 4 de maig de 2013, a les 11h, farem unes Jornades de Portes Obertes adreçades específicament a les mares i pares, a les que també hi poden assistir estudiants, en les quals intervindran el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i representants d’empreses del món de la tecnologia per informar de les sortides professionals i del mercat de treball.

Els graus que imparteixen són els següents:

 • Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
 • Enginyeria de Sistemes Electrònics
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Enginyeria Telemàtica Enginyeria en Ciències i Tecnologies de
 • Telecomunicació
 • Enginyeria Física