Monthly Archives: abril 2013

Activitats per als joves a Cornellà…

Nits Insòmnia 2013

És el programa d’oci nocturn saludable de Cornellà. Un programa de ciutat organitzat mitjançant la coordinació dels departaments de Joventut i Solidaritat, Esports, Polítiques de Benestar Social, Patrimoni Cultural i Espai Públic i Medi Ambient. Amb la participació de la Xarxa de Biblioteques de la ciutat, d’entitats, grups de joves, grups dels cursos de dinamització juvenil i altres persones col·laboradores. Per a més informació http://nou.cornellaweb.com/ca/NitsInsomnia.asp

Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”

Participa JA!!!! Informació a http://nou.cornellaweb.com/files/contenidos/Joventut/2013/Triptic2013-2.pdf

Calendari de les PAU 2013 per als estudiants Titulats tècnics Superiors (CFGS)

Del 15 al 21 de maig Període de matrícula per a la convocatòria de les PAU juny 2013. La matrícula es realitzarà a través del portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
22 de maig L’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat enviarà un correu electrònic als estudiants que han gestionat la matrícula però no han pagat, i un llistat als centres amb la relació del seu alumnat, indicant en cada cas si han efectuat el pagament o no i la documentació que els manca aportar.
El 24 de maig L’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat enviarà als centres el llistat de tots els estudiants que hagin gestionat la matrícula, que caldrà retornar degudament signat.
El 3 de juny Últim dia per enviar els certificats a la Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat o altres llocs de lliurament previstos (certificats d’estudis finalitzats o el certificats per a la matrícula a la Fase Específica de les PAU).
El 7 de juny Tramesa per correu electrònic als centres de CFGS des de l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat, de la relació de l’alumnat matriculat, tribunal i lloc d’examen.

L’estudiant haurà de consultar el lloc d’examen a accesnet.

11, 12 i 13 de juny Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Juny 2013.
El 1 juliol Lliurament a un representant del centre de CFGS, dels resultats de PAU (“actilla” de qualificacions i targes de resultats) dels alumnes que estan cursant el cicle actualment en el centre, per tal d’agilitar el lliurament de notes i evitar desplaçaments als estudiants.

En el cas dels centres que també tinguin estudiants de batxillerat, es facilitarà tota la documentació al vocal de centre de batxillerat.

S’enviarà correu electrònic per informar de l’hora de recollida.

Del 19 al 22 de juliol Termini de matrícula per a la convocatòria de setembre 2013. La matrícula es realitzarà a través del portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).