Arxiu de la categoria: o-Activitats Complementaries

Activitats Complementàrias

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les sortides que es fan al llarg del curs, siguin excursions o bé les sessions de teatre escolar estan relacionades amb el currículum escolar i per tant, és molt aconsellable la participació dels alumnes.

Per raons evidents les activitats han de ser aprofitades pel màxim nombre d’alumnes possible, no es podran realitzar sortides o excursions en les quals no hi participi la majoria dels nens.

Totes les sortides o activitats realitzades fora de l’escola requereixen necessàriament l’autorització escrita dels pares o tutors legals.

El/la tutor/a del seu grup té la potestat d’excloure la participació d’algun alumne en les sortides que s’organitzen, per creure amb raons motivades que la participació de l’alumne en l’activitat pot repercutir negativament en el desenvolupament d’aquesta o en el control necessari que ha d’existir en les sortides sobre el grup.

Les excursions impliquen un canvi en l’horari habitual del centre i poden tenir també hores de sortida o arribada anteriors o posteriors a l’habitual.

Hi ha un termini de pagament per totes les activitats, fora d’aquest termini no s’admetrà cap pagament.

Durant aquest curs l’Ajuntament de Pineda subvenciona pels grups de nens i nenes de P5 l’activitat de piscina del Complex esportiu Can Xaubet. És condició imprescindible portar tot el necessari per l’activitat aquàtica, en cas contrari el nen/a es quedarà al centre i no farà l’activitat.