Arxiu de la categoria: c-Horaris dels Alumnes

Horari dels Alumnes

HORARI DELS ALUMNES

Educació Infantil: 8:45 a 12:00 i de 15:00 a 16:45h

(del 14 set. a 4 de juny)

Educació Primària: 8:45 a 13:00 i de 15:00 a 16:45h

(del 14 set. a 4 de juny)

Ed. Inf. I Ed. Prim.: 8:45 a 12:45h

(22 desembre i a partir del 7 de juny)

Les portes del centre s’obriran a les hores d’inici de les sessions del matí i tarda, per tal que els alumnes puguin accedir al recinte escolar, un cop hagin entrat els alumnes, es tancaran 5 minuts més tard.

Per una bona organització de l’escola i en benefici de tots, us demanem puntualitat, tant a les hores d’entrar com a les de recollir els alumnes.

Si els alumnes arriben al centre després de l’horari establert i la porta està tancada, se’ls facilitarà l’entrada però els seus pares o representants legals hauran de justificar per escrit el retard. Al tercer retard no justificat, s’emetrà un informe als Serveis Socials i no es permetrà l’entrada de l’alumne a l’aula fins a l’inici de la següent sessió, mentre, restarà al despatx de direcció.

Sempre que un alumne hagi de sortir en horari lectiu, és imprescindible que prèviament porti una comunicació signada pels pares indicant el nom i el número de DNI de la persona que passarà a recollir el nen/a i se’n farà responsable.

ACCÉS AL CENTRE:

Els alumnes entraran i sortiran per les portes que estan situades als patis. Els pares i les mares no han d’entrar en el recinte escolar, a no ser que hagin estat convocats per algun mestre del centre o bé per la direcció, en tots els casos hauran d’esperar que els alumnes hagin entrat a les classes.