A escena!

El projecte “A escena!” considera aquests objectius                     

1.Despertar la curiositat sobre els procediments d’uns àmbits de creació artística que no es treballen gaire durant l’ESO.

2.Aprendre,de manera eminentment pràctica, tècniques fotogràfiques,tècniques de cinema i tècniques d’interpretació teatral.

3.Prendre consciència sobre la responsabilitat de les accions i la repercussió que aquestes tenen en la  interacció amb els altres.

4.Reflexionar sobre les capacitats pròpies com a co-creador d’un producte teatral i   audiovisual

5. Aprendre a crear relats i emocionar a través d’aquests, per finalment crear una obra teatral i un  curt audiovisual.

EL NOSTRE HORT ECOLÒGIC. QUI SOM?

UN HORT ECOLÒGIC PER APRENDRE A ESTIMAR LA VIDA!!!

L’experiència s’inicia amb la iniciativa d’alguns alumnes de 3r i altres de 4t conjuntament amb  dos professors.dsc_0040_opt-1

Sortir de les aules, estar amb contacte amb la terra i el sol és vida. Viure,  gaudir i compartir és aprendre.Amb el nostre hort aprendrem tots plegats.

Crearem l’hort, planificarem conjuntament, què volem fer, com volem que sigui,  com s’ha de  treballar  un hort, per què ha de ser un hort ecològic? ,  quines tasques hi han en un hort, com ens organitzarem ?  etc.

A travès del nostre hort, el treball amb la nostra terra que ens alimenta, conviurem, planificarem, cooperarem, ens ajudarem, mostrarem curiositats, dubtes, ens coneixerem més com a persones i  serem competents per portar a terme el nostre projecte en comú,  el nostre Hort!! .

 

 

Qui som? Escola Valldaura

Som una escola de nova creació ubicada en el barri Valldaura de Manresa, essent aquesta l’única escola pública del barri. El nostre centre encara està en ple creixement, ja que fins el curs vinent no completarem tots els nivells de primària.
Aquest grup impulsor el formem diversos mestres de tots els nivells i ens hem repartit en tres projectes diferents:

– PROJECTE 1: EL PLANETA
El formen la Clara Escudé , la Carme Montiel i la Marta Ferrer que desenvolupen el projecte a Infantil.

– PROJECTE 2:EL PATI QUE VOLEM
El formen l’Anna Cabanes, l’Encarna Sánchez i la Raquel Vilà que desenvolupen el projecte a Cicle Mitjà.

– PROJECTE 3:EL PATI QUE VOLEM
El formen la Nancy Martínez, la Clara Molina i la Laura Rodrigo que desenvolupen el projecte a Cicle Superior.

Des de fa uns anys l’escola s’ha proposat iniciar l’aprenentatge basat en contextos reals. La nostra participació a la Xarxa de Competències bàsiques ens proporciona un espai de discussió per progressar en la nostra línia d’escola.

Institut Lacetània

Qui som?

L’Institut Lacetània és un centre de referència dins de Manresa, amb gairebé 50 anys d’història, que sempre s’ha caracteritzat per la voluntat d’estar al dia i renovar la seva pedagogia. És un institut gran amb un claustre de 120 professors que imparteix tots els nivells educatius: ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. La integració dins de la Xarxa de Competències Bàsiques i el desenvolupament de l’ensenyament per projectes constitueix un objectiu de centre en el nostre institut i s’està desenvolupant en l’àmbit de l’ESO i els cicles formatius.

L’equip impulsor està format per un grup de 24 professors/es pluridisciplinar de tots els àmbits i àrees d’ensenyament. El grup de l’ESO, el formen un total de 12 persones i el departament amb un pes més gran dins d’aquest grup és el de llengües perquè com a centre, un dels objectius principals és el de la millora de la competència lingüística i comunicativa.

Som un equip novell que busquem renovar i millorar la tasca educativa començant per l’alumnat més jove, el de 1r d’ESO. La idea és combinar l’ensenyament clàssic de tasca més individual i pautada amb un treball cooperatiu en el qual l’alumne traça el seu àmbit d’aprenentatge.

Vam decidir començar per 1r d’ESO perquè els nens i nenes ja venen des de primària amb un perfil més cooperatiu i perquè això permet assentar les bases per ampliar-ho a 2n i a 3r d’ESO en cursos posteriors. Per encabir aquest treball hem transformat la franja d’optatives en un espai de treball per projectes.

El nostre objectiu principal és renovar la pedagogia i la metodologia d’ensenyament per poder-la adaptar a l’entorn canviant actual i a les necessitats del segle XXI. Tenint en compte aquesta relació amb un entorn globalitzat, hem detectat quatre competències principals que són necessàries i en les quals ens volem centrar durant aquest projecte:

  • Competència lingüística i comunicativa
  • Competència matemàtica
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència digital

L’equip impulsor compta amb l’experiència prèvia de desenvolupar un treball per projectes durant el primer quadrimestre d’aquest curs, a banda del bagatge previ de cada un dels membres de l’equip. Això va permetre enfocar aquest segon quadrimestre modificant aspectes d’organització de grups, metodologia de treball, distribució a l’aula, entre altres.

Les expectatives que tenim en aquest projecte és que l’alumnat millori el seu procés d’aprenentatge i una millora en la utilització de les TIC. El nostre repte és que els alumnes acabi valorant el treball ben fet i la qualitat en l’execució de la feina per sobre de l’adquisició de coneixements.

Escola Puigberenguer

Qui som?

Hola companys!

Som l’equip impulsor de la Xarxa de Competècies Bàsiques de l’escola Puigberenguer de Manresa.  Som un total de dinou mestres d’educació infantil i primària. Entre tots tirarem endavant dos projectes, un a tercer “Per què la nostra escola es diu Puigberenguer?” i un altre a cinquè “Tots els camins porten a Roma”.

El nostre objectiu és implementar nous coneixements en l’equip de mestres pel que fa al treball per projectes de manera oberta i així poder consolidar els projectes com un eix de treball de la nostra escola.

IMG_1390

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Institut Cal Gravat

QUI SOM?

L’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Cal Gravat està format per un total de 27 professors i professores de totes les àrees i de tots els nivells d’ESO, Batxillerat i PFB. D’aquest professorat, 14 professors i professores intervenen a 1r d’ESO, 9 professors i professores intervenen a 2n, 3r i 4t d’ESO i 4 professors i professores intervenen al PFB.

El projecte “La meva Manresa” es durà a terme a 1r d’ESO, per tant, hi intervindrà un grup de 14 professors i professores de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Part d’aquest grup ja ha treballat prèviament amb projectes, tot i que bàsicament a nivell d’àrea.

La voluntat del professorat a l’hora de millorar el rendiment acadèmic i el desenvolupament personal i emocional del nostre alumnat ens ha portat a reflexionar sobre noves metodologies més motivadores per l’alumnat i, en conseqüència, que fomentin aspectes claus com el treball cooperatiu, l’aprenentatge significatiu i l’autonomia a l’hora d’aprendre (aprendre a aprendre). Així doncs, mitjançant el treball per projectes els nostres alumnes poden adquirir eines que els ajudin a treballar aquests aspectes claus.

El fet d’implantar aquest projecte a un total de 124 alumnes (amb la intervenció de 14 professors i professores) suposa un repte a nivell organitzatiu, ja que el projecte “La meva Manresa” s’ha de dur a terme simultàniament amb la resta de matèries “ordinàries”. A l’hora d’organitzar l’equip docent durant el desenvolupament del projecte s’ha optat per treballar-lo durant les hores lectives del professorat que forma part de l’equip impulsor a 1r d’ESO. D’aquesta manera no s’altera el funcionament de la resta de nivells de l’institut.

A l’hora de planificar el projecte han sorgit una sèrie de dubtes, no només a nivell organitzatiu, sinó que també (i en major mesura) a nivell de programació de les activitats.

L’objectiu principal de l’equip docent és que les activitats programades siguin significatives per l’alumnat i es treballin de forma interdisciplinar i cooperativament, tenint en compte l’adequació als continguts, l’atenció a la diversitat i l’ús de les noves tecnologies. L’espai de debat de l’equip impulsor ens ha ajudat a dissenyar, de forma cooperativa, les activitats que més s’adeqüen als nostres objectius.

La temporització de “La meva Manresa” també ha generat dubtes a l’hora de programar el projecte. Per tal d’evitar que un límit de temps condicioni l’aprenentatge de l’alumnat, s’ha optat per no programar un projecte que s’hagi d’implantar dins un nombre determinat d’hores, sinó que s’ha de “deixar fluir” l’aprenentatge i, per tant, el projecte s’ha d’implantar amb el temps que sigui necessari.

L’equip impulsor utilitzem un Sites que podeu consultar: https://sites.google.com/a/icalgravat.net/xarxa-cb-ins-cal-gravat/

caratula_portesobertes.pptx

 

 

Escola Sant Ignasi

Hola a tots i totes!

Som l’equip impulsor de l’escola Sant Ignasi de Manresa, que compta amb un total de 32 mestres, 15 dels quals en formem part. Tenim l’objectiu de consensuar el treball per projectes  i analitzar les propostes que es fan per poder avançar cap a una millora de la nostra pràctica construint ,així, una línia d’escola.

sant_ignasi2

COM FEM ELS PROJECTES A LA NOSTRA ESCOLA?

Ja fa un temps que vam iniciar el treball per projectes a l’escola deixant franges llargues a les estones de medi i amb el suport de dos mestres a l’aula. Aquests projectes impliquen un treball globalitzat de tots els àmbits partint dels reptes que es plantegem. Es generen inquietuds que motiven els infants per a l’aprenentatge donar-los eines i estratègies per afrontar-ne de nous.

Amb l’objectiu de guiar el camí que seguim a l’escola per elaborar un projecte l’equip impulsor ha creat una pauta a seguir. Aquesta  pauta està en constant modificació i revisió per tal de poder crear la nostra pròpia línia d’escola.

INSTITUT GUILLEM CATÀ

La nostra història

L’Institut Guillem Catà és un centre de titularitat pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un centre d’una certa complexitat, donat que les seves dimensions són considerables, amb uns 900 alumnes i més de 80 professors, i amb molta diversitat d’ensenyaments: ESO, Batxillerat, Escoles taller (PFI), Cicles formatius de grau mitjà i Cicles formatius de grau superior de 5 famílies professionals, curs CAS (curs d’accés a CFGS).

L’institut és ubicat en un edifici d’una antiga escola de primària remodelat mínimament, i que tenia unes dimensions pròpies d’un CEIP de 2 línies. El curs passat vam celebrar el 25è aniversari. Del 1992 al 1995 l’institut es deia Fius i Palà i el seu director va ser en Joan Lamarca. En la següent junta directiva ja va adoptar el nom definitiu d’ INS Guillem Catà. Entre el 1995 i el 2009 el director va ser en Martí Basora. Al principi d’aquest segon mandat el centre estava ubicat en dues seus: l’edifici dels Infants i el de l’antiga Rial, a les Cots. Des del 2009 fins a l’actualitat el centre és dirigit per Marta Codina.

Podeu trobar més informació de l’institut al nostre portal:

http://inskta.cat/index.php/inici-mainmenu-1/qui-som

L’equip impulsor

Com érem un grup nombrós vam decidir dividir-nos en dos subgrups i poder portar a terme i documentar dos projectes.

El de 1r d’ESO es dirà Ens teletransportem? (tot i que en un principi es deia Història dels números). En aquest equip serem Ester Cucurull (Llengua catalana), Marc de Arcos (Matemàtiques), Joan Lamarca (Llengua castellana), Alba Llobet (Matemàtiques), Arantza Medina (Llengua castellana),Mireia Ruiz (Tecnologia), Anna Serra (Ciències) i Jordi Torras (Educació física i Ciències socials).  Agraïm la col·laboració dels recursos facilitats per la professora Marina Soto (Clàssiques) malgrat no estigui en l’equip.

El de 2n d’ESO es dirà El nostre diari . En aquest equip seran Mònica Batalla (Psicopedagoga i Ciències socials), Daniel Escolà (Llengua catalana), Abdon Marrahí (Matemàtiques), Mar Notario (Física i química), Verònica Osuna (Llengua castellana), Mireia Perxés (Educació visual i plàstica), Carme Rodríguez (Ciències naturals), Maria Vidal (Ciències).Equip impulsor 2017

SOM L’ESCOLA LES BASES DE MANRESA

Som l’equip de l’Escola Les Bases. La nostra és una escola de nova creació situada a Manresa, en una barri en creixement, amb molta demanda i poques places per a cobrir-la. Des del curs passat naixem per acollir aquells infants del barri que quedaven fora de la zona.

Nosaltres entenem el treball per projectes com a eix vertebrador del procés d’aprenentatge dels nostres infants, posant-lo com a protagonista de la construcció dels seus aprenentatges i partint dels seus interessos i motivacions.

El nostre equip impulsor el formen les dues tutores i l’equip directiu. Creiem en el treball per projectes i som a la Xarxa per tal de poder aprendre, nodrir-nos de les aportacions del grup i poder-ho traslladar a l’escola per tal de fomentar el debat intern i millorar en la nostra pràctica.