La meva Manresa

skyline 2

El producte final del nostre projecte ha estat molt visual. Es va elaborar un skyline en el qual cada alumne va dissenyar l’edifici i/o llocs més emblemàtics que van descobrir de la seva ciutat.

Cada espai tenia associat un codi QR que enllaçava a totes les activitats dutes a terme: My Maps (mapa amb el recorregut de la “Manresada” i mapa de la Manresa que coneixen els alumnes abans del projecte), Pirate Pad (textos descriptius), vídeo en llengua anglesa parlant de la descoberta, fotografia del lloc d’interès a partir de la qual es va dissenyar l’Skyline (quadriculant a escala la fotografia).

skyline

El fet d’exposar el producte final a un lloc molt visible ha fet que els alumnes s’identifiquessin encara més amb el resultat final i el fet d’exposar els codis QR ha obert el projecte al centre: el fet de consultar els treballs mitjançant un codi és atractiu tant pels alumnes que han realitzat el treball com per la resta.

LA MEVA MANRESA

 

El projecte “La meva Manresa” es va iniciar el segon trimestre del present curs.

Per dur a terme aquest projecte no es va establir una temporització. L’activitat “La Manresada” va suposar “l’equador” entre les activitats relacionades amb la reflexió sobre la Manresa que coneixien els alumnes i les activitats relacionades amb la Manresa que van començar a conèixer després de “La Manresada”.

Totes les activitats es van dur a terme en diverses sessions dins la franja horària de les matèries d’Educació Visual i Plàstica, Tutoria, Ciències Socials, Ciències Naturals, Llengua Castellana, Llengua Anglesa, Tecnologia i Matemàtiques, ja que el professorat d’aquestes matèries forma part de l’Equip Impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques.

 

LA MEVA MANRESA

“La meva Manresa” es podria considerar un projecte col·laboratiu i interactiu que té com a objectiu que els alumnes coneguin més a fons la seva ciutat.

 

El nom “La meva Manresa” parteix de la necessitat que aquest projecte suposi un aprenentatge significatiu per part de l’alumnat. El fet de partir dels punts de la ciutat amb els quals l’alumne està familiaritzat és molt important a l’hora d’assolir aquest aprenentatge significatiu. Al final del projecte, l’alumne ha de ser conscient que els horitzons de la “seva Manresa” s’han ampliat.

 Tot i que “La meva Manresa” és un projecte bàsicament cooperatiu, també ha combinat el treball en grup amb el treball individual.

Els alumnes van haver d’establir el punt de partida de forma individual. La reflexió duta a terme a l’hora d’elaborar la narració dels llocs que coneixien de la seva ciutat i a l’hora de dissenyar el seu propi mapa eren individuals, ja que cada alumne parteix d’una realitat diferent.

Tot i així, els alumnes estan distribuïts a l’aula en grups de quatre o cinc amb l’objectiu d’afavorir el treball cooperatiu. Aquesta distribució va afavorir la col·laboració entre alumnes a l’hora de dur a terme la narració i el disseny del mapa, malgrat es tracti d’activitats individuals.

A l’hora de trobar els punts d’interès de la ciutat i cercar-ne la informació en l’activitat “La Manresada” els alumnes van treballar en grup. Els grups eren els mateixos que a l’aula.

També es va treballar en grup a l’hora de redactar i reproduir la conversa en llengua anglesa sobre els punts d’interès treballats per part de cada grup.

Finalment, tot i que cada alumne va elaborar un Skyline, el disseny de cadascun es va dur a terme de forma cooperativa entre tots els membres del grup.

L’eix vertebrador de tot aquest projecte ha estat la plataforma Google Classroom. Mitjançant aquesta plataforma, els alumnes podien accedir a tota la informació necessària (proporcionada per part del professorat) per dur a terme les diferents activitats, com ara les pautes per dissenyar l’Skyline o un exemple per redactar la conversa en llengua anglesa. També s’hi poden trobar enllaçats tots els documents Piratepad en els quals els alumnes van elaborar les seves narracions, així com els enllaços als Google Map de cada alumne.

Captura Classroom

LA MEVA MANRESA

Els nostres alumnes coneixen bé la ciutat on viuen? Aquesta pregunta va ser el punt de partida a partir del qual l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques vam considerar que era necessari dur a terme un projecte educatiu mitjançant el qual els alumnes coneguessin millor la seva ciutat. L’objectiu principal era que, després de dur a terme aquest projecte, l’alumne fos conscient d’allò que coneixia abans de “La meva Manresa” i d’allò que ha conegut després.

Per començar a treballar en aquest projecte, era imprescindible que els alumnes fossin conscients d’allò que coneixien de la ciutat. Amb aquesta finalitat, vam planificar les dues primeres activitats del projecte.

La primera activitat es basava en la redacció (amb el suport de l’eina Piratepad) d’una narració sobre el dia a dia de l’alumne en la qual s’incloguessin gran part dels punts d’interès de Manresa (noms de carrers, entitats esportives i culturals, centres educatius…) coneguts per l’alumne.

Piratepad 1 Laia

Captura de pantalla 2017-05-08 a las 20.04.46

La segona activitat es basava en l’elaboració, mitjançant l’eina Google Maps, d’un mapa personalitzat per cada alumne en el qual l’alumne havia de marcar sobre el mapa els llocs de Manresa explicats al Piratepad i dibuixar els trajectes d’un punt a l’altre sobre el mapa. Aquests punts s’havien de marcar amb diferents colors i dibuixos en funció del tipus de lloc: centre d’ensenyament, centre esportiu, centre religiós, centre cultural, casa particular…

El passat 15 de febrer els nostres alumnes van prendre part de “La Manresada”. “La Manresada” és una activitat organitzada per la Xarxa Lacenet i adreçada a alumnes de 1r d’ESO de diversos centres educatius en la qual els alumnes han de localitzar localitzar diferent punts d’interès de la ciutat de Manresa mitjançant l’ús de les noves (internet mobile, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada …). Els alumnes es divideixen en grups i a cada grup se li donen quatre targetons amb informació de quatre punts d’interès de la ciutat que han de localitzar.

Twiter Premanresada

Després de participar en “La Manresada”, els alumnes van recuperar les dues primeres activitats del projecte (narració i mapa de la Manresa que coneixien) i aquestes els van servir de referència per generar dos documents nous: una nova narració mitjançant l’eina Piratepad en la qual els alumnes explicaven l’experiència de “La Manresada” i els llocs d’interès que van descobrir de la seva ciutat i un nou mapa (Google Maps) en el qual els alumnes marcaven els punts d’interès visitats i el trajecte dut a terme per localitzar-los.

Piratepad 2 LaiaCaptura de pantalla 2017-05-08 a las 19.50.09

A partir d’aquí, cada alumne va escollir un dels punts d’interès que va descobrir de la seva ciutat i va elaborar un Skyline inspirat en aquest lloc. A cada Skyline se li assignava un codi QR a través del qual s’accedia a dos documents: un document amb una reflexió de l’experiència en llengua castellana i una conversa en anglès entre diferents alumnes en la qual cada alumne parlava del punt d’interès que havia escollit a priori.

Graella La meva Manresa

English activity

 

 

Institut Cal Gravat

QUI SOM?

L’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Cal Gravat està format per un total de 27 professors i professores de totes les àrees i de tots els nivells d’ESO, Batxillerat i PFB. D’aquest professorat, 14 professors i professores intervenen a 1r d’ESO, 9 professors i professores intervenen a 2n, 3r i 4t d’ESO i 4 professors i professores intervenen al PFB.

El projecte “La meva Manresa” es durà a terme a 1r d’ESO, per tant, hi intervindrà un grup de 14 professors i professores de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Part d’aquest grup ja ha treballat prèviament amb projectes, tot i que bàsicament a nivell d’àrea.

La voluntat del professorat a l’hora de millorar el rendiment acadèmic i el desenvolupament personal i emocional del nostre alumnat ens ha portat a reflexionar sobre noves metodologies més motivadores per l’alumnat i, en conseqüència, que fomentin aspectes claus com el treball cooperatiu, l’aprenentatge significatiu i l’autonomia a l’hora d’aprendre (aprendre a aprendre). Així doncs, mitjançant el treball per projectes els nostres alumnes poden adquirir eines que els ajudin a treballar aquests aspectes claus.

El fet d’implantar aquest projecte a un total de 124 alumnes (amb la intervenció de 14 professors i professores) suposa un repte a nivell organitzatiu, ja que el projecte “La meva Manresa” s’ha de dur a terme simultàniament amb la resta de matèries “ordinàries”. A l’hora d’organitzar l’equip docent durant el desenvolupament del projecte s’ha optat per treballar-lo durant les hores lectives del professorat que forma part de l’equip impulsor a 1r d’ESO. D’aquesta manera no s’altera el funcionament de la resta de nivells de l’institut.

A l’hora de planificar el projecte han sorgit una sèrie de dubtes, no només a nivell organitzatiu, sinó que també (i en major mesura) a nivell de programació de les activitats.

L’objectiu principal de l’equip docent és que les activitats programades siguin significatives per l’alumnat i es treballin de forma interdisciplinar i cooperativament, tenint en compte l’adequació als continguts, l’atenció a la diversitat i l’ús de les noves tecnologies. L’espai de debat de l’equip impulsor ens ha ajudat a dissenyar, de forma cooperativa, les activitats que més s’adeqüen als nostres objectius.

La temporització de “La meva Manresa” també ha generat dubtes a l’hora de programar el projecte. Per tal d’evitar que un límit de temps condicioni l’aprenentatge de l’alumnat, s’ha optat per no programar un projecte que s’hagi d’implantar dins un nombre determinat d’hores, sinó que s’ha de “deixar fluir” l’aprenentatge i, per tant, el projecte s’ha d’implantar amb el temps que sigui necessari.

L’equip impulsor utilitzem un Sites que podeu consultar: https://sites.google.com/a/icalgravat.net/xarxa-cb-ins-cal-gravat/

caratula_portesobertes.pptx