Relat del Projecte

 • Quin és el protagonisme de l’alumnat abans i durant el projecte?

El passat febrer, l’escola Jungfrau va participar juntament amb altres escoles i institucions de Badalona, en una “Marató Energètica” per a conscienciar els alumnes del consum energètic que hi ha a l’escola. Aprofitant el treball fet durant aquest mes, ho vam lligar al tema del projecte que anàvem a començar. Després de tractar el tema a classe, els alumnes van mostrar molt d’interès i curiositat pel tema de l’energia. A més a més, el tema era adient a nivell curricular  i d’actualitat rellevant, escolten i veuen notícies pràcticament a diari.

A partir d’aquí, els mestres decidírem reunir-nos i plantejar les bases del projecte. Vam dissenyar un bloc on organitzarem tota la informació i les activitats per poder treballar amb els alumnes.

Els alumnes el van tenir de referència durant tot el projecte, allí podien veure les activitats, les rúbriques i altres documents que necessitàvem per poder-lo dur a terme.

Els hi vam donar eines per a què ells tinguessin el control, i poguessin ser autònoms i responsables amb les tasques que havien de desenvolupar. Els alumnes han sigut els principals protagonistes durant el projecte, s’havien de plantejar els seus objectius, repartir-se tasques, treballar en petit i gran grup, avaluar-se, compartir reflexions, col·laborar amb els companys, organitzar-se…

 • Com ens hem coordinat com a equip de mestres i com s’han organitzat els alumnes/el centre?

Organització horària:

La primera part del projecte es va fer durant tots els matins de dues setmanes. Es dedicaren totes les hores al projecte. A partir de la tercera setmana s’utilitzaren les hores de les àrees instrumentals per realitzar les diferents activitats que quedaven pendents.

Organització dels alumnes:

Les classes es van organitzar per grups de treball de 4-5 alumnes. Apliquem els rols i estratègies pròpies de l’organització de treball cooperatiu, que els alumnes ja coneixen.

Organització dels mestres i suports:

Els tutors estaven a l’aula en tot moment i sempre hi havia algun suport per part dels mestres especialistes o altres adscrits al cicle. D’aquesta manera garantíem que hi haguessin dos mestres a l’aula per poder atendre les necessitats dels grups de treball.

Atenció a la diversitat:

El nostre centre compta amb el suport d’una aula USEE on s’atén aquell alumnat que presenta greus necessitats educatives especials (NEE). A cicle superior, hi ha tres alumnes que són atesos en aquesta aula.

Tenint en compte aquest perfil d’alumnes es van adaptar totes aquelles activitats i objectius del projecte seguint el seu pla individualitzat (PI) amb la finalitat de facilitar la seva participació en el projecte.

En algunes hores destinades al treball del projecte l’alumnat de l’USEE va comptar amb suport específic per tal de potenciar la seva inclusió dins l’aula i de l’activitat plantejada.

 • Quina projecció té/ha tingut el projecte (dins la comunitat educativa/famílies/entorn)

El projecte va sortir dels mestres de cicle superior però ràpidament es va contactar amb els pares dels alumnes demanant-los la seva ajuda. Se’ls demanà intervenir de manera directa en el procés d’ensenyança – aprenentatge mitjançant la seva participació durant les classes.

En un primer moment es buscaren pares que tinguessin coneixements i algun tipus d’experiència amb les energies però no va ser possible trobar-ne. Més tard, durant el transcurs del projecte hi va haver activitats que van necessitar de la seva participació, com per exemple el càlcul d’aigua utilitzada en una dutxa o bany, o la interpretació de la factura d’aigua. Les famílies van ajudar en lo que se’ls hi va demanar però d’una manera més indirecta de la que es desitjava en un principi.

També vam fer una xerrada on va participar el meteoròleg Eloi Cordomí; ens explica com treballen per calcular la previsió del temps. Al final de la xerrada vam poder tractar el tema del canvi climàtic i d’aquesta manera relacionar-ho amb una de les parts del projecte.

Aquest pot ser un dels punts a millorar en un futur pròxim, la manera d’integrar més a les famílies i fer-les participes del projecte.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 • Quins objectius d’aprenentatge ens havíem proposat?
 1. Desenvolupar i afiançar les habilitats dels nostres alumnes a l’hora de treballar cooperativament. L’any passat vam donar un primer pas i aquest any s’havia d’aprofitar aquesta primera experiència per millorar-ho i continuar avançant.
 2. Aplicar els coneixements i les eines i estratègies treballades des de l’àrea de català i castellà al llarg del curs en relació a la comprensió, re-organització d’informació i redacció de textos (mapes conceptuals, quadres de doble entrada, esquemes). Aplicar-les de manera funcional en la cerca, selecció i re-organització de la informació amb la finalitat d’arribar a construïr el seu propi coneixement.
 3. Aprofundir l’aplicació de l‘avaluació formativa.
  1. Incidir en el fet de compartir objectius amb els nostres alumnes en diferents moments del procés d’ensenyament-aprenentatge. La intenció és que els alumnes, d’aquesta manera, puguin dur a terme un aprenentatge més significatiu i més autònom. Potenciem així la competència d’ “Aprendre a aprendre”.
  2. Dedicar espais per reflexionar sobre el propi procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’autoavaluació, coavaluació i les converses en gran i petit grup.

 

AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA

Com avaluem el que han aprés els alumnes? Quines evidències tenen els alumnes del que han aprés?

L’avaluació formativa i formadora ha estat un aspecte fonamental que hem tingut molt en compte durant la realització del nostre projecte. S’ha plantejat tenint en compte els següents aspectes:

 1. Promoure el protagonisme de l’alumne en el seu propi procés d’aprenentatge.
 2. Donar estratègies d’autoavaluació i coavaluació que els permetin fer aprenentatges transferibles a altres contextos o situacions d’aprenentatges.
 3. Potenciar la reflexió sobre els propis processos i els dels altres.

A fi d’aconseguir aquests propòsits hem dedicat en diferents moments del procés espais per dur a terme l’avaluació, dissenyant diversos instruments:

1.Llibreta de projecte.

És l’eina de treball del projecte dels alumnes. En ella es recollirà tota la feina que es porti a terme: activitats del projecte, apunts personals, actes del dia a dia, informacions addicionals, reflexions personals, activitats d’avaluació…

Els mestres utilitzaran aquesta llibreta com a instrument d’avaluació de resultats.

llibretes2. Instruments per compartir objectius i criteris d’avaluació.

Planificació de la recerca.

Activitat amb tot el grup classe. Organitzats cooperativament. La mestra orienta els passos a seguir en una recerca d’informació que els ajudarà a respondre la gran pregunta: “Per què és tant important estalviar energia?”. Els alumnes amb guiatge de la mestra formulen els objectius a assolir.

Els proposem en gran grup fer aquesta planificació, els indiquem els passos, han d’explicitar en una graella què en saben del tema i què és el que necessitarien saber (aquest últim formulat com una pregunta).

Un cop formulades les preguntes, la mestra argumenta la relació que hi ha entre una pregunta i un objectiu a assolir. Darrera de qualsevol pregunta s’amaga alguna fita que es vol aconseguir. La conversa grupal s’orienta cap a la formulació dels objectius que es desprenen de cada pregunta i que són els referents que orientaran la seva recerca.

 Planificació

3. Graella autoavaluació

Instrument d´avaluació generat a partir dels objectius que es van compartir inicialment. Els alumnes revisen el seu producte final per millorar-lo en dos moments del procés (durant i al final).

 Auto auto 24.Instruments per avaluar el treball individual per mitja de la coavaluació.

És una graella que avalua el treball individual que ha portat a terme cada un dels alumnes. Recull aspectes referits a actitud, participació, treball realitzat, etc. S’aplica per mitja de la coavaluació i estableix el nivell d’assoliment de cada un dels indicadors proposats.

En aquest instrument es comparteixen alguns dels criteris d’avaluació del projecte. Els alumnes es coavaluen amb la següent graella.

DSCF7079

5. Base d’orientació individual.

Es planteja de manera individual la realització d’una base d’orientació per dur a terme una recerca d’informació. Es tracta de comprovar que l’alumne ha interioritzat les diferents fases de la planificació d’una recerca d’informació, amb l’objectiu d’elaborar textos propis que els permetin adquirir nous coneixements.

B O

BO 2

6. Reflexió individual sobre el propi treball. Autoavaluació.

Els demana als alumnes que redactin una reflexió individual sobre el treball realitzat durant el projecte. És una autoavaluació sobre els resultats obtinguts i els demanem que valorin el seu nivell de satisfacció, què és el que han après, què és el que li ha resultat més útil, fer propostes de millora…

reflexió

7. Redacció individual d’unes conclusions sobre el projecte.

Un cop acabat el projecte els alumnes han de redactar individualment unes conclusions. Els proposem seguir el següent guió.

conc 2

lola 1

lola 2

AVALUACIÓ DE RESULTATS

I AMB TOT EL QUE HEM FET, QUÈ? COM I QUÈ AVALUAREM.

Un cop vam finalitzar la part de recerca, experiments i activitats matemàtiques vam veure que era necessari una aturada per avaluar resultats i recollir informació individual de cada un dels alumnes. Per tant, els mestres ens vam tornar a reunir per establir indicadors d’avaluació. Vam revisar la llibreta del projecte, els productes finals, les activitats d’avaluació formativa… Vam determinar uns indicadors d’avaluació que vam recollir en la següent graella.

graella

 

Treball en equip

El treball en equip: Un eix del nostre projecte

L’equip de mestres va estar valorant la dificultat i la importància que tenia el treball en equip en la realització del projecte. Tanta importància té que vam considerar que era un dels aprenentatges més importants que feien els nostres alumnes. Aquest fet ens va fer pensar que calia guiar molt bé els nostres alumnes per tal que no perdessin de vista en cap  moment que el treball en equip era una tasca a fer en sí mateixa i, per tant un aprenentatge que havien d´assolir.  Per ajudar els nostres alumnes vam donar-los una documentació que els ajudaria en aquest procés d’aprenentatge de treballar en equip. Són els següents:

1.- Vam incloure un “Pla d’ Equip” extret d’un document d’en Pere Pujolàs sobre aprenentatge cooperatiu. És una eina molt útil per fer conscients els nois i noies que:

 • Han d´assumir uns rols molt concrets per tal que el grup funcioni. Les diferents funcions de cada rol venien ben definides darrera del full del Pla d’equip a fi que tothom tingués clar quina era la seva feina.
 • Que aquests rols seran avaluats durant i al final del projecte, per ells mateixos i pels mestres.
 • Que com a grup es proposen un objectius a assolir en finalitzar el projecte.
 • Que com a individus també es proposen un objectius
 • Aquest Pla d’Equip s’avaluarà a meitat del procés fent una aturada per valorar: que fan bé com a grup i que han de millorar.
 • També l’avaluaran al final: Per comprovar com han funcionat els rols i en quin nivell s’han assolit els objectius.
 • pla dequip

2.- Rúbrica del treball en equip: Donem aquesta rúbrica només començar el projecte a fi que tinguin present què s’espera que aconsegueixin i s’ utilitzarà com a instrument d’autoavaluació al final.

 

rubrica treball en equip

Avaluació

AVALUACIÓ FORMATIVA I FORMADORA

L’avaluació formativa i formadora ha estat un aspecte fonamental que hem tingut molt en compte durant la realització del nostre projecte. S’ha plantejat tenint en compte els següents aspectes:

 1. Promoure el protagonisme de l’alumne en el seu propi procés d’aprenentatge.
 2. Donar estratègies d’autoavaluació i coavaluació que els permetin fer aprenentatges transferibles a altres contextos o situacions d’aprenentatges.
 3. Potenciar la reflexió sobre els propis processos i els dels altres.

A fi d’aconseguir aquests propòsits hem dedicat en diferents moments del procés espais per dur a terme l’avaluació, dissenyant diversos instruments:

 1. Llibreta de projecte.
 2. Instruments per compartir objectius i criteris d’avaluació.
 3. Instruments per avaluar el treball individual per mitja de la coavaluació.
 4. Reflexió individual sobre el propi treball. Autoavaluació.
 5. Base d’orientació individual.
 6. Redacció individual d’unes conclusions sobre el projecte.

A continuació detallem les activitats anomenades anteriorment.

1. LLIBRETA DE PROJECTE

És l’eina de treball del projecte dels alumnes. En ella es recollirà tota la feina que es porti a terme: activitats del projecte, apunts personals, actes del dia a dia, informacions addicionals, reflexions personals, activitats d’avaluació…

Els mestres utilitzaran aquesta llibreta com a instrument d’avaluació de resultats.

llibretes

Llibretes dissenyades pels alumnes.

2. COMPARTIM OBJECTIUS AMB ELS ALUMNES

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Activitat amb tot el grup classe. Organitzats cooperativament. La mestra orienta els passos a seguir en una recerca d’informació que els ajudarà a respondre la gran pregunta: “Per què és tant important estalviar energia?”. Els alumnes amb guiatge de la mestra formulen els objectius a assolir.

Després d’haver activat els coneixements previs sobre el tema de l’energia amb unes activitats de motivació, plantegem als alumnes la necessitat de planificar la seva recerca d’informació. Els proposem en gran grup fer aquesta planificació, els indiquem els passos, han d’explicitar en una graella què en saben del tema i què és el que necessitarien saber (aquest últim formulat com una pregunta). Les preguntes són plantejades pels alumnes; la mestra orienta la conversa per tal que no hi falti cap pregunta necessària per poder fer una recerca el més completa possible.

Un cop formulades les preguntes, la mestra argumenta la relació que hi ha entre una pregunta i un objectiu a assolir. Darrera de qualsevol pregunta s’amaga alguna fita que es vol aconseguir. La conversa grupal s’orienta cap a la formulació dels objectius que es desprenen de cada pregunta i que són els referents que orientaran la seva recerca.

explicació

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Activitat interessantíssima en sí mateixa que genera un instrument que els alumnes utilitzen durant la recerca d´informació.

Planificació

La conversa que es va produeix durant la formulació dels objectius a partir de les preguntes és molt rica i productiva. Els alumnes parlen sobre què es proposaran assolir durant la realització de la recerca, estableixen prioritats, es parla sobre com es formulen els objectius, es tornen a formular i es milloren, s’arriba a fer conversa metalingüística ja que es va parlar sobre la conveniència de no repetir els verbs dels objectius i , per tant, es van buscar alternatives de redacció que va donar lloc també a una reordenació de les preguntes i els objectius.

D’aquesta activitat en va sorgir un instrument que va ser molt útil pels alumnes; ells mateixos així ho van manifestar en les reflexions posteriors i el van destacar com a eina imprescindible en la seva recerca.

Posteriorment, els mestres en adonar-se’n de la importància que havia adquirit aquesta eina, van valorar la possibilitat de reconvertir-la en un instrument d´avaluació formativa que els permetés revisar i millorar els productes finals dels alumnes. Es van passar els objectius compartits inicialment a una graella d´autoavaluació que utilitzarien per revisar i millorar el producte final. Es va proposar que la utilitzessin en dos moments. El primer quan els productes finals començaven a estar bastant enllestits; vam fer una aturada, cada grup va explicar breument quins productes finals havia fet o quins tenien mig previstos  i amb la graella davant van anar avaluant-los a mida que la mestra i els altres companys feien aportacions sobre el que havien fet. Aquesta sessió els va permetre establir en quin nivell estaven les diferents produccions o tasques. Van detectar mancances i punts forts que els va ajudar a poder modificar, millorar el que creien oportú. Per últim, van tornar a fer aquesta avaluació el dia que es va fer l’entrega i presentació dels productes finals elaborats; aquesta última com una avaluació de resultats.

EXPOSICIÓ GRUP

Alumnes avaluant els seus productes finals.

DSCF7129

Auto

auto 2

Instrument d´avaluació generat a partir dels objectius que es van compartir inicialment. Els alumnes revisen el seu producte final per millorar-lo en dos moments del procés (durant i al final).

3. INSTRUMENTS PER AVALUAR EL TREBALL INDIVIDUAL PER MITJA DE LA COAVALUACIÓ.

És una graella que avalua el treball individual que ha portat a terme cada un dels alumnes. Recull aspectes referits a actitud, participació, treball realitzat, etc. S’aplica per mitja de la coavaluació i estableix el nivell d’assoliment de cada un dels indicadors proposats.

En aquest instrument es comparteixen alguns dels criteris d’avaluació del projecte. Els alumnes es coavaluen amb la següent graella.

DSCF7079

 

4. REFLEXIÓ INDIVIDUAL SOBRE EL PROPI TREBALL. AUTOAVALUACIÓ.

Els demana als alumnes que redactin una reflexió individual sobre el treball realitzat durant el projecte. És una autoavaluació sobre els resultats obtinguts i els demanem que valorin el seu nivell de satisfacció, què és el que han après, què és el que li ha resultat més útil, fer propostes de millora…

reflexió

Reflexió final d’un alumne.

5. BASE D’ORIENTACIÓ INDIVIDUAL. 

Es planteja de manera individual la realització d’una base d’orientació per dur a terme una recerca d’informació. Es tracta de comprovar que l’alumne ha interioritzat les diferents fases de la planificació d’una recerca d’informació, amb l’objectiu d’elaborar textos propis que els permetin adquirir nous coneixements.

B O 1

B O

BO 2

Un cop acabat el projecte els alumnes han de redactar individualment unes conclusions. Els proposem seguir el següent guió.

conclusió

conc 2

Rúbrica

rúbrica 2

Rúbrica per avaluar les conclusions finals que redactin els alumnes sobre el projecte.

AVALUACIÓ DE RESULTATS

I AMB TOT EL QUE HEM FET, QUÈ? COM I QUÈ AVALUAREM.

Un cop vam finalitzar la part de recerca, experiments i activitats matemàtiques vam veure que era necessari una aturada per avaluar resultatsi recollir informació individual de cada un dels alumnes. Per tant, els mestres ens vam tornar a reunir per establir indicadors d’avaluació. Vam revisar la llibreta del projecte, els productes finals, les activitats d’avaluació formativa… Vam determinar uns indicadors d’avaluació que vam recollir en la següent graella.

graella

 

Per què és tan important estalviar energia?

QUÈ PRETENÍEM? – OBJECTIUS

L’equip de mestres de cicle superior i l’USEE es reuní per plantejar-se l’enfocament d’aquest nou curs. La primera tasca va ser analitzar el projecte del curs anterior amb la finalitat de detectar els punts forts i febles, i decidir sobre quins aspectes volem incidir en el nou projecte. Fruit d’aquestes reunions es van proposar els següents objectius:

 1. Desenvolupar i afiançar les habilitats dels nostres alumnes a l’hora de treballar cooperativament. L’any passat vam donar un primer pas i aquest any s’havia d’aprofitar aquesta primera experiència per millorar-ho i continuar avançant.
 2. Aplicar els coneixements i les eines i estratègies treballades des de l’àrea de català i castellà al llarg del curs en relació a la comprensió, re-organització d’informació i redacció de textos (mapes conceptuals, quadres de doble entrada, esquemes). Aplicar-les de manera funcional en la cerca, selecció i re-organització de la informació amb la finalitat d’arribar a construïr el seu propi coneixement.
 3. Aprofundir l’aplicació de l‘avaluació formativa.
  1. Incidir en el fet de compartir objectius amb els nostres alumnes en diferents moments del procés d’ensenyament-aprenentatge. La intenció és que els alumnes, d’aquesta manera, puguin dur a terme un aprenentatge més significatiu i més autònom. Potenciem així la competència d’ “Aprendre a aprendre”.
  2. Dedicar espais per reflexionar sobre el propi procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’autoavaluació, coavaluació i les converses en gran i petit grup.

 

IMG_1395

Mestres de cicle superior es proposen objectius del projecte d’aquest curs.

ACTIVITATS PLANIFICADES

Un cop decidits els objectius del projecte, els mestres comencen a plantejar la seva l’estructura i format.

Els mestres vam construïr un bloc on es recollien les activitats d’aprenentage.

Per què és important estalviar energia?

El bloc és un conjunt d’activitats de diferent tipologia (vídeos, notícies, experiments, problemes matemàtics, etc) relacionades amb l’energia. Els alumnes han de portar a terme les activitats en grup cooperatiu i han d’anar penjant els seus productes finals al PADLET (eina digital que serveix per a presentar els diferents productes finals).

1.- ACTIVITAT DE MOTIVACIÓ (notícia sobre pobresa energètica, refugiats i energia…) (Qüestionari sobre nivell ecològic de cada alumne…):

Preguntes inicials que orienten la nostra feina:

 • Què és l’energia?On la trobem? Es pot crear energia? És fàcil crear-la? Com es pot generar energia?És car produir energia? Quin preu hem de pagar els humans per generar energia a banda de l’econòmic? Per què la necessitem tant? Tota l´energia, és igual? Té inconvenients? Quina relació hi ha entre energia i medi ambient? Hi ha alguna relació entre energia i canvi climàtic? I amb l’efecte hivernacle hi té relació? Pots fer propostes de millora?Quines?…

Per poder respondre totes aquestes preguntes i d’altres que sorgeixin durant el projecte caldrà que portis a terme activitats diverses.

2.- ACTIVITATS DEL PROJECTE I PRODUCTES FINALS QUE HAURAN DE PRESENTAR:

El format de presentació serà el Padlet.

Activitats i productes finals:

1.1.- Dur a terme una cacera del Tresor sobre el tema.

 • ACTIVITATS DE LA CACERA RESOLTES.

1.2.- Experimentació: Efecte hivernacle, el desgel dels pols i efecte de l’emissió de gasos CO2.

 • PRESENTAR UN INFORME ESCRIT DELS EXPERIMENTS SEGUINT EL MÈTODE CIENTÍFIC (mètode científic: què tenim, hipòtesi, observació, anàlisi de resultats i conclusions)

1.3.- Resoldre algunes activitats matemàtiques: lectura i interpretació d’una factura de llum o aigua, càlcul del volum d´aigua quan ens dutxem, ens banyem o ens rentem les dents…

 • PRESENTAR LES ACTIVITATS MATEMÀTIQUES RESOLTES.

1.4.- Desprès d´haver treballat els continguts sobre el tema els demanarem que amb allò que han après resolguin una situació concreta; hauran d’utilitzar tot el que han après per poder donar resposta a allò que els demanem: Campanya publicitària adreçada als ciutadans de Badalona per conscienciar-los de la importància i necessitat d’estalviar energia.

 • CAMPANYA PUBLICITÀRIA: TRÍPTIC INFORMATIU O CARTELL PUBLICITARI.

1.5. Redactar unes conclusions i unes propostes de millora en relació a l´estalvi energètic a partir de tot el que han après.

 • TEXT ESCRIT ON HI HAURAN D’ESCRIURE: LA RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES A L´INICI DEL PROJECTE I REDACTAR UNES CONCLUSIONS QUE RESPONGUIN A LA PREGUNTA INICIAL DEL PROJECTE.

IMG_0796

Alumnes presentant el producte final de la cacera del tresor.

Implementació

En aquest apartat tractarem el procés d’implementació del projecte, tant de la posada en pràctica com dels dubtes i preguntes que van sortint.

Com ens organitzem?

 • Organització horària:

La primera part del projecte es va fer durant tots els matins de dues setmanes. Es dedicaren totes les hores al projecte. A partir de la tercera setmana s’utilitzaren les hores de les àrees instrumentals per realitzar les diferents activitats que quedaven pendents.

 • Organització dels alumnes:

Les classes es van organitzar per grups de treball de 4-5 alumnes. Apliquem els rols i estratègies pròpies de l’organització de treball cooperatiu, que els alumnes ja coneixen.

 • Organització dels mestres i suports:

Els tutors estaven a l’aula en tot moment i sempre hi havia algun suport per part dels mestres especialistes o altres adscrits al cilce. D’aquesta manera garantíem que hi haguessin dos mestres a l’aula per poder atendre les necessitats dels grups de treball.

 • Atenció a la diversitat:

El nostre centre compta amb el suport d’una aula USEE on s’atén aquell alumnat que presenta greus necessitats educatives especials (NEE). A cicle superior, hi ha tres alumnes que són atesos en aquesta aula.

Tenint en compte aquest perfil d’alumnes es van adaptar totes aquelles activitats i objectius del projecte seguint el seu pla individualitzat (PI) amb la finalitat de facilitar la seva participació en el projecte.

En algunes hores destinades al treball del projecte l’alumnat de l’USEE va comptar amb suport específic per tal de potenciar la seva inclusió dins l’aula i de l’activitat plantejada.

IMG_4875

Producte final adaptat per a l’alumnat de l’USEE.

ELS ALUMNES DESENVOLUPEN EL PROJECTE

1.- ACTIVITAT DE MOTIVACIÓ (notícia sobre pobresa energètica, refugiats i energia…) (Qüestionari sobre nivell ecològic de cada alumne…):

IMG_1505

2.- ACTIVITATS DEL PROJECTE I PRODUCTES FINALS QUE HAURAN DE PRESENTAR:

El format de presentació serà el Padlet.

IMG_0800

Activitats i productes finals:

1.1.- Dur a terme una cacera del Tresor sobre el tema.

Planificació

IMG_0893

IMG_0796

Productes finals de la cacera del tresor.

1.2.- Experimentació: Efecte hivernacle..

Vídeo experiment

Els alumnes veuen un vídeo sobre el mètode científic i el resumeixen en un esquema per poder-lo aplicar després al seu experiment.

termometres

treballant experiment

Els alumnes recullen dades de l’experiment per poder redactar el seu informe.

Experiment 1

1.3.- Resoldre activitats matemàtiques.

EL METRE CÚBIC [m3].

Quan parlem de despesa d’aigua sovint parlem de m3  [metres cúbics]. Amb tubs i colzes de ferreteria heu de construir l’esquelet d’un metre cúbic.

IMG_1849

Alumne experimentant amb el metre cúbic.

LA FACTURA DE L’AIGUA.

Molta gent pateix les conseqüències de la sequera mentre nosaltres fem un ús de l’aigua no sempre assenyat. Saps quina quantitat d’aigua consumim diàriament? Mensualment? Anualment?

Busqueu a casa vostra una factura de l’aigua i analitzeu quines dades inclou.

factura

IMG_1947

 

SOM CONSCIENTS DE LA QUANTITAT D’AIGUA QUE CONSUMIM?
COM ETS D’ECOLOGISTA?

descarga

En aquesta activitat pretenem que tinguis algunes informacions i calculis i reflexionis sobre l’ús que fas de l’aigua.

IMG_1944

IMG_1948

aigua dutxa

Producte final dels alumnes. Activitats matemàtiques.

1.4.- Desprès d´haver treballat els continguts sobre el tema els demanarem que amb allò que han après resolguin una situació concreta; hauran d’utilitzar tot el que han après per poder donar resposta a allò que els demanem: Campanya publicitària adreçada als ciutadans de Badalona per conscienciar-los de la importància i necessitat d’estalviar energia.

Exemples de tríptics fets pels alumnes:

IMG_1957

IMG_1958 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1953 IMG_1954

1.5. Redactar unes conclusions i unes propostes de millora en relació a l´estalvi energètic (aquí es podria demanar un decàleg) a partir de tot el que saben i han après.

IMG_1941 IMG_1942

Conclusions redactades per una alumna de 6è.

Escola Jungfrau – Xarxa competències bàsiques

L’Escola

L’Escola Jungfrau de Badalona és una escola pública de dues línies ubicada al centre de la ciutat. S’imparteixen els ensenyaments d’infantil i primària.

L’escola es declara inclusiva, aconfesional i pluralista, compromesa amb el conjunt de valors democràtics, de respecte als Drets Humans, rebutjant qualsevol tipus d’ adoctrinament religiós o dogmàtic i defugint, en aquest sentit, actituds proselitistes i sectorials.Respecta totes les creences i potencia aquells plantejaments ideològics que tinguin com a base els principis de pau i llibertat, i el conjunt de valors democràtics en defensa dels drets de les persones i dels pobles. En aquest sentit l’escola, a partir del respecte per la diversitat i assumint la pluriculturalitat com un fenomen enriquidor, promociona els valors de comprensió, tolerància, solidaritat i cooperació, des d’una posició d’igualtat envers allò que socioculturalment definim com a divers i diferent.

De la mateixa manera, l’escola és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida, i amb les diverses ideologies polítiques, defensant el dret dels membres de la comunitat escolar a manifestar lliurement les seves opinions.

L’escola entén l’educació com un procés integral que va més enllà de la simple instrucció o traspàs de coneixements i, per tant, vetlla pel desenvolupament harmònic de la persona en la seva globalitat.

L’escola es declara catalana quant a llengua i continguts. La llengua de comunicació i aprenentatge és el català. Partint de continguts culturals catalans   pretenem aconseguir una visió de la cultura universal. La llengua castellana es treballa amb tot el rigor que es mereix.

El català és, doncs, la llengua vehicular de relació dins de l’escola i el suport bàsic i habitual per desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Com a primera llengua s’utilitza de forma exclusiva en els tres nivells d’Educació Infantil: P3, P4 i P5 i regeix l’ensenyament de la lectoescriptura. A partir de 1r del C.I. de Primària s’introdueix progressivament com a segona llengua el castellà i a partir de P-5 s’introdueix com a idioma estranger, l’anglès.

[Extret del PEC]

50

Escola Jungfrau de Badalona
http://www.xtec.cat/ceipjungfrau/