El llenguatge d’interrogació

Cada cercador fa servir el seu propi llenguatge d’interrogació. Si volem treure’n partit l’haurem de conèixer. Normalment podem trobar aquesta informació a la secció d’ajuda.

Operadors booleans

Operador booleà d’inclusió o intersecció (I; AND,+) . Indica al cercador que els termes units per aquest operador han d’aparèixer obligatòriament en els documents que seran recuperats.

Exemple: [INSTITUT I JOAQUIMA] recuperarà els documents que incloguin ambdues paraules.

Operador booleà de suma (O; OR). Indica al cercador que ha de recuperar els documents que incloguin com a mínim un dels termes units per aquest operador.

Exemple: [INSTITUT O JOAQUIMA] recuperarà els documents que estiguin indexats amb una de les dues paraules o ambdues alhora.

Operador booleà d’exclusió (NO; NOT; -). Indica al cercador que els termes precedits amb aquest operador no han d’aparèixer en els documents recuperats.

Exemple: [INSTITUT NO JOAQUIMA] recuperarà els documents que incloguin la paraula INSTITUT però no la paraula JOAQUIMA.

Truncaments

Permeten recuperar documents que responen a paraules incompletes, el que permet obtenir, en una única cerca, els resultats corresponents a possibles variacions d’una mateixa paraula. Existeixen diverse possibilitats com:

Substituir un únic caràcter : el signe ? emplaçat en qualsevol posició d’un terme de cerca indica l’existència d’un caràcter no especificat, és a dir que el substitueix.

Exemple: [BAR?A] ens retornaria resultats com BARNA, BARÇA, BARCA,…

Substituir una cadena de caràcters : el signe * situat en qualsevol posició del terme de cerca substitueix una cadena de caràcters.

Exemple: [MAL*ENT] ens retornaria resultats com MALAMENT, MALAURADAMENT,…

Operadors de proximitat

Hi ha operadors, com per exemple NEAR, que localitzen documentos amb paraules properes (10 paraules de separació com a màxim)

Exemple: Si volem buscar documents que facin referència a Steve Jobs i Bill Gates escriuriem

((steve OR steven) NEAR jobs) AND ((bill OR william) NEAR gates)

i així estalviem documents amb llistats de noms i cognoms.

Cerca de frases

Si busquem una frase sencera, el millor és tancar-la entre cometes

Exemple: Si volem saber de qui és la següent cita “Hi ha dues coses infinites: l’Univers i l’estupidesa humana. I de l’Univers no n’estic segur”

Regles dels cercadors

Cal insistir de nou en la importància de conèixer les característiques del llenguatge que fa servir cada cercador, consultant les ajudes. Alguns cercadors incorporen formularis de cerca avançada.

Google: Ajuda, cerca avançada

Altavista: Ajuda, cerca avançada