Continguts

Tallers de divendres 10 de febrer

1.1/2.1 Els currículums de llengua i literatura i la programació d’activitats d’aula que integrin comprensió lectora i formació lingüística i literària. Pilar Adell.

El currículum de llengua i literatura, centrat en el concepte de “competència”, ha obert tot un seguit d’interrogants i de reflexions quant a la concreció i aplicació a les aules. La programació d’activitats que integrin els diferents continguts curriculars pel que fa a la comprensió lectora i, al mateix temps, serveixin per formar “lectors i lectores amb talent” és un dels reptes de professores i professors de llengua i literatura a l’ensenyament secundari del segle XXI.  L’objectiu del taller és compartir i contrastar quin model del classe dibuixa el currículum i quina mena de treball d’aula caldria dur a terme.

Recomanat amb ordinador.

Moodle del taller (S’hi pot accedir com a visitant).

1.2/2.2 Recursos per treballar la comprensió lectora i la competència literària des d’Espurn@. Ramon Barlam i Esther Sancho.

Espurn@ és un projecte integral adreçat a les etapes d’educació primària i secundària en què l’aprenentatge de la llengua catalana és un dels pilars fonamentals. Inicialment adreçat a les aules obertes i d’acollida, ha evolucionat fins a oferir recursos, activitats i propostes de qualitat també per a les aules ordinàries. Així, des d’una perspectiva de les competències bàsiques i les intel·ligències múltiples, i amb l’aposta per metodologies efectives (webquest, caceres del tresor, entorns virtuals en 3D, etc.) cada vegada són més els ensenyants que incorporen Espurn@ en el seu dia a dia a les aules.

En aquesta sessió veurem exemples d’algunes de les propostes del projecte relacionades amb la comprensió lectora i la competència literària, i donarem pistes per poder-hi participar. Des del conte en valors mensual fins a les activitats que cada any s’ofereixen al voltant de Sant Jordi (treball al voltant d’autors literaris catalans com Lola Casas o Joana Raspall).

Recomanat amb ordinador.

Referències: Espurn@

1.2/2.3 L’ensenyament de la lectura a l’ESO. Marta Minguela i Núria Castells.

El taller girarà a l’entorn de la lectura entesa com a procés complex que pot dur-se a terme de formes diverses, perseguir diferents objectius, i desembocar en diferents nivells de comprensió.

S’analitzaran les necessitats de formació específiques d’aquesta etapa de l’escolaritat obligatòria a la llum dels resultats obtinguts per estudiants d’Educació Secundària Obligatòria en proves de comprensió lectora, i s’aprofundirà en els factors clau per treballar aquesta competència.

Es proporcionaran algunes eines per a la pràctica educativa.

Aplicacions pedagògiques: diversificació de textos i activitats, estratègies abans, durant  i després…

Exemplificacions i pràctiques per a la sessió: anàlisi i discussió de casos.

1.4/2.4 ARC: Propostes didàctiques per adaptar i aplicar a l’aula (ESO). Francina Martí i Natàlia Maldonado

Presentarem propostes didàctiques recollides a l’aplicació ARC, que desenvolupen les competències lingüístiques en l’àmbit de la lectura i de la literatura. En valorarem les característiques més rellevants, d’acord amb una proposta d’indicadors, que ajuden i orienten en la planificació i en la gestió d’activitats didàctiques competencials.

L’ARC (Aplicació de Recursos del Currículum) posa a l’abast del professorat un conjunt de propostes d’activitats vinculades al currículum, per incorporar a l’aula, d’una manera accessible i senzilla. L’ARC s’ha creat i es manté des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa, del Departament d’Ensenyament.

Referències: ARC. Recursos per al professorat.

Materials del taller

1.5/2.5 Literatura i entorn: blocs, rutes i interdisciplinarietat. Fina Masdeu.

Aquest taller vol fomentar el concepte de literatura activa, treballant textos literaris a partir de diverses propostes pràctiques com ara l’ús de les TIC, lectures dramatitzades i rutes literàries, i tenint en compte la interdisciplinarietat, activitats enfocades a l’assoliment de les competències bàsiques i, especialment, de la competència lectora i l’educació literària. Per exemple, partint d’un bloc d’aula, on es van pujant textos d’autors relacionats d’una manera o altra amb la localitat on es troba el centre escolar, es generen activitats diverses: recerca d’imatges i peces musicals que s’hi puguin vincular, organització de rutes literàries i exposicions, coneixement de l’entorn, etc.

Les pràctiques consistiran a fer entrades al bloc que permetin organitzar una ruta –virtual- i/o dissenyar una graella d’activitats diverses.

Recomanat amb ordinador.

Referències: Taller de literatura XV T

Materials del taller:

1.6/2.6 Els fulls de la vida o la vida dels fulls. Seqüenciació didàctica de literatura. Helena Padrosa.

Recreació i discussió d’una seqüència didàctica pensada per treballar la literatura (i la llengua) d’una forma vivencial a 4t d’ESO. La figura de Santiago Rusiñol i un dels seus temes estrella, els patis blaus de Sitges, ens serviran per acostar la literatura modernista als alumnes i per ajudar-los a assolir o a millorar tant les competències pròpies de l’àmbit de llengües com les transversals.

Referències: Llegir per escriure: la literatura en l’ensenyament aprenentatge de la llengua a l’ESO.

Materials del taller:

1.7/2.7 En veu alta. Mercè Pons i Sílvia Bel.

El taller estarà dedicat a l’art de dir un text en veu alta i estarà centrat en la lectura en veu alta de poemes per part d’actrius. Parlarem de la presència, actitud i domini en l’exercici de prendre la paraula al dirigir-se a un grup de persones (públic, aula, auditori ) i tractarem les diferències entre la paraula poètica i la prosa pel que fa a ritme, cadència, pauses, dicció. Comentarem la importància del sentit del text i de cada paraula, dels silencis i la puntuació a l’hora de llegir en veu alta. També llegirem textos seleccionats.

Referències: Pàgina del programa Itineraris de lectura – En veu alta.

Materials del taller:

1.8/2.8 Comprensió lectora i treball de llengua en àrees no lingüístiques. Dolors Quinquer.

El taller se centrarà a compartir 10 idees que tot docent, de qualsevol àrea i nivell, hauria de tenir en compte alhora d’implementar la lectura per aprendre: 1. Identificar les dificultats dels lectors; 2. Contextualitzar les possibles lectures en relació als continguts que es treballen; 3. Triar textos adequats, fins i tot combinant textos de fonts divergents; 4. Explicitar els objectius de la lectura i compartir-los amb l’alumnat; 5. Conèixer el procediment lector per procedir adequadament; 6. Convertir el llegir en una activitat d’aula; 7. Diversificar les estratègies lectores, emprant especialment les que es basen en la interacció i la cooperació; 8. Fomentar la lectura inferencial i crítica per aconseguir comprensió a nivells més profunds; 9. Proposar activitats híbrides; 10. Reflexionar sobre com s’ha procedit (metacomprensió lectora). La sessió tindrà un enfocament eminentment pràctic, analitzant i documentant cada ítem, proposant exemples i fent algunes tasques.

Materials del taller.

Tallers de dissabte 11 de febrer

3.1/4.1 Foment de la lectura amb alumnat nouvingut. Margarida Castellano.

Es mostrarà una experiència real de foment de la lectura en català amb alumnat nouvingut i, a més, parlarem sobre l’adequació de diferents tipologies textuals i el seu ús real a les aules d’acollida o als programes específics adreçats a l’alumnat nouvingut.

Referències: El marcapàgines. Acollida lingüística i foment de la lectura.

Materials del taller:

3.2/4.2 Autors i autores a les aules. Jaume Cela.

Taller relacionat amb el programa Itineraris de lectura – Autors a les aules. Dissenyarem la visita d’un autor o autora, o altres professionals del món del llibre, a l’aula i reflexionarem sobre aquest recurs didàctic. Partirem d’una proposta de preguntes que acostumen a fer els nois i noies, i debatrem sobre aquests interrogants per veure com podem ajudar els alumnes a fer preguntes amb sentit.

Referències: Pàgina del programa Itineraris de lectura – Autors a les aules.

Materials del taller:

3.3/4.3 Lectures plurilingües. Esteve Clua.

El taller s’iniciarà amb una presentació breu dels principis i les estratègies bàsiques de la intercomprensió lingüística entre llengües romàniques, aplicada a la lectura i a la comprensió de textos en les diferents llengües de la nostra família. El punt de partida serà la metodologia Eurocomrom, però també es tindran en compte altres mètodes d’intercomprensió com per exemple Eurom5. A partir d’aquesta presentació, els participants treballaran les estratègies de deducció que són a la base de la comprensió lectora plurilingüe amb textos de diferents llengües romàniques (francès, italià, occità, portuguès i romanès) i en podran copsar les possibles aplicacions a l’aula.

Presentació digital

Materials del taller

Més materials

3.4/4.4 Seqüències didàctiques per aprendre llengua i literatura. Carme Durán.

Aprendre a llegir –i a entendre els textos que llegim– és una tasca complexa que no s’acaba amb l’adquisició del codi en les primeres etapes educatives, sinó que implica conèixer les característiques de cada tipus de text i de la situació comunicativa en què estan immersos, entre d’altres aspectes. Per guiar aquest procés d’aprenentatge, cal que el docent conegui les darreres aportacions teòriques sobre lectura i escriptura i les incorpori a la pràctica diària. La finalitat d’aquest taller és dotar d’alguns elements de reflexió sobre com es pot treballar la lectura i l’escriptura a les aules a partir d’algunes referències teòriques i, sobretot, de l’anàlisi de diverses seqüències didàctiques de llengua i literatura.

Materials del taller:

 

3.5/4.5 Itineraris de lectura. Josep Hernàndez Tresserres.

Es tracta de donar a conèixer el programa Itineraris de Lectura, que promou el Departament d’Ensenyament amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, i la dinamització lectora que com a docents podem dur a terme a partir de l’experiència de convidar escriptors als centres d’educació secundària. La sessió es divideix en dues parts: una de presentació del programa i una altra de més pràctica que té per objectiu donar orientacions de com treballar a l’aula els Itineraris de Lectura.

Recomanat amb ordinador.

Referències: Pàgina del programa Itineraris de lectura – Autors a les aules. Poesia als barracons

Materials del taller

3.6/4.6 Llegir en parella. David Duran i Carme Sanjuan.

En el taller s’explicarà el programa Llegim en parella, basat en la tutoria entre iguals: un alumne fa de tutor i aprèn ensenyant al seu company tutorat, que alhora aprèn gràcies a l’ajuda personalitzada que li ofereix el company tutor; i dirigit a la millora de la comprensió lectora, com a competència bàsica necessària per a l’èxit escolar. A continuació es comentarà la seva implementació a l’INS Bernat el Ferrer.

Materials del taller:

3.7/4.7 Lectura de poesia a l’ESO. Pere Martí.

L’objectiu del taller és donar eines per treballar la poesia a l’ESO, tenint en compte tant aspectes vivencials com literaris. Els continguts se centraran en el treball de textos diversos, com treure’n el màxim profit i com aplicar-ho després a classe a partir dels dits textos o d’altres de semblants.

Materials del taller:

3.8/4.8 Lectures a l’ESO. Vicenç Pagès Jordà.

La intervenció es basarà en el llibre De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un cànon de literatura juvenil, que proposa repensar i revalorar les lectures a l’ESO. La introducció tindrà tres parts: 1) Per què fem llegir? 2) Què fem llegir? 3) Com fem llegir? Després l’exposició se centrarà en un llibre concret, L’illa del tresor. Les interaccions es poden produir al final de la introducció, i en qualsevol moment de l’aplicació.

Referències: De Robinson Crusoe a Peter Pan.

Materials del taller

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *