“…escau impulsar un model educatiu equitatiu i de qualitat, compromès amb els alumnes, amb els docents i amb les famílies, que doni rellevància a les polítiques d’innovació pedagògica i transformació educativa que requereix el sistema educatiu, regulat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.”

DECRET 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d’Educació.