2-PROGRAMACIÓ

 

DIAGRAMES DE FLUX

Els diagrames de flux són una eina visual clau en el desenvolupament i comprensió dels algorismes de programació. A través d’una representació gràfica de les seqüències d’instruccions i decisions d’un algorisme, els diagrames de flux permeten als programadors conceptualitzar i planificar la lògica del seu codi amb claredat i precisió.

Aquestes representacions visuals ajuden a identificar patrons, condicions i iteracions dins d’un algorisme, facilitant la detecció d’errors i la millora de l’eficiència del codi. A més, permeten una comunicació més efectiva entre els membres de l’equip de desenvolupament i altres stakeholders, ja que proporcionen una visió global i accessible del funcionament de l’algorisme.

En resum, els diagrames de flux són una eina essencial per a la planificació, disseny i depuració d’algorismes de programació, ajudant a garantir la seva eficàcia i eficiència en el desenvolupament de software.

 

ACTIVITATS

Aquests són els enunciats de les dues activitats que hem hagut de presentar en referència a l’estructura en diagrama de blocs:

Activitats de fonaments de la programació

1.- Dissenya un algorisme i el diagrama de flux (canva,mindmeinster,…) que determini si un alumne supera un examen amb una nota més alta de 5 (pots utilitzar com a guió l’exemple de la diapositiva 21 de la presentació Fonaments de programació).

 

2.- Suposem ara que cal realitzar l’algorisme i el diagrama de flux d’un programa determina si ha aprovat l’alumnat després de realitzar un examen de 4 preguntes. El programa ens pregunta les 4 notes i cal calcular la nota mitjana d’aquestes 4 preguntes. Si la nota mitjana és inferior a 6 ha d’imprimir “has suspès” i si és superior ha d’imprimir “aprovat”.

 

 

Go to Top