Objectius

Blocs de competències

Competències

Objectius

Competències comunicatives

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

-Participar activament en les diverses situacions comunicatives.

-Produir textos orals i audiovisuals amb preparació prèvia, tot adaptant l’entonació.

-Comprendre missatges orals i audiovisuals en diferents contextos, fent servir les TIC en els casos en què convingui.

-Llegir i comprendre les informacions escrites en diversos formats, responent preguntes per a les que calgui reelaborar la informació extreta del text.

-Recerca d’informació a partir de les instruccions donades, en diversos recursos.

-Escriure diversos tipus de textos, atenent a l’estructura que els sigui pròpia, emprant les estratègies apreses en cursos anteriors.

-Conèixer les característiques bàsiques dels poemes i la rima.

-Conèixer els recursos bàsics del maquinari i del programari de tractament de textos, d’edició gràfica i de presentacions i emprar-los en l’elaboració de textos.

-Conèixer i emprar les normes ortogràfiques apreses fins al moment.

Competències metodològiques

Tractament de la informació i competència digital

-Fer ús de les TIC i la PDI per cercar i representar la informació requerida en cada moment, així com per facilitar la comprensió i l’expressió de la informació trobada.

Competència matemàtica

-Resoldre problemes aplicats a situacions reals, a partir de les operacions bàsiques treballades.

-Utilitzar i elaborar gràfics i taules per recollir i analitzar dades.

-Utilitzar i conèixer els mapes físics i ser capaç de crear rutes tenint en compte les distàncies i els mitjans de transports necessaris.

Competència d’aprendre a aprendre

-Potenciar el desenvolupament de l’autonomia en l’aprenentatge.

-Fomentar hàbits de treball adequats en cada moment.

-Aprendre a organitzar un treball de grup.

Competències de conviure i habitar el món

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

-Cercar informació sobre els circs a Catalunya, tot ubicant-los en l’entorn.

-Observar i descriure els oficis d’un circ a partir dels coneixements previs.

-Observar, identificar i descriure alguns dels trets demogràfics, econòmics i culturals del circ a Catalunya.

-Identificar els diferents autors que han treballat el circ a partir del seu art.

Competència social i ciutadana

-Identificar els trets d’identitat propis de les persones que treballen al circ.

-Reconèixer les normes de convivència que regeixen la vida al circ, entre persones i amb animals.

-Analitzar situacions d’injustícia i rebuig respecte el tracte ofert als animals.

-Reflexionar sobre generalitzacions i estereotips que marquen la vida de les persones que treballen al circ.

-Aprendre a valorar els avantatges i inconvenients de la vida al circ d’una manera objectiva.

Deixa un comentari