Continguts

Aquests són els continguts que treballarem de manera transversal al nostre projecte.

*La notícia

 *L’entrevista

 *El circ: vocabulari i expressions bàsiques

 *El poema: estrofa, mètrica, rima i vers.

*La biografia

* Aritmètica: suma portant i amb decimals, resta portant i amb decimals, multiplicacions i divisions.

*Resolució de problemes

*Estadística: gràfics de barres i taules de freqüència

*Geometria: dibuix lineal d’un circ partint de figures geomètriques i calcul dels perímetres de les figures dibuixades.

*Els circs a Catalunya: geografia i relleu

*Trets demogràfics, econòmics i culturals del circ a Catalunya.

*Els animals vertebrats: característiques físiques, reproducció, hàbitat natural, alimentació,…

*Trets identificatius de la comunitat del circ.

*Normes de convivència al circ

*El respecte pels animals

*El treball en grup

*La recerca i l’anàlisi d’informació

 

Deixa un comentari