Objectius del crèdit.

En acabar el crèdit, que són unes 35 hores lectives, l’alumne ha de ser capaç de:

Objectius generals:

 1.  Fer possible la formació en valors, indispensables per a l’educació en ella mateixa,  els qual varien segons les cultures.
 2. Treballar els valors socio-culturals, els quals no és poden treballar en una àrea determinada, sinó que estan dins el currículum de forma global i interdisciplinar.
 3. Vivenciar algun fet tradicional o cultural.
 4. Potenciar les relacions personals entre alumnes de diferents nivells
 5. Ensenyar i aprendre sobre els mitjans de comunicació ( com objecte d’estudi ).
 6. Comprendre també l’analisi crítica i la producció.
 7. Comprendre i utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes dels mitjans de comunicació elementals, d’acord amb la normalització específica corresponent.
 8. Entendre la comunicació com una interrelació de diferents camps de coneixements ( tècnic, científic, històric, econòmic i social )
 9. Realitzar un muntatge audiovisual molt breu.
 10. Ha de promoure l’esperit de comunitat i de responsabilitat social, així com l’autonomia personal.
 11. Considerar la importància de la forma teatral en alguns espais televisius.

  Objectius terminals:

  1. Descriure, interpretar i emprar els mètodes, simbologies i llenguatges de la comunicació audiovisual.
  2. Interpretar comentàris i esquemes senzills dels audiovisuals.
  3. Realitzar individualment i en equip els projectes redactats.
  4. Rrealitzar un anunci, una enquesta, una propaganda.
  5. Reflexionar sobre els sentiments que promouen els mitjans audiovisuals.
  6. Veure amb visió crítica les idees que transmeten.
  7. Interpretar els mecanismes i les estratègies per mantenir l’audiència.

  Deixa un comentari