comunicació: enquestes, reportatges

Una de les activitats, molt interessant, amb possibilitats interdisciplinàries i que ens proporcionava un camp de treball molt diversificat, vaig estimar, era el treballar l’enquesta.

L’enquesta, efectivament, ens proporciona la possibilitat de treballar la confecció i guionatge d’una serie de preguntes que condueixen a cercar un tipus d’informació, la interacció que s’estableix entre l’enquestador i l’enquestat pot evolucionar en diàleg on el tema cercat quedi suficientment explicitat. La habilitat i la informació sobre el tema, de l’enquestador, és decisiva per l’interès final de la informació donada per l’enquestat. En aquest sentit ja podem establir varies àrees de treball:

  • recerca d’informació sobre un tema en concret.
  • triatge de la persona a enquestar: ha de posseir la informació.
  • elaboració d’una sèrie de preguntes seqüencials en ordre d’importància i interès.
  • determinar en lo possible l’arbre de diversificació ( referències, opinions, deduccions…) que es pot donar durant el diàleg.
  • fer la llista definitiva i establir el guió de l’enquesta.

Donat que el crèdit versa sobre l’expressió audiovisual on la cerca, interpretació, anàlisi, i creació de la informació es pot donar en àmbits molt variats i diversos també sorgeixen vàries àrees de treball molt interessants i d’aplicació d’eines TIC:

  • expressió escrita ( documents, Internet ).
  • expressió gràfica ( imatge fixa, vídeos, TV, pel·lícules ).
  • expressió oral ( gravació en veu: articles, poemes, contes, històries de ficció ).

Les possibles activitats eren molt diverses, les seves possibilitats de treball pedagògic amb els alumnes també i el grau de formació, del nois i noies, en àmbits tan diversos no homogeni. El temps assignat per cada activitat depenia, per tant, més del alumnes i el seu grau d’implicació que de les tasques a fer.

Paco Calvo

Deixa un comentari