El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.

 

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2012. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2012) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s’han inscrit.

 

Calendari

  • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
  • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
  • Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d’abril de 2012
  • Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 20 al 24 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d’abril de 2012
  • Prova: 9 de maig de 2012, a les 16 hores (part comuna) i 10 de maig, a les 16 hores (part específica). Les persones aspirants s’han de presentar 30 minuts abans.
  • Qualificacions provisionals: no més tard del 21 de maig de 2012
  • Termini per presentar reclamacions: del 21 al 24 de maig de 2012
  • Qualificacions definitives: no més tard del 29 de maig de 2012

 


Cliqueu aquí i obtindreu més informació

 

 

Facebook
Twitter
More...