Seminari d’Orientació

El Seminari d’Orientació de l’Institut Torreforta és un òrgan de coordinació pedagògica que aporta els recursos especialitzats necessaris per donar suport i complementar la tasca orientadora de tot/a professor/a i de forma més específica, dels tutors i tutores.

Les funcions que el Departament d’Orientació desenvolupa són  tres:

L’atenció a l’alumnat

El suport tècnic al professorat

L’orientació a l’alumnat i el suport  a l’acció tutorial

1. Atenció a l’alumnat

a. Docència, prioritzant l’alumnat amb més dificultats a fi que assoleixi les competències bàsiques.

b. Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. L’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials  ha de comportar també la col·laboració amb el professorat en el disseny d’estratègies per a l’organització de l’aula i en la preparació de materials i activitats adaptades, per tal de disposar dels recursos apropiats per a la participació d’aquests alumnes en activitats de l’aula ordinària.

2. Suport tècnic al professorat

a. Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

b. Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat, que afavoreixin la participació d’aquest alumnat en l’entorn escolar ordinari.

c. Participació en l’elaboració i el seguiment de plans individualitzats.

d. Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participación de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre i de l’aula.

e. Col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de

conflictes.

f. Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats

educatives de l’alumnat del centre.

g. Coordinació de les actuacions dels serveis externs que intervenen en

l’atenció a l’alumnat

3. Orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial

El professorat d’orientació educativa ha de donar suport al professorat tutor en el desenvolupament de l’acció tutorial i en l’atenció a alumnes que requereixin una intervenció específica.

El professorat d’orientació educativa pot col·laborar amb els tutors en:

a. l’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat,

b. l’atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de

l’alumnat amb escolarització compartida,

c. el desenvolupament de sessions de grup,

d. la planificació i el desenvolupament d’activitats d’orientació escolar i

professional, principalment al final de cada etapa escolar,

e. el desenvolupament del Programa salut i escola,

f. la realització d’entrevistes amb famílies.

El professorat d’orientació educativa també pot col·laborar en la gestió de

l’acció tutorial pel que fa a:

a. la planificació de temes o activitats per treballar en la tutoria de grup,

b. el desenvolupament de continguts de les reunions de tutors de nivell,

c. la col·laboració d’agents externs,

d. la col·laboració amb xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions d’orientació escolar i professional en els àmbits municipal i territorial

En el desenvolupament de les seves funcions el professorat d’orientació educativa comptarà amb la col·laboració de l’EAP ( Equips d’Atenció Psicopedagògics)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top